senITel
rainbolg.gif (1315 bytes)

Årsmötet 2015 - möteshandlingar

Mötet äger rum på nätet (i senITel Forum) under tiden 9 feb - ca 25 feb 

Till senITel Forum

Inlägg i debatten sker via  senITel Forum där ett antal diskussioner och omröstningar sker under årsmötet. Länk till årsmötet finns också på senITels förstasida. Och via logon t h.

MÖTESHANDLINGAR:

Dagordning för mötet
  se även tidsplan

Till "aktiv" dagordning
Kallelsen till mötet
Verksamhetsberättelse för 2014
Resultaträkning 2014

Närvarande (= de som
är registrerade med id
och lösenord i senITel
Forum)

Balansräkning 2014 Revisionsrapport 2014 Budgetförslag för 2015
Klicka här för
Anvisningar för
senITel Forum
Valberedningens förslag
Motioner  (med styrelsens yttranden) -  Prel tidsplan för mötet

Efter mötet kan du också läsa protokollet   här


Några praktiska frågor:


Kallelse (utsänd med mejl till alla medlemmar via vår epostlista 2015-01-17)

 

Årsmöte på nätet 2015 i senITel.

Ännu ett verksamhetsår är avslutat i vår förening och ett nytt inleds. En av de första åtgärderna är vårt årsmöte.  Årsmötet sker som vanligt på nätet och startar 9 februari 2015. Det beräknas komma att pågå cirka två veckor (lite längre om det skulle behövas).

Handlingarna till årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan efter den 20 januari i den takt som materialet blir klart. Liksom förra åreti får vi använda det nya senITel Forum för inlägg och omröstningar. 

Alla medlemmar som blivit aktiverade i vårt nya senITel Forum är, per definition, närvarande vid mötet. Det är förstås önskvärt att så många som möjligt deltar i årsmötet.  De medlemmar som ännu inte registrerat sig i vårt Forum uppmanas att göra det och i förväg logga in och träna på funktionerna i Forum (lämpligen i den avdelning som heter Test) så att det känns hemtamt när årsmötet drar igång. Om någon har problem med att använda vårt Forum så kontakta webmaster Pelle (pelle.carlson@telia.com).

Motioner till årsmötet är välkomna, t ex vad gäller förbättringar eller nya aktiviteter inom senITels ram. Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötets start, dvs den 19 januari. Vi kommer som vanligt att vara föga formella i det avseendet. Men ju förr dess bättre.

Utnyttja din möjlighet att göra inlägg i debatterna och delta i omröstningarna.

Väl mött på nätet.

Styrelsen

OBS! Om du inte skulle ha nåtts av kallelsen via e-post, kontakta då webmaster för kontroll av att vi har rätt adressuppgif till dig.

uppil.gif (1261 bytes)Dagordning              

Till senITel Forum

>>>Till "aktiv" dagordning

Dagordning vid årsmöte 2015 (och prel. tidsplan*, under mötet gjorda ändringar anges med rött)

1.                   Mötets öppnande och fastställande av dagordningen (9-10 feb)

2.                   Val av ordförande och sekreterare för mötet (9-11 feb)

3.                   Val av två protokollsjusterare (9-12 feb)

4.                   Fråga om mötet stadgeenligt utlysts (9-13 feb)

5.                   Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse. (11-16 feb)

6.                   Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2014. (11-16 feb)

7.                   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. (14-17 feb)

8.                   Förslag till verksamhetsplan och budget för 2015. (12-18 feb)

9.                   Fastställande av avgifter och ersättningar (15-19 feb)

10.                 Övriga frågor inkl. förslag från medlemmarna (15-20 feb)
              (förslag ska helst vara styrelsen tillhanda senast 19 januari).

11.                 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter. (17-23 feb)

12.                 Val av revisor och suppleant. (Styrelseledamot äger ej rätt att delta) (17-23 feb)

13.                 Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande.(17-23 feb)

14.                Mötets avslutning (inkl ev. övriga frågor) (22-24 feb).uppil.gif (1261 bytes)

*) Vid behov av omröstning äger den normalt rum den sista av angivna dagar för resp. ämne


Verksamhetsberättelse för år 2014  

Till senITel Forum

senITel

Årets verksamhet i Göteborg redovisas i bilaga 1.

Styrelse

Ordförande

Johan Martin-Löf

johan.martin-lof'snabel-a'telia.com

Vice ordförande

Krister Björnsjö

krister.bjornsjo'snabel-a'telia.com

Programchef

Åke Persson

ake.s.persson'snabel-a'telia.com

Kassör

Uno Herrlin

uno.herrlin'snabel-a'bredband.net

Sekreterare

Till Mayer

till'snabel-a'tulla.se

Webmaster

Pelle Carlson

pelle.carlson'snabel-a'home.se

Ledamöter

Rolf Landolf

rolf.landolf'snabel-a'telia.com

 

Kjell Markström

kjell.markstrom'snabel-a'telia.com

Suppleanter

Bengt Nilsson

bengt.och.margareta'snabel-a'telia.com

 

Robert Hellström

robhell'snabel-a'comhem.se

Funktionärer

Revisor

Kjell Palmqvist

08256070'snabel-a'telia.com

 

Revisorssuppleant

Kenneth Bergvall

kenneth.bergvall'snabel-a'telia.com

Valberedning

 

 

 

Sammankallande

Rune Thyni

rune.thyni'snabel-a'telia.com

 

 

Carl-Axel Falk

ca.falk'snabel-a'telia.com

 

 

Einar Kaplan

einar.kaplan'snabel-a'telia.com

 


Medlemmar

Vi hade vid 2014 års utgång 95 medlemmar samt 2 hedersmedlemmar (varav en inte Telian). Det innebär en minskning med 2 under 2014. Aktuell medlemslista finns på vår hemsida under sidorubriken "Klubbinfo".

Förutom en av hedersmedlemmarna har samtliga medlemmar tidigare varit anställda vid Televerket/Telia. De flesta har sin hemvist i Stockholms- och Göteborgsområdet

Ekonomi

Klubbens ekonomi är god. Resultat- och balansräkning redovisas separat.

 Klubbmöten

28 torsdagsmöten har avhållits under året med teman rörande telehistoria samt utveckling och trender inom IT och närliggande områden. Vid 14 tillfällen har vi lyckats att engagera externa föreläsare. Den 10 april gjorde vi tillsammans med TeliaSonera ett lyckat besök på Centrum för Näringslivshistoria som bl.a. sköter TeliaSoneras historiska arkiv.

Vid övriga träffar har våra egna medlemmar delat med sig av sitt kunnande inom ett varierat utbud av områden och träffar har ägnats åt tips och trix, den egna verksamheten och att ge svar på frågor från medlemmarna. I allmänhet har 15-20 personer deltagit. Hemvist har som tidigare varit Tellus fritidscenter på Södermalm.

Verksamhetsåret avslutades den11 december med traditionsenligt lussefirande, glögg med specialpreparerade russin, lussekatter, pepparkakor och trivsamt samvaro.

Fylliga referat av torsdagsmötena i Stockholm finns att läsa på hemsidan under rubriken Torsdagsmöten.

 
Årsmöte

Mötet hölls som vanligt på nätet och pågick mellan 6 - 21 februari. Årsmötet hade 228 inlägg i vårt 'Forum'.  Det är nu en etablerad process som fungerar väl även om deltagandet från medlemmarna under de skilda diskussonspunkterna gärna skulle kunna vara livligare.

Årsmötesprotokollet finns att läsa på hemsidan.

Styrelsemöten

Fyra styrelsemöten har hållits under året. Protokollen finns att läsa på hemsidan.

Övrig verksamhet

Ett jul-lotteri genomfördes den 11 december. Dragning förrättades med hjälp av en slumptalsgenerator i samband med lussefirandet. Vinsterna var tre presentkort som tillföll Ingemar Nevelius 1000 kr samt Gunnar Strömqvist och Robert Hellström, vardera 500 kr.

Medlemmarna har möjlighet att få en bild publicerad som de vill dela med sig av på vår hemsida som Månadens bild. Förutom äran belönas bidragsgivaren med en trisslott.

På Teleseniorernas Förbunds årsmöte som ägde rum på Cinderella 8-9 april representerades senITel av ordförande Johan Martin-Löf som där presenterade sina intryck från TeliaSoneras dramatiska årsstämma.

Information till medlemmarna sker huvudsakligen på torsdagsmötena samt på föreningens hemsida. Inför vissa torsdagsmöten sänds även information ut per e-post. Dessutom sänder ordföranden informationsbrev via e-post till medlemmarna vid behov.

 

Stockholm 2015-01-15

 Johan Martin-Löf                  Krister Björnsjö                  Åke Persson

 Pelle Carlson                       Uno Herrlin                        Till Mayer

 Kjell Markström                    Rolf Landolf                       Bengt Nilsson

 Robert Hellström

                

Resultaträkning 2014 uppil.gif (1261 bytes)

       Till senITel Forum

Intäkter

Kr
Medlemsavgifter 2014 9 800,00
Medlemsavgifter 2013300,00
Förbetalda medlemsavgifter 2015200,00
Bidrag från TF 12 200,00
Summa intäkter 22 500,00
Kostnader
Investeringar 772,00
Lotteri 2 450,00
Torsdagsmöten10 968,95
Regional verksamhet Göteborg 6 900,00
Plusgiro och porto 457,50
Datalagring, hemsida m m 0
Övrigt520,00
Summa kostnader
22 068,45
Årets resultat431,55


uppil.gif (1261 bytes) Balansräkning 2014-12-31  
  

Kr
Ingående saldo från 2013  28 129,11
Årets resultat431,55
Utgående saldo till 2015 28 560,66


uppil.gif (1261 bytes)Revisionsberättelse 

Till senITel Forum


Budgetförslag 2015  

Till senITel Forum

För att omsätta föreningen senITel´s verksamhet och delmål uttryckt i dess stadgar i § 3 föreslår styrelsen följande budget för 2015:

Intäkter 2015Budget Kr.
Bidrag TF12 200
Medlemsavgifter9 000
Summa21 200
Kostnader 2015
Investeringar1 000
Torsdagsmöten10 000

Plusgiro, porto mm

550
Göteborg4 600
Datalagring1 000
Priser, tävlingar1 500
Övrigt2 550
Summa21 200
Resultat 2015o


uppil.gif (1261 bytes)Valberedningens förslag  

Till senITel Forum

Valberedningens förslag till Senitel årsmöte 2015

 
Styrelse
Ordförande Johan Martin-Löf omval
LedamotPelle Carlson               omval
Ledamot   Åke Perssonomval
Ledamot Till Mayeromval
Ledamot Uno Herrlinomval
Ledamot  Krister Björnsjöomval
LedamotKjell Markströmomval
Ledamot   Rolf Landolfomval
SuppleantGullan Sandströmnyval
SuppleantBengt Nilsson omval
Revisorer
RevisorKjell Palmkvistomval
Suppleant Kenneth Bergvallomval
Mötesfunktionärer
Mötesordförande Pelle Carlson
Mötesekreterare     Till Mayer
Justerare Börje Brolin
Leif Åkehag
ValberedningEinar Kaplan
Carl-Axel Falk
Rune Thyni (sammank)
    

Stockholm/Göteborg 2015-01-29

Einar Kaplan        Carl-Axel Falk    Rune Thyni            


Motioner 

Till senITel Forum

Motion från Ingemar Nevelius, inkommen 2015-02.01

Föreslår att vi kommande verksamhetsår utreder om/hur det vore möjligt att skapa en deltagarförteckning för årsmöte i det forumsystem som vi har.

Mvh Neve

uppil.gif (1261 bytes)


Tidsplan för mötet

Till senITel Forum

Planen måste givetvis anpassas efter hur verkligheten artar sig, men preliminärt räknar vi med att dagordningens punkter avverkas enligt schemat nedan.

Ändringar i denna plan kan komma att göras även innan mötet startar. Under mötet är det också möjligt att vissa frågor börjar debatteras tidigare än som anges nedan. Man bör dock kunna räkna med att - i de fall beslut krävs - omröstning avslutas den sista  dagen för resp. fråga - här markerad med rött.

R i en ruta anger att ändring skett jämfört med den ursprungliga tidsplanen

Datum feb.>910111213141516171819202122232425
P 1 Dagordn.                                  
P 2 Val ordf o sekr.                                  
P 3 Val justerare                                  
P 4 Rätt utlyst?                          
P 5 Årsredov.                          
p 6 Balans/ resultaträkn                            
P 7 Ansvarsfrih.                                  
P 8 Verks. o budget                                  
P 9 Avgift  o ersättn.                                  
P10 Motio-
ner o övrigt.
                                 
P11 Val av  styrelse                                  
P12 Val av revisorer                                  
P13 Val av valberedn.                                  
P14 Mötets avslutning                      
Datum feb.>910111213141516171819202122232425

uppil.gif (1261 bytes)Deltagarlista preliminär

Till senITel Forum

Alla som är registrerade i senITel Forum anses vara närvarande vid årsmötet
Listan över forumdeltagare kan ses när man loggat in till Forum, men finns här i bokstavsordning
med förtydliganden inom parentes i de fall id:n inte klart anger medlemmens namn. Listan kompletteras successivt. F n  66 registrerade deltagare.

Anders Hedlund
Anders Järvstrand
arnece
Bengt Lindstrand
bengt.nilsson
Bertil
Bill Westin
Björn Gustafsson
Björn Ståhl
Bo Gustavsson
Bo Zetterberg
Bror Andersson
Börje Brolin
Calle.Falk
Carl Torbjörn
Christer Nerving
Einar Kaplan
Formulärets nederkant
George Carlsson
gerd.neckam
Gullan Sandström
Gunnar Strömqvist
Göran Arfvidson
Göran Ingemarson
Göran Roos
Henrlu
holger norén
Jan Bergman
Jan-Axel Swensson
janolofrosen
JohanML
Kee
kenneth.bergvall@telia.com
kereng
Kjell Markström
Kjell Palmqvist
Kjell Rydberg
Kjelle756
Krister Björnsjö
Kurt Åberg
lars rune larsson
Leif Åkehag
Lennart Hultgren
marta
Mats Björklund
Mattias Grönberg
Neve
Pelle Carlson
per.didrik
P-O Danielsson
Ralph Kjellgren
Reimond
robhell
Roger-Holmsten
rolflandolf
Rune
Stig Brändén
svebal
Sören Jacobsson
thomas
Till
Tommy Thörnqvist
Uno Herrlin
Vincent Strollo
Åke Danielsson
Åke Melin
ÅkeP

Sidan senast reviderad 2015-02-06 Åter till senITel:s hemsida