senITel
rainbolg.gif (1315 bytes)

Årsmötet 2014 - möteshandlingar

Mötet äger rum på nätet (i senITel Forum) under tiden 6 feb - ca 22 feb 

Till senITel Forum

Inlägg i debatten sker via  senITel Forum där ett antal diskussioner och omröstningar sker under årsmötet. Länk till årsmötet finns också på senITels förstasida. Och via logon t h.

MÖTESHANDLINGAR:

Dagordning för mötet
  se även tidsplan
Kallelsen till mötet
Verksamhetsberättelse för 2013
Resultaträkning 2013

Närvarande (= de som
är registrerade med id
och lösenord i senITel
Forum)

Balansräkning 2013 Revisionsrapport 2013 Budgetförslag för 2014
Klicka här för
Anvisningar för
senITel Forum
Valberedningens förslag
Motioner  (med styrelsens yttranden) -  Prel tidsplan för mötet

Nu kan du också läsa protokollet   här


Några praktiska frågor:


Kallelse (utsänd med mejl till alla medlemmar via vår epostlista 2014-01-10)

 

Årsmöte på nätet 2014 i senITel.

Ett verksamhetsår är avslutat i vår förening och ett nytt ska dras igång. Och en av de första åtgärderna är som vanligt vårt årsmöte.  Årsmötet sker som vanligt på nätet och startar 6 februari 2014. Det beräknas komma att pågå cirka två veckor (lite längre om det skulle behövas).

Handlingarna till årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan efter den 20 januari i den takt som materialet blir klart. Vi får i år använda det nya senITel Forum för inlägg och omröstningar. Det innebär både för- och nackdelar jämfört med vårt tidigare Forum, och  alla uppmanas att i förväg logga in och träna på funktionerna i nya Forum (lämpligen i den avdelning som heter Test) så att det känns hemtamt när årsmötet drar igång.

Alla medlemmar som blivit aktiverade i vårt nya senITel Forum är, per definition, närvarande vid mötet. Det är förstås önskvärt att alla registrerat sig i Forum före årsmötet. Om någon har problem med att använda vårt Forum så kontakta webmaster Pelle (pelle.carlson@telia.com) .

Motioner till årsmötet är välkomna, t ex vad gäller förbättringar eller nya aktiviteter inom senITels ram. Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötets start, dvs den 16 januari. Vi kommer som vanligt att vara föga formella i det avseendet. Men ju förr dess bättre.

Utnyttja din möjlighet att göra inlägg i debatterna och delta i omröstningarna.

Väl mött på nätet.

Styrelsen

OBS! Om du inte skulle ha nåtts av kallelsen via e-post, kontakta då webmaster för kontroll av att vi har rätt adressuppgif till dig.

uppil.gif (1261 bytes)Dagordning              Till senITel Forum

Dagordning vid årsmöte 2014 (och prel. tidsplan*, under mötet gjorda ändringar anges med rött)

1.                   Mötets öppnande och fastställande av dagordningen (6-7 feb)

2.                   Val av ordförande och sekreterare för mötet (6-8 feb)

3.                   Val av två protokollsjusterare (6-8 feb)

4.                   Fråga om mötet stadgeenligt utlysts (6-9 feb)

5.                   Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse. (6-13 feb)

6.                   Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2013. (8-13feb)

7.                   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. (11-14 feb)

8.                   Förslag till verksamhetsplan och budget för 2014. (9-15 feb)

9.                   Fastställande av avgifter och ersättningar (12-16 feb)

10.                 Övriga frågor inkl. förslag från medlemmarna (10-18 feb)
              (förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 16 januari).

11.                 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter. (14-19 feb)

12.                 Val av revisor och suppleant. (Styrelseledamot äger ej rätt att delta) (14-19 feb)

13.                 Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande.(14-19 feb)

14.                Mötets avslutning (inkl ev. övriga frågor) (17-20 feb).uppil.gif (1261 bytes)

*) Vid behov av omröstning äger den normalt rum den sista av angivna dagar för resp. ämne


Verksamhetsberättelse för år 2013 

Till senITel Forum

senITel

Styrelse
                           
OrdförandeJohan Martin-Löf  johan.martin-lof'snabel-a'telia.com
Vice ordförandeGöran Roos   goran.b.roos'snabel-a'comhem.se
Programchef   Åke Persson   ake.s.persson'snabel-a'telia.com
Kassör   Uno Herrlin uno.herrlin'snabel-a'bredband.net
Sekreterare  Till Mayer   Till.mayer'snabel-a'telia.com
Webmaster Pelle Carlson pelle.carlson'snabel-a'home.se
LedamöterKrister Björnsjö krister.bjornsjo'snabel-a'telia.com
Kjell Markströmkjell.markstrom'snabel-a'telia.com
Suppleanter Leif Åkehagleif.akehag’snabel-a’hotmail.se
Robert Hellström robhell'snabel-a'comhem.se

      
 
Funktionärer
Revisor Kjell Palmqvist08256070'snabel-a'telia.com
RevisorssupplStig FredlundStig avled tyvärr under verksamhetsåret
Valberedning  
SammankallandeRune Thyni  rune.thyni'snabel-a'telia.com
Jan-Axel Swenssonjanaxel'snabel-a'telia.com
Bengt Lindstrandbengt.o.lindstrand'snabel-a'telia.com
      
            
 Årets verksamhet i Göteborg redovisas separat, se bilaga.


Medlemmar

Vi hade vid utgången av året 97 medlemmar samt två hedersmedlemmar. Det är en minskning med 14 medlemmar under 2013. Förutom en av hedersmedlemmarna har samtliga tidigare varit anställda vid Televerket/Telia. De flesta har sin hemvist i Stockholms- och Göteborgsområdet.
 
Ekonomi

Klubbens ekonomi är god. Resultat- och balansräkning redovisas separat.  


Klubbmöten

28 torsdagsmöten har avhållits under året med teman rörande telehistoria samt utveckling och trender inom IT och närliggande områden. 
Vid nio tillfällen har externa föreläsare engagerats och fyra gånger har vi besökt externa attraktioner:, t. ex.
•    Ett givande besök gjorde vi på Kungsgatans Telebutik.
•    Som vårens avslut åkte vi med en tågresa till Enköping och Teleseum, ett blivande FörsvarsTeleMuseum.
•    Höstterminen startade vi i Nynäshamn för att lära oss mycket om Televerkets Televerkstad TELI på 
Nynäshamns biblioteks utställning i ämnet. Vi fick där en utförlig introduktion av vår ordförande Johan och tittade på filmer  om TELI.
•    En torsdag var vi på en intressant guidad tur genom Sveriges Radios verksamheter.

Vid övriga träffar har våra egna medlemmar delat med sig av sitt kunnande inom ett varierat utbud av områden och träffar har ägnats åt tips och trix, den egna verksamheten och maskinparken samt vårt nya ”Forum”.

Verksamhetsåret avslutades den12 december med traditionsenligt lussefirande, glögg med specialpreparerade russin, lussekatter och pepparkakor samt ett tema  med inbjuden föreläsare.

Vissa av föredragen videofilmades så att medlemmarna i Göteborg kan ta del av dem.

Fylliga referat av torsdagsmötena i Stockholm finns att läsa på hemsidan under rubriken Torsdagsmöten.


Årsmöte

Mötet hölls som vanligt på nätet och pågick mellan 4 - 18 februari. Det är nu en etablerad process som fungerar väl även om deltagandet från medlemmarna under de skilda diskussonspunkterna gärna skulle kunna vara livligare.
Protokollet finns att läsa på hemsidan.

Styrelsemöten

Två möten har hållits under året. Protokollen finns att läsa på hemsidan.


Övrig verksamhet

Ett jul-lotteri genomfördes den 12 december. Dragning förrättades med hjälp av en slumptalsgenerator i samband med lussefirandet. Vinsterna var två presentkort som tillföll Einar Kaplan och Pelle Carlson.

Medlemmarna har möjlighet att få en bild de vill dela med sig av publicerad på hemsidan som Månadens bild. Förutom äran belönas bidragsgivaren med en trisslott.

På Teleseniorernas Förbunds årsmöte som ägde rum på Cinderella representerades senITel av ordförande Johan Martin-Löf,
som där presenterade arbetet med Telias historia

Information

Information till medlemmarna sker huvudsakligen på torsdagsmötena samt på föreningens hemsida. Inför vissa torsdagsmöten sänds även information ut per e-post. Dessutom sänder ordföranden informationsbrev via e-post till medlemmarna vid behov. 

Övrigt

P.g.a. ombyggnad på Tekniska Museet måste vi inför sommaren 2013 lämna våra lokaler där. För våra torsdagsmöten i Stockholm har vi i stället hyrt in oss på Tellus Fritidscenter i hörnan Hornsgatan-Lignagatan nära Hornstull. Mötena där
startar med fika i serveringen kl 10 och vi samlas sedan i klubbrum 4 för dagens andliga spis kl 10:30. Huruvida vi kommer att kunna återvända till Tekniska Museet är oklart.

Hösten 2013 hände något med det skräddarsydda forum-program som vi använt i många år bl.a. för våra årsmöten. Då det visade sig svårt att få igång det igen har ett nytt senITel Forum inrättats som använder en allmänt tillgänglig programvara (phpbb3). Medlemmarna ansluter sig successivt till detta nya forum, som förhoppningsvis kommer att fungera bra vid årsmötet 2014.Stockholm 2014-01-22

Johan Martin-Löf    Göran Roos     Åke Persson

Pelle Carlson     Krister Björnsjö    Uno Herrlin

Till Mayer    Kjell Markström    Leif Åkehag

Robert Hellström

 


Resultaträkning 2013  uppil.gif (1261 bytes)

       Till senITel Forum

Intäkter

Kr
Medlemsavgifter * 8.400,00
Bidrag från TF 13.765,00
Summa intäkter 22.165,00
Kostnader
Investeringar (projektor, programvara) 4.815,00
Lotteri 3.270,00
Torsdagsmöten9.671,00
Regional verksamhet Göteborg 4.800,00
Plusgiro och porto 463,50
Datalagring, hemsida m m 2.245,00
Övrigt80,00
Summa kostnader
25.344,50
Årets resultat-3.179,50
*) I 13 fall har avgift för 2013 betalats 2012 eller 2014, ej redovisade här.

uppil.gif (1261 bytes) Balansräkning 2013-12-31  
  

Kr
Ingående saldo från 2012  31.308,61
Tillgångar
Skulder
Årets resultat--3.179,50
Utgående saldo till 2014 28.129,11


uppil.gif (1261 bytes)Revisionsberättelse 

Till senITel Forum

  

Budgetförslag 2014  

Till senITel Forum

För att omsätta föreningen senITel´s verksamhet och delmål uttryckt i dess stadgar i § 3 föreslår styrelsen följande budget för 2014:

Intäkter 2014Budget Kr.
Bidrag TF12.200
Medlemsavgifter9.000
Summa21.200
Kostnader
Investeringar2.500
Torsdagsmöten
- Lokalhyra2.520
- Högtalaranläggning, hyra500
- Presenter, glögg, bullar5.000

Plusgiro, porto mm

600
Göteborg

            4.800

Datalagring1.000
Priser, tävlingar2.000
Övrigt2.280
Summa21.200
Resultat 20140

uppil.gif (1261 bytes)Valberedningens förslag  

Till senITel Forum

Valberedningens förslag till Senitel årsmöte 2014

 
Styrelse
OrdfJohan Martin-Löf  omval
LedamotPelle Carlson   omval
Ledamot   Åke Persson   omval
Ledamot Till Mayer       omval
Ledamot  Uno Herrlinomval
Ledamot Krister Björnsjö  omval
Ledamot Kjell Markströmomval
Ledamot    Rolf Landolf nyval
Suppl Robert Hellström   omval
SupplBengt Nilsson nyval
Revisorer
Revisor Kjell Palmkvist    omval
SupplKenneth Bergvallnyval
Mötesfunktionärer
Mötesordförande Anders Järvstrand
Mötesekreterare    Till Mayer
Justerare Börje Brolin
Leif Åkehag

ValberedningRune Thyni (sammankall.)omval
Einar Kaplan nyval
Carl-Axel Falk nyval
    

Stockholm/Göteborg 2014-01-23

 Rune Thyni             Jan Axel Swensson        Bengt Lindstrand


Motioner 

Till senITel Forum

uppil.gif (1261 bytes)Till årets möte har inga  motioner inkommit  


Tidsplan för mötet

Till senITel Forum

Planen måste givetvis anpassas efter hur verkligheten artar sig, men preliminärt räknar vi med att dagordningens punkter avverkas enligt schemat nedan.

Ändringar i denna plan kan komma att göras även innan mötet startar. Under mötet är det också möjligt att vissa frågor börjar debatteras tidigare än som anges nedan. Man bör dock kunna räkna med att - i de fall beslut krävs - omröstning avslutas den sista  dagen för resp. fråga - här markerad med rött.

R i en ruta anger att ändring skett jämfört med den ursprungliga tidsplanen

Datum feb.>678910111213141516171819202122
P 1 Dagordn.                                  
P 2 Val ordf o sekr.                                  
P 3 Val justerare                                  
P 4 Rätt utlyst?                          
P 5 Årsredov.          R R R R                  
p 6 Balans/ resultaträkn            R R R                  
P 7 Ansvarsfrih.                                  
P 8 Verks. o budget      R                            
P 9 Avgift  o ersättn.                                  
P10 Motio-
ner o övrigt.
                                 
P11 Val av  styrelse                                  
P12 Val av revisorer                                  
P13 Val av valberedn.                                  
P14 Mötets avslutning                              R  R  
Datum feb.> 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

uppil.gif (1261 bytes)Deltagarlista  

Till senITel Forum

Alla som är registrerade i senITel Forum anses vara närvarande vid årsmötet
Listan över forumdeltagare kan ses när man loggat in till Forum, men finns här i bokstavsordning
med förtydliganden inom parentes i de fall id:n inte klart anger medlemmens namn. Listan kompletteras successivt. F n 62 registrerade deltagare.

Anders Hedlund
Anders Järvstrand
arnece (Arne Carlsson)
Bengt Lindstrand
bengt.nilsson
Bill Westin
Björn Grimfeldt
Björn Gustafsson
Björn Ståhl
Bo Gustavsson
Bror Andersson
Börje Brolin
Calle.Falk
Einar Kaplan
George Carlsson
gerd.neckam
Gullan Sandström
Gunnar Strömqvist
Göran Arfvidson
Göran Ingemarson
Göran Roos
Henrlu (Henrik Lundin)
holger norén
Jan Bergman
Jan-Axel Swensson
janolofrosen
JohanML
kalle (Eriksson)
kee (Karl-Erik Axelsson)
kenneth.bergvall@telia.com
Kereng (Kerstin Engström)
Kjell Markström
Kjelle756 (Kjell Elmeklev)
Kjell Palmqvist
Kjell Rydberg
Krister Björnsjö
Kurt Åberg
lars rune larsson
Leif Åkehag
marta (Märta Åkesson)
Mats Björklund
Mattias Grönberg
Neve (Ingemar Nevelius)
olle.onselius
Pelle Carlson
per.didrik (Orling)
P-O Danielsson
Ralph Kjellgren
Reimond (Jönsson)
robhell (Robert Hellström)
Roger-Holmsten
rolflandolf
Rune (Thyni)
Stig Brändén
svebal (Sven Bålström)
thomas (Haug)
Till (Mayer)
Uno Herrlin
Vincent Strollo
Åke Danielsson
Åke Melin
ÅkeP (Persson)

Sidan senast reviderad 2014-02-14 Åter till senITel:s hemsida