senITel

Protokoll från årsmöte 2003

 

Tid: 6 mars – 7 april 2003

Plats: IT-nätet

Vår nya "diskussions- och röstmaskin" som vi kallar senITel Forum   inrymmer hela årsmötesprocessen med diskussionsinlägg, sammanfattningar, röstning och resultat/beslut  bakom det lösenordsskydd som gör att obehöriga inte utan visst besvär kan komma med i leken.

Deltagare: Totalt har 51 st medlemmar meddelat sitt id och lösenord för röstning och räknas därmed såsom närvarande.

Dagordning

1 Mötet öppnas och dagordning fastställes.

2 Val av ordförande för mötet.

3 Val av sekreterare för mötet.

4 Val av justeringsman (tillika rösträknare) att tillsammans med ordföranden justera

   protokollet.

5 Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse.

6 Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning för år 2002.

7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

8 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

9 Val revisor och revisorssuppleant.

10 Val av valberedning bestående av tre personer, varav en sammankallande.

11 Budget och arbetsplan för 2003.

12 Relation till SeniorNet och beslut om ev. klubbavgift.

13 Beslut om arvoden och ersättningar.

14 Övriga frågor inkl. förslag från medlemmarna (förslag skall ha inkommit till

     styrelsen senast två veckor före mötet).

15 Avslutning.

 

 

1.       Klubbordföranden hälsade alla deltagare i årsmötet varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Då kallelse till årsmötet skett per e-mail den 11:te februari i laga ordning enligt stadgarna till alla våra kända medlemmar och då inga synpunkter inkommit på dagordningen är den nu godkänd och vårt årsmöte rullar vidare i vår "cybervärld".

 

2.   Till mötesordförande valdes Karl-Erik Eriksson.

 

3.   Till mötessekreterare valdes Börje Brolin.

 

4.     Till att, jämte ordföranden, justera mötesprotokollet valdes Arne Andersson.

 

5.    Årsredovisningen och revisorns berättelse, som funnits tillgängliga på nätet, godkändes utan anmärkningar.

 

6.    Resultat- och balansräkning för år 2002 fastställdes utan anmärkningar.

 

7.    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

8.    Till ordförande för år 2003 valdes Karl-Erik Eriksson (omval). Till ordinarie styrelseledamöter valdes Pelle Carlson, Hilding Corneliusson, Ingemar Nevelius (omval), Else-Gun Zetterblad och Bengt Lindstrand (nyval).  Till suppleanter valdes Johan Martin-Löf och Bo Zetterberg. Samtliga val enligt valberedningens förslag.

 

9.      Till revisor valdes Leif Åkehag (nyval) och till suppleant Kjell Palmqvist (omval).

 

 

10.  Till valberedning utsågs Thomas Haug (sammankallande), Torbjörn Andström och Jan-Axel Swensson.

 

11. Av styrelsen framlagd arbetsplan för 2003 godkändes. I styrelsens förslag till budget

      ökades anslaget till hårdvaruutrustning med 1000 kronor till totalt 2000 kronor.

12.       SeniorNet har tagit beslut om anslutning av underklubbar. SenITel är därmed SeniorNet-ansluten med vad därtill hör, bl.a. hantering av medlemsavgifter. Styrelsen ser ingen anledning att söka ändring på nuvarande förhållande.

      Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

 

       Styrelsen föreslår att ingen klubbavgift tas ut (= status qvo).

      Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

 

13.  Styrelsen föreslår att inga arvoden utgår för 2003 (= status qvo).

      Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

 

14.  Inga frågor eller övriga förslag från medlemmar hade inkommit.

 

15. Mötesordföranden framförde sitt tack och sin uppskattning till alla som medverkat och förklarade årsmötet avslutat.

 

Vid protokollet:

Börje Brolin

Börje Brolin

Justeras:

 

 

Karl-Erik Eriksson                                            Arne Andersson