senITel

 

Protokoll från årsmöte 2004

 

Tid: 28 februari – 19 mars 2004

Plats: IT-nätet med hjälp av ”SenITel Forum”

Deltagare: Samtliga medlemmar anslutna till SenITel Forum (70  st).

Totalt har 15 personer aktivt deltagit i debatterna. Antalet avgivna röster i de olika punkterna har varit som mest 19 och  som minst 13.


Dagordning:

1

Mötet öppnas och dagordning fastställes

2

Val av ordförande för mötet

3

Val av sekreterare för mötet

4

Val av justeringsman (tillika rösträknare) att tillsammans med ordföranden justera protokollet

5

Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse

6

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2003

7

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

8

Nya stadgar (övergång från SeniorNet till TF)

9

Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter

10

Val av revisor och revisorssuppleant

11

Val av valberedning bestående av tre personer, varav en sammankallande

12

Budget och arbetsplan för 2004

13

Beslut om årsavgift

14

Beslut om arvoden och ersättningar

15

Övriga frågor inkl. förslag från medlemmarna

16

Avslutning

 


 

1. Klubbordföranden, Karl-Erik Eriksson, hälsade alla deltagare i årsmötet välkomna och förklarade mötet öppnat. Han påminde om att dagordning och möteshandlingar, liksom information om mötestekniken, sedan en tid funnits tillgängliga på hemsidan.

2. Till mötesordförande valdes Karl-Erik Eriksson.

3.   Till mötessekreterare valdes Bengt Lindstrand.

4.   Till justerare och rösträknare valdes Stig Fredlund.

5.  Årsredovisningen och revisorns berättelse föranledde inga anmärkningar.

6.  Resultat- och balansräkning för år 2003 fastställdes utan anmärkningar.

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

8. Styrelsens förslag till nya stadgar fr o m 2004 antogs. I beslutet ligger att SenITel ansluts till den nybildade huvudorganisationen Teleseniorernas Förbund, TF (framgår av stadgarna) och samtidigt utträder ur SeniorNet Sweden (framgår implicit).

    Med anledning av en motion hänförlig till stadgarnas pkt 5 (Möten och sammanträden) uppdrogs åt kommande styrelser att avisera årsmöten i god tid och då på-minna om möjlighet att inlämna motioner. 

9. Till ordförande för år 2004 valdes Karl-Erik Eriksson (omval). Till ordinarie sty-relseledamöter valdes Enar Johansson, Lillian Norrman och Björn Ståhl (nyval)   samt Ingemar Nevelius och Pelle Carlson (omval). Till suppleanter omvaldes Johan Martin-Löf och Bo Zetterberg. Samtliga val enligt valberedningens förslag.

10. Till revisor valdes Leif Åkehag och till suppleant Kjell Palmqvist (båda omval).

11. Till valberedning valdes Thomas Haug (sammankallande), Torbjörn Andström och Jan-Axel Swensson (samtliga omval).

12. Av styrelsen framlagd budget för 2004 godkändes. I anledning av en motion om att budgetera för ökade investeringar påpekades att sådana investeringar ändå kan företas under året efter särskilt beslut och att budgeten i så fall må överskridas.

13. Beslutades att medlemsavgiften till SenITel fr o m 2004 skall vara 100:-. Avgiften betalas direkt till  SenITel (och ej som tidigare via SeniorNet Sweden).

14. Beslutades att - som tidigare - inga arvoden eller ersättningar skall utgå utöver er-sättningar för redovisade (verifierade) utlägg.

15. Beslutades att Karl-Georg Bergstrand, programkonstruktören av vårt SenITel Forum, antas som hedersmedlem i SenITel.

Två förslag från medlem har redan behandlats under pkt 8. Stadgar resp pkt 12. Budget ovan.

16. Ordföranden framförde sitt tack och sin uppskattning till alla som medverkat och speciellt till ”maskinisten” Pelle och programkonstruktören K-G Bergstrand. Därmed förklarade han 2004 års årsmöte avslutat.

Vid protokollet:

Bengt Lindstrand

Bengt Lindstrand

 

Justeras:

 

           Karl-Erik Eriksson             Stig Fredlund

Karl-Erik Eriksson                                 Stig Fredlund