senITel
rainbolg.gif (1315 bytes)

Årsmötet 2019 - möteshandlingar

Mötet, som nu är avslutat, har ägt rum på nätet (i senITel Forum) under tiden 7 feb -  17 feb


Inlägg i debatten sker via  senITel Forum där ett antal diskussioner och omröstningar sker under årsmötet.

Till senITel Forum

Länk till årsmötet finns också på senITels förstasida. Och via logon t h.

MÖTESHANDLINGAR:

Dagordning för mötet
Till "aktiv" dagordning
Kallelsen till mötet
Verksamhetsberättelse för 2018
Balansräkning 2018

Närvarande (= de som  är registrerade med id och lösenord i senITel Forum)

Resultaträkning 2018 Revisionsrapport 2018 Budgetförslag för 2019
finns ihop med resultaträkningen
Klicka här för
Anvisningar för senITel Forum
Valberedningens förslag
Motioner  (med styrelsens yttranden) -  Prel tidsplan för mötet

Snart kan du  läsa protokollet   här


Några praktiska frågor:


Kallelse (utsänd med mejl till alla medlemmar via vår epostlista 2019-01-04   
 

Årsmöte på nätet 2019 i senITel

Ännu en gång är ett verksamhetsår avslutat i vår förening och ett nytt inleds. En av de första åtgärderna är vårt årsmöte.  Årsmötet sker som vanligt på nätet och startar 7 februari 2019. Det beräknas komma att pågå som längst två veckor.

Handlingarna till årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan (www.senitel.org)  från mitten av januari i den takt som materialet blir klart. Förslag till dagordning bifogas även här.

Liksom de senaste åren använder vi  senITel Forum för inlägg och omröstningar. 

Erfarenheterna från de senaste årens möten, då delvis ändrade rutiner tillämpats, är positiva. Vi gör därför på samma sätt i år -   låter fler ämnen var öppna för debatt samtidigt och gör omröstningar bara när det verkligen behövs. Ett ämne avslutas när ordföranden bedömer att inga fler viktiga inlägg är att vänta. Alla inlägg (både från ordförande och deltagare) görs i samma tråd för resp. ämne. Vid omröstning sker den i egen tråd.

För att hålla tempot i mötet krävs det att deltagarna  dels gör sina inlägg tidigt och följer debatten  inför beslut i resp. ämne.

Alla medlemmar som blivit aktiverade i senITel Forum (f n 65 st) är, per definition, närvarande vid årsmötet. Det är förstås önskvärt att så många som möjligt också loggar in på Forum och deltar mera aktivt i mötet.  De medlemmar som ännu inte registrerat sig i vårt Forum uppmanas att göra det och i förväg logga in och träna på funktionerna i Forum (lämpligen i den avdelning som heter Test) så att det känns hemtamt när årsmötet drar igång. Det finns anvisningar på hemsidan. Om någon har problem med att använda vårt Forum så kontakta webmaster Pelle (pelle.carlson@telia.com). 

Motioner till årsmötet är välkomna, t ex vad gäller förbättringar eller nya aktiviteter inom senITels ram. Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötets start. Vi kommer som vanligt att vara föga formella i det avseendet. Men ju förr dess bättre.

Utnyttja din möjlighet att göra inlägg i debatterna och delta i omröstningarna.

Väl mött på nätet.

Styrelsen


 

OBS! Om du inte skulle ha nåtts av kallelsen via e-post, kontakta då webmaster för kontroll av att vi har rätt adressuppgift till dig.

uppil.gif (1261 bytes)Dagordning              

Till senITel Forum

>>>Till "aktiv" dagordning

Dagordning vid årsmöte 2019

1.                   Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 

2.                   Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3.                   Val av två protokollsjusterare 

4.                   Fråga om mötet stadgeenligt utlysts 

5.                   Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse. 

6.                   Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2018

7.                   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

8.                   Förslag till verksamhetsplan och budget för 2019

9.                   Fastställande av avgifter och ersättningar 

10.                 Övriga frågor inkl. förslag från medlemmarna 
          (förslag ska helst vara styrelsen tillhanda senast 17 januari).

11.                 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter. 

12.                 Val av revisor och suppleant. (Styrelseledamot äger ej rätt att delta) 

13.                 Val av valberedning bestående av tre personer varav en   sammankallande.

14.                 Mötets avslutning  uppil.gif (1261 bytes)


Till senITel Forum


          Verksamhetsberättelse för år 2018 

 


Styrelse

OrdförandeJohan Martin-Löfjohan.martin-lof'snabel-a'telia.com
Vice ordförandeKrister Björnsjökrister.bjornsjo'snabel-a'telia.com
ProgramchefÅke Perssonake.s.persson'snabel-a'telia.com
KassörBjörn Gustafssonbjorn.gustafsson'snabel-a'fatburen.org
SekreterareTill Mayertill'snabel-a'tulla.se
WebmasterPelle Carlsonpelle.carlson'snabel-a'home.se
LedamöterUno Herrlinuno.herrlin'snabel-a'gmail.com

Kjell Markströmkjell.markstrom'snabel-a'telia.comSuppleanterJan Åke Ekströmjanake'snabela'jaunty.se

Gullan Sandström0313358880'snabel-a'comhem.se Revisorer

RevisorKjell Palmqvist08256070'snabel-a'telia.com
RevisorssuppleantKenneth Bergvalkenneth.bergvall'snabel-a'telia.com
Valberedning

SammankallandeBjörn Ståhlbjorn.stahl'snabel-a'telia.com

Einar Kaplaneinar.kaplan'snabel-a'telia.com

Christer Nervingc.n'snabel-a'bahnhof.se


Årets verksamhet i Göteborg redovisas i bilaga 1.
 

Medlemmar

Vi hade vid 2018 års utgång 85 (-2) medlemmar varav 24 (±0) är från Göteborgsavdelningen.
Aktuell medlemslista finns på vår hemsida under sidorubriken "Klubbinfo" och "Medlemmar".

Samtliga medlemmar har tidigare varit anställda vid Televerket/Telia. De flesta har sin hemvist i
Stockholms- och Göteborgsområdet.

Ekonomi

Klubbens ekonomi är god. Resultat- och balansräkning redovisas separat.

Klubbmöten

28 torsdagsmöten har avhållits i Stockholm under året med teman rörande telehistoria samt utveckling och trender inom IT och närliggande områden. Vid 10 tillfällen har vi lyckats att engagera externa föreläsare inom skilda intressanta områden för ITs användning.
Förutom våra torsdagmöten på Lignagatan avslutade vi vårterminen den 17 maj med en lunch på restaurang Himmelen högst upp i den gamla Skatteskrapan i Stockholm. Den 8 november besökte vi till Arlanda flygplats för en guidad visning.

Vid övriga träffar har våra egna medlemmar delat med sig av sitt kunnande inom varierande områden av IT och dess användning i datorer och mobiltelefoner. Träffar har även ägnats åt egen verksamhet, att ge svar på frågor från medlemmar samt visning av film med teknikhistorisk anknytning.

I snitt har 13,3 och som mest 22 personer deltagit på träffarna. Hemvist för oss var som tidigare år 'Tellus fritidscenter' på Lignagatan 8, på Södermalm.

Verksamhetsåret avslutades i Stockholm den 13 december med traditionsenligt lussefirande, glögg med specialpreparerade russin, lussekatter, pepparkakor och trivsam samvaro.

Fylliga referat av våra torsdagsmöten i Stockholm kan man läsa på hemsidan http://www.senitel.org/
under rubriken "Torsdagsträffar".

Årsmöte

Mötet hölls som vanligt i vårt forum på nätet och pågick mellan 8 - 28 februari. 33 medlemmar deltog aktivt i debatten och i valet under årsmötet.
Det är nu en etablerad process som fungerar väl även om deltagandet från medlemmarna under skilda diskussonspunkter skulle kunna vara livligare. Årsmötesprotokollet finns sedan att läsa på hemsidan.

Styrelsemöten

Sex protokollförda styrelsemöten har hållits under året. Protokollen finns att läsa på hemsidan.

Styrelsen har under året antagit en GDPR-policy för senITel, som i stora delar bygger på den policy som syster­föreningen Pangillet utarbetat. Vår policy redogör för den öppenhet som senITel sedan länge tillämpar för sina medlemsuppgifter. En länk till dokumentet finns på hemsidan.

Övrig verksamhet

Vår ordförande Johan Martin-Löf representerade senITel på Teleseniorernas Förbunds årsmöte som ägde rum den 4 april 2018 på Viking Line Cinderella. Ett utförligt referat från hela mötet går att läsa på TFs hemsida.

Medlemmarna i senITel har möjlighet att få en bild, som man vill dela med sig, publicerad på vår hemsida som Månadens bild. Förutom äran belönas bidragsgivaren med en trisslott.

Ett julklapps-lotteri genomfördes i slutet av december. Dragningen av tre vinnare förrättades med hjälp av en slumptals-generator genom tre styrelsemedlemmar oberoende av varandra. Vinsterna var på 1000 kr var som tillföll Bengt Carlsson, Henrik Lundin och Rolf Landolf.

Information till medlemmarna sker huvudsakligen på torsdagsmötena samt på föreningens hemsida. Inför vissa torsdagsmöten sänds även information ut per e-post. Dessutom sänder ordföranden informationsbrev via e-post till medlemmarna vid behov.

 
Stockholm 2019-01-17

 Johan Martin-Löf            Krister Björnsjö               Åke Persson

 Pelle Carlson                   Björn Gustafsson             Till Mayer

                   Uno Herrlin                     Kjell Markström              

                   Gullan Sundström            Jan Åke Ekström

                               

 senITel Göteborg – verksamhetsrapport för 2018                                                Bilaga 1

Medlemmarna i Göteborgsgruppen av senITel har under verksamhetsåret 2018 träffats i Aktiviteten i Mölndal varannan vecka under vår- och höstmånaderna. Totalt blev det 15 träffar med i genomsnitt 10 medlemmar per träff. Antalet medlemmar vid årets slut är 24 st.

Syftet med våra träffar är ju i huvudsak att hålla oss uppdaterade på vad som händer inom dataområdet men även andra teknikområden. Nya programvaror, mobiltelefoner, appar mm hamnar därför på dagordningen i stort sett vid varje träff.

Under våren gjorde vi ett studiebesök i teletunneln under Göteborg samt tittade även in i fastigheten K11 (Telias gamla teknikfastighet). Det pågick en del underhålls och förbättringsarbete i tunneln.

Journalisten Eva Wieselgren hade bjudits in för att tala om teknik runt mobiler och internet.

I övrigt har vi diskuterat/informerats om:

  • Resor i världen såsom Marocko och Island.
  • Olika appar för parkering är ofta på tapeten.
  • Använda Win 10:s app Foton för att sätta ihop filmsnuttar till en film samt ljudsätta densamma.
  • GDPR-frågan för privatpersoner och då främst i samband med släktforskning.
  • Den nedlagda satellitstationen i Tanum.
  • Appen Galileo Offline Maps har demonstrerats.
  • Gratisprogrammet LibreOffice.
  • Bostadslarm och videoövervakning.
 
/Lennart Hultgren


 

uppil.gif (1261 bytes)


Balans- och Resultaträkning 2018 samt Budget 2019

Till senITel Forum


Balansräkning 2018

Avrundning till hela kronor har skett

 

Ingående saldo 2018-01-01 
utan avdrag för obetalda kostnader avseende år 2017

47.779

*)

Årets resultat

-21.349

 

Utgående saldo 2018-12-31

                                         26.430

 

*) Styrelsens bokslutskommentar:
Av olika skäl hade senITel månaderna före och efter årsskiftet 2017/2018 ingen access till sitt konto hos Nordea. Bankkontots utgående balans 2017 kan i efterhand konstateras vara 47 780 kr. Vi har nu valt att ange detta värde som ingående balans för 2018 och låta de obetalda kostnader som fanns då, belasta 2018 års resultaträkning med egen rubrik under kostnader (se nedan).
Härvid uppstår en förbättring av den utgående balansen för 2018 på 9126 kr som det inte gått att finna redovisning för.
Styrelsen föreslår att årsmötet godkänner denna till synes positiva avvikelse på 9126 kr i senITel-kassan. Det är rimligen inte pengar som tillkommit utan anledning, det är bara  inte möjligt att nu i efterhand hitta precis vad som orsakat avvikelsen.

uppil.gif (1261 bytes)

Resultaträkning 2018 Avrundning till hela kronor har skett
Intäkter
Budget 2018
Utfall 2018
Budget 2019

Medlemsavgifter
8.500
8.500
8.500
Bidrag från TF
11.000
11.200
16.525
*)

Summa     

19.500

19.700

25.025

 

Kostnader
 

För år 2017, betalt 2018


  Torsdagsmöten
1.740

   Lotteri m m
6.180

   Göteborg, bidrag
2.400

För år 2018

 

 

 

 

   Torsdagsmöten 

15.000

19.971

17.000

 

   Plusgiro,Porto mm

800

753

800

 

   Göteborgssektionen

5.000

4.800

6.625

*)

   Datalagring (hemsida)

1.500

1.875

1.500

 

   Priser/bildhonorar   

3.500

3.330

4.000

 

   Investering  

1.000

0

1.000

 

Summa

26.800

41.050

30.925

 

 Resultat

-7.300

-21.350

- 5.900

 


*) Ökningen beror på att TF ökar bidraget/medlem från 100 till 115 kr och dessutom med ett engångstillägg på 50 kr för år 2019.

Till senITel Forum

uppil.gif (1261 bytes)
uppil.gif (1261 bytes)Revisionsberättelse


Till senITel Forum


Budget 2019uppil.gif (1261 bytes)

För att omsätta föreningen senITel´s verksamhet och delmål uttryckt i dess stadgar i § 3 föreslår styrelsen följande den budget för 2019 som redovisas ovan i anslutning till resultaträkningen för 2018..
                  

uppil.gif (1261 bytes)Valberedningens förslag till senITels årsmöte 2019 - kommer

Till senITel Forum

Styrelse

Ordförande    Johan Martin-Löf
omval
Ledamot Jan Bergman
nyval
Ledamot Krister Björnsjö
omval
Ledamot Pelle Carlson
omval
Ledamot Björn Gustavsson
omval
Ledamot Kjelll Markström omval
Ledamot Till Mayer omval
Ledamot Åke Persson omval
Suppleant Jan-Åke Ekström
omval
Suppleant Gullan Sandström
omval
Revisorer

Revisor Kjell Palmqvist
omval
Revisorsuppleant Kenneth Bergvall
omval
Presidium och justerare
Mötesordförande  Pelle Carlson

Mötessekreterare  Till Mayer

Protokolljusterare Börje Brolin


Leif Åkehag

Valberedning

 sammankallande Björn Ståhl
omval

Einal Kaplan
omval

Christer Nerving
omval

Stockholm/Göteborg 2019-02-04

              Björn Ståhl              Einar Kaplan       Christer Nerving      


   


Motioner - kommer kanske

Ingen motion har ännu inkommit.

Till senITel Forum


uppil.gif (1261 bytes)


Tidsplan för mötet

Liksom förra året följer vi ingen given tidsplan. Det blir möjligt att göra inlägg i de flesta ämnen redan tidigt efter mötets start och ett ämne avslutas när ordföranden bedömer att inga fler viktiga inlägg är att vänta. Avisering av beslut sker i möjlig mån dagen innan. I den "aktiva dagordningen" har preliminärt beräknade sluttider för de olika punkterna angetts.

På detta sätt hoppas vi kunna genomföra mötet betydligt snabbare än tidigare. Men det ställer också ökade krav på deltagarna att dels göra sina inlägg tidigt och följa debatten  inför beslut i resp. ämne.uppil.gif (1261 bytes)Deltagarlista 

Till senITel Forum

Alla som är registrerade i senITel Forum anses vara närvarande vid årsmötet
Listan över forumdeltagare kan ses när man loggat in till Forum, men finns här i bokstavsordning
med förtydliganden i de fall id:n inte klart anger medlemmens namn. Listan kompletteras successivt. Vid mötets start fanns 65 registrerade deltagare.

 ID  i forum  -  förtydligande (vid behov)
* = har varit inloggad på forum under mötet (25)

arnece  (Arne Carlsson)

Bengt Carlsson

Bengt Lindstrand *

Bengt Nilsson  *

Bertil (Thorngren)

Bill Westin

Björn Grimfeldt

Björn Gustafsson  *

Björn Ståhl

Bo Gustavsson

Bo Zetterberg

Bohe  (Bo-Gunnar Henning)

Bror Andersson  *

Börje Brolin *

Calle.Falk *

Christer Nerving

Einar Kaplan *

gerd.neckam

ghellman (Gunnar Hellman)

Gullan Sandström

Gunnar Strömqvist

Göran Arfvidson *

Göran Ingemarson

Göran Roos *

Henrlu  (Henrik Lundin)  *

holger norén

Ingvar Fransson *

Jan Bergman

Jan Åke Ekström

Jan-Axel Swensson *

janolofrosen

JohanML (Johan Martin-Löf)  *

Karl-Erik Axelsson

kenneth.bergvall@telia.com

kereng (Kerstin Engström)

Kjell Malmberg

Kjell Markström  *

Kjell Palmqvist

Krister Björnsjö  *

Kurt Åberg  *

lars rune larsson

Leif Åkehag  *

Lennarat Berlin

Lennart Hultgren *

marta  (Märta Åkesson)

Mattias Grönberg *

Neve (Ingemar Nevelkius)  *

Pelle Carlson *

per149 (Per Strömgren)

Reimond  (Jönsson)

robhell (Robert Hellström)

Roger-Holmsten

rolflandolf

Rune (Thyni)  *

svebal  (Sven-Erik Bålström)

thomas (Haug)

Till (Mayer)  *

Tommy Thörnqvist

Tore Ericson *

Uno Herrlin  *

Vincent Strollo

Åke Danielsson  *

ÅkeP (Persson)  *


uppil.gif (1261 bytes)
Sidan senast reviderad 2019-02-25 Åter till senITel:s hemsida