senITel
rainbolg.gif (1315 bytes)

Årsmötet 2016 - möteshandlingar

Mötet äger rum på nätet (i senITel Forum) under tiden 4 feb - ca 20 feb 

Till senITel Forum

Inlägg i debatten sker via  senITel Forum där ett antal diskussioner och omröstningar sker under årsmötet. Länk till årsmötet finns också på senITels förstasida. Och via logon t h.

MÖTESHANDLINGAR:

Dagordning för mötet
  se även tidsplan

Till "aktiv" dagordning
Kallelsen till mötet
Verksamhetsberättelse för 2015
Resultaträkning 2015

Närvarande (= de som
är registrerade med id
och lösenord i senITel
Forum)

Balansräkning 2015 Revisionsrapport 2015 Budgetförslag för 2016
Klicka här för
Anvisningar för
senITel Forum
Valberedningens förslag
Motioner  (med styrelsens yttranden) -  Prel tidsplan för mötet

Efter mötet kan du också läsa protokollet   här


Några praktiska frågor:


Kallelse (utsänd med mejl till alla medlemmar via vår epostlista 2016-01-20)

 

Årsmöte på nätet 2016 i senITel.

Verksamhetsåret 2015 är avslutat i vår förening och ett nytt inleds. En av de första åtgärderna är vårt årsmöte.  Årsmötet sker som vanligt på nätet och startar 4 februari 2016. Det beräknas komma att pågå cirka två veckor (lite längre om det skulle behövas).

Handlingarna till årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan efter den 20 januari i den takt som materialet blir klart. Liksom de senaste åren använder vi  senITel Forum för inlägg och omröstningar. 

Alla medlemmar som blivit aktiverade i vårt nya senITel Forum är, per definition, närvarande vid årsmötet. Det är förstås önskvärt att så många som möjligt också deltar mera aktivt i mötet.  De medlemmar som ännu inte registrerat sig i vårt Forum uppmanas att göra det och i förväg logga in och träna på funktionerna i Forum (lämpligen i den avdelning som heter Test) så att det känns hemtamt när årsmötet drar igång. Om någon har problem med att använda vårt Forum så kontakta webmaster Pelle (pelle.carlson@telia.com). Det finns anvisningar på hemsidan.

Motioner till årsmötet är välkomna, t ex vad gäller förbättringar eller nya aktiviteter inom senITels ram. Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötets start, (en tidpunkt som nyss passerats). Vi kommer som vanligt att vara föga formella i det avseendet. Men ju förr dess bättre.

Utnyttja din möjlighet att göra inlägg i debatterna och delta i omröstningarna.

Väl mött på nätet.

Styrelsen

OBS! Om du inte skulle ha nåtts av kallelsen via e-post, kontakta då webmaster för kontroll av att vi har rätt adressuppgif till dig.

uppil.gif (1261 bytes)Dagordning              

Till senITel Forum

>>>Till "aktiv" dagordning

Dagordning vid årsmöte 2016 (och prel. tidsplan* )

1.                   Mötets öppnande och fastställande av dagordningen (4-5 feb)

2.                   Val av ordförande och sekreterare för mötet (4-6 feb)

3.                   Val av två protokollsjusterare (4-7 feb)

4.                   Fråga om mötet stadgeenligt utlysts (4-8 feb)

5.                   Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse. (6-10 feb)

6.                   Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2015. (6-11 feb)

7.                   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. (9-12 feb)

8.                   Förslag till verksamhetsplan och budget för 2016. (9-15 feb)

9.                   Fastställande av avgifter och ersättningar (10-16 feb)

10.                 Övriga frågor inkl. förslag från medlemmarna (15-20 feb)
              (förslag ska helst vara styrelsen tillhanda senast 19 januari).

11.                 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter. (12-18 feb)

12.                 Val av revisor och suppleant. (Styrelseledamot äger ej rätt att delta) (12-18 feb)

13.                 Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande.(12-18 feb)

14.                Mötets avslutning (inkl ev. övriga frågor) (17-19 feb).uppil.gif (1261 bytes)

*) Vid behov av omröstning äger den normalt rum den sista av angivna dagar för resp. ämne


Verksamhetsberättelse för år 2015

Till senITel Forum

senITel

 Verksamhetsberättelse för år 2015

Styrelse

Ordförande

Johan Martin-Löf

johan.martin-lof'snabel-a'telia.com

Vice ordförande

Krister Björnsjö

krister.bjornsjo'snabel-a'telia.com

Programchef

Åke Persson

ake.s.persson'snabel-a'telia.com

Kassör

Uno Herrlin

uno.herrlin'snabel-a'gmail.com

Sekreterare

Till Mayer

till'snabel-a'tulla.se

Webmaster

Pelle Carlson

pelle.carlson'snabel-a'home.se

Ledamöter

Rolf Landolf

rolf.landolf'snabel-a'telia.com

 

Kjell Markström

kjell.markstrom'snabel-a'telia.com

Suppleanter

Bengt Nilsson

bengt.och.margareta'snabela'telia.com

 

Gullan Sandström

0313358880'snabel-a'comhem.se

 

Funktionärer

Revisor

Kjell Palmqvist

08256070'snabel-a'telia.com

 

Revisorssuppleant

Kenneth Bergvall

kenneth.bergvall'snabel-a'telia.com

 

Valberedning

 

 

 

Sammankallande

Rune Thyni

rune.thyni'snabel-a'telia.com

 

 

Carl-Axel Falk

ca.falk'snabel-a'telia.com

 

 

Einar Kaplan

einar.kaplan'snabel-a'telia.com

 

 

 Årets verksamhet i Göteborg redovisas i bilaga 1.  

 
Medlemmar

Vi hade vid 2015 års utgång 83 medlemmar samt 2 hedersmedlemmar.

Aktuell medlemslista finns på vår hemsida under sidorubriken "Klubbinfo".

Förutom en av hedersmedlemmarna har samtliga medlemmar tidigare varit anställda vid Televerket/Telia. De flesta har sin hemvist i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Ekonomi

Klubbens ekonomi är god. Resultat- och balansräkning redovisas separat.

Klubbmöten

26 torsdagsmöten har avhållits under året med teman rörande telehistoria samt utveckling och trender inom IT och närliggande områden. Vid 10 tillfällen har vi lyckats att engagera externa föreläsare. Den 28 maj gjorde vi som våravslutning ett intressant besök på Tekniska Museum och utställningen Digital Revolution.

Vid övriga träffar har våra egna medlemmar delat med sig av sitt kunnande inom ett varierat utbud av områden och träffar har ägnats åt tips och trix, den egna verksamheten och att ge svar på frågor från medlemmarna. I allmänhet har 15 till 20 personer deltagit. Hemvist har som tidigare varit Tellus fritidscenter på Södermalm.

 Verksamhetsåret avslutades den10 december med traditionsenligt lussefirande, glögg med specialpreparerade russin, lussekatter, pepparkakor och trivsam samvaro.

 Fylliga referat av våra torsdagsmöten i Stockholm finns att läsa på hemsidan under rubriken 'Torsdagsträffar'.

 Årsmöte

Mötet hölls som vanligt på nätet och pågick mellan 9 - 24 februari. Årsmötet hade 260 inlägg samt 34 trådar i vårt nya 'Forum'. Det är nu en etablerad process som fungerar väl även om deltagandet från medlemmarna under skilda diskussonspunkter gärna skulle kunna vara livligare.

Årsmötesprotokollet finns att läsa på hemsidan.

 Styrelsemöten

Fem styrelsemöten har hållits under året. Protokollen finns att läsa på hemsidan.

Övrig verksamhet

Ett jul-lotteri genomfördes den 10 december. Dragning förrättades med hjälp av en slumptalsgenerator i samband med lussefirandet. Vinsterna var två presentkort som tillföll Gunnar Strömqvist 1000 kr samt Åke Persson 500 kr.

Medlemmarna har möjlighet att få en bild publicerad som de vill dela med sig av på vår hemsida som Månadens bild. Förutom äran belönas bidragsgivaren med en trisslott.

På Teleseniorernas Förbunds årsmöte som ägde rum på Viking Line den 14-15 april representerades senITel av ordförande Johan Martin-Löf. Där redovisades den värvningskampanj som drivits under 11 månader och som gett förbundet 273 nya medlemmar. Efter årsmötet presenterade Telepensionären i Stockholm och Teleseniorenas förening i Luleå sina verksam­heter. Sist redogjorde Per-Erik Brundin för TeliaSoneras nya organisation och affärsverksamhet.

 Information till medlemmarna sker huvudsakligen på torsdagsmötena samt på föreningens hemsida. Inför vissa torsdagsmöten sänds även information ut per e-post. Dessutom sänder ordföranden informationsbrev via e-post till medlemmarna vid behov.

 Stockholm 2016-01-21

 

Johan Martin-Löf              Krister Björnsjö                Åke Persson

 
Pelle Carlson                                      Uno Herrlin                      Till Mayer

 
                 Rolf Landolf                     Bengt Nilsson

 
                 Kjell Markström                                     Gullan Sundström 

Årets verksamhet i Göteborg .                                                                                 Bilaga 1

SenITel Göteborg – verksamhetsrapport för 2015
Medlemmarna i Göteborgssektionen av senITel har under verksamhetsåret 2015 träffats
varannan vecka under vår- och höstmånaderna. Totalt blev det 18 träffar med i genomsnitt
12 medlemmar per träff. Antalet medlemmar vid årets slut är 24 st.
Syftet med våra träffar är ju i huvudsak att hålla oss uppdaterade på vad som händer inom
dataområdet men även andra teknikområden.
Årets stora händelse är ju lanseringen av Windows 10, först i form av en testversion och
senare i höst en skarp version, ja win har till om med hunnit med att sända ut ytterligare en
ny version, novemberversionen. Båda dessa har studerats vid flera tillfällen. Den nya
webbläsaren, Edge, verkar vara en enklare variant för närvarande.
Även en del andra programvaror har diskuterats liksom släktforskning.
Under våren genomfördes ett studiebesök på Elyseum som är ett museum som visar
elektricitetens införande i Göteborg och en talrik samling av gamla elektriska föremål.
Även gasens tillverkning och betydelse för belysning på gator och hem fick vi se exempel
på.
Höstens gästföreläsare var Åke Johansson (Telia/Ericsson) som berättade om de mobila
systemens tillkomst och utveckling. Den mesta tiden ägnades åt det kommande
systemets, 5G, utveckling och planering.
Under våren blev vi vräkta från den lokal som vi disponerat genom att vi var medlemmar i
Tif Multimediasektionen. En hel del tid lades ner på att försöka få Telia att ta reson.
Försöken misslyckades. Vi hjälpte multimediasektionen att utrymma och lämna lokalen.
Hösten har tillbringats i en hyrd lokal i Mölndal, ”Aktiviteten” som är en kommunal
idrottsanläggning.
/Hut

                

Resultaträkning 2015 uppil.gif (1261 bytes)

      
Inkomster
Kr (öresavrundat)
Medlemsavgift   8 200
Bidrag TF  12 500
Summa20 700
Utgifter
Investering 758
Torsdagsmöten 9326
Plusgiro,Porto mm  454
Göteborg4700
Datalagring160
Priser 1969
Ovrigt 0
Summa17367,90
Överskott 3332,1
                                       
Till senITel Forum

uppil.gif (1261 bytes) Balansräkning 2015-12-31  
  

Ingående saldo 2015-01-01 28 560,66
Överskott 3 332,10
Utgående saldo 2015-12-31 31 892,76

 


uppil.gif (1261 bytes)Revisionsberättelse 

Till senITel Forum


Budgetförslag 2016 

Till senITel Forum

För att omsätta föreningen senITel´s verksamhet och delmål uttryckt i dess stadgar i § 3 föreslår styrelsen följande budget för 2016:

InkomsterKr
Medlemsavgift9 800
Bidrag TF10 900
Summa 20 700
Utgifter
Investering1 000
Torsdagsmöten 10 000
Plusgiro,Porto mm650
Göteborg5 000
Datalagring1 500
Priser    1 000
Ovrigt 1 550
Summa20 700
  

            

  
                uppil.gif (1261 bytes)Valberedningens förslag  

Till senITel Forum

Valberedningens förslag till Senitel årsmöte 2016

Styrelse och revisorer

Ordf örandeJohan Martin-Löf Omval 
Ledamot Pelle Carlson Omval 
Ledamot  Åke PerssonOmval 
Ledamot Till Mayer   Omval 
Ledamot  Uno Herrlin Omval 
Ledamot  Krister BjörnsjöOmval  
Ledamot  Kjell Markström   Omval
Ledamot Rolf Landolf  Omval
Suppl Gullan Sandström Omval
Suppl  Jan-Åke EkströmNyval 
Revisor Kjell Palmkvist  Omval  
Suppl  Kenneth Bergvall  Omval

Mötespresidium och justerare

Mötesordförande  Pelle Carlson
Mötessekreterare   Till Mayer
Justerare Börje Brolin 
Leif Åkehag
                          

Om det inte framförs andra förslag till valberedning föreslår vi nedanstående. 

Valberedning    

Einar Kaplanomval
Björn Ståhl  nyval
Rune Thyni omval (sammankallande) 
                                                                                                                                                                                                                                                           

Stockholm/Göteborg 2016-02-01

Einar Kaplan                                 Carl-Axel Falk                               Rune Thyni                                  

      


Motioner - kommer kanske


Till senITel Forum


uppil.gif (1261 bytes)


Tidsplan för mötet

Till senITel Forum

Planen måste givetvis anpassas efter hur verkligheten artar sig, men preliminärt räknar vi med att dagordningens punkter avverkas enligt schemat nedan.

Ändringar i denna plan kan komma att göras även innan mötet startar. Under mötet är det också möjligt att vissa frågor börjar debatteras tidigare än som anges nedan. Man bör dock kunna räkna med att - i de fall beslut krävs - omröstning avslutas den sista  dagen för resp. fråga - här markerad med rött.

R i en ruta anger att ändring skett jämfört med den ursprungliga tidsplanen

Datum feb.> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P 1 Dagordn.                                  
P 2 Val ordf o sekr.                                  
P 3 Val justerare                                  
P 4 Rätt utlyst?                          
P 5 Årsredov.                          
p 6 Balans/ resultaträkn      R                      
P 7 Ansvarsfrih.                                  
P 8 Verks. o budget            R  R                    
P 9 Avgift  o ersättn.                                  
P10 Motio-
ner o övrigt.
               R                  
P11 Val av  styrelse                                  
P12 Val av revisorer                                  
P13 Val av valberedn.                                  
P14 Mötets avslutning                      
Datum feb.> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

uppil.gif (1261 bytes)Deltagarlista preliminär

Till senITel Forum

Alla som är registrerade i senITel Forum anses vara närvarande vid årsmötet
Listan över forumdeltagare kan ses när man loggat in till Forum, men finns här i bokstavsordning
med förtydliganden i de fall id:n inte klart anger medlemmens namn. Listan kompletteras successivt. F n  68 registrerade deltagare (plus senitel).

De som  anmält sitt deltagande i forums tråd Deltagarlista markeras med asterisk i listan nedan. (f.n 28 pers exkl webmaster)

senitel = webmaster *
AlfLinder
Anders Hedlund
arnece Arne Carlsson
Bengt Lindstrand *
bengt.nilsson *
Bertil Thorngren
Bill Westin
Björn Gustafsson
Björn Ståhl *
Bo Gustavsson
Bo Zetterberg *
Bror Andersson
Börje Brolin *
Calle.Falk
Carl Torbjörn Lörstad?
Christer Nerving
Einar Kaplan *
George Carlsson
gerd.neckam
Gullan Sandström *
Gunnar Strömqvist
Göran Arfvidson *
Göran Ingemarson
Göran Roos
Henrlu Henrik Lundin
holger norén
Jan Bergman *
Jan-Axel Swensson *
janolofrosen *
JohanML Martin-Löf *
Kee Karl-Erik Axelsson
kenneth.bergvall@telia.com
kereng Kerstin Engström
Kjell Markström *
Kjell Palmqvist
Kjell Rydberg
Kjelle756 Elmeklev
Krister Björnsjö *
Kurt Åberg *
Lars Lanebo
lars rune larsson
Leif Åkehag *
Lennart Hultgren *
marta Åkesson
Mats Björklund
Mattias Grönberg *
Neve Ingemar Nevelius *
Pelle Carlson *
per.didrik Orling
per149 Strömgren
P-O Danielsson
Ralph Kjellgren *
Reimond Jönsson
robhell Robert Hellström
Roger-Holmsten
rolflandolf *
Rune Thyni
Stig Brändén
svebal  Sven-Erik Bålström *
Sören Jacobsson
thomas Haug
Thor Martin Aarum
Till Mayer *
Tommy Thörnqvist
Uno Herrlin *
Vincent Strollo
Åke Danielsson *
ÅkePersson *

Sidan senast reviderad 2016-02-22 Åter till senITel:s hemsida