senITel

 

Protokoll vid årsmöte 2005

Tid:                     2 – 21 februari 2005
Plats:                     Nätmöte via senITel Forum
Deltagare:                     De medlemmar som är registrerade i senITel Forum (87 personer).

 

0.                Ordningsfrågor

Röstningen gällande ”Förslag till verksamhetsplan och budget för 2005” (punkt 8) har lett till en diskussion om hur röstningsresultatet egentligen ska tolkas, d v s tillämpningen av §5 i stadgarna. För beskrivning se punkt 8. Meningarna går isär om hur röstningsalternativet ”Avstår/Röstar blankt” ska tolkas. Styrelsen kommer att initiera en diskussion kring detta under året.

1.                Mötets öppnande och fastställande av dagordningen

Karl-Erik Eriksson förklarade mötet öppnat 2005-02-02.

2.                Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötesordförande valdes Karl-Erik Eriksson. Björn Ståhl valdes till sekreterare

3.                Val av två protokollsjusterare

Bengt Lindstrand och Holger Norén valdes till justerare av protokollet.

4.                Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

Mötet är utlyst i stadgeenlig ordning. Kallelse skickades ut per e-post till medlemmarna den 12 januari.

5.                Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse.

Rubricerade handlingar godkändes.

6.                Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2004.

Balans- och resultaträkningen för 2004 fastställdes.

7.                Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

8.                Förslag till verksamhetsplan och budget för 2005.

Följande alternativ förelåg för omröstning:

1.      Av styrelsen föreslagen budget (siffrorna korrigeras till 42 153,68)

2.      Styrelsens budget (siffrorna korrigeras till 42 153,68) men där programverksamhet ökas till 12 153,68 18, vilket ger ett utgående saldo till 2006 med 0 kronor.

3.      Godkänner ej föreslagen budget 0

4.      Avstår/Röstar blankt

Sammanlagt 36 röster avgavs, varav 16 röstade på alternativ 1, 18 på alternativ 2, ingen på alternativ 3 och 2 på alternativ 4. Omröstningen utföll så att hälften (18) av de röstande ansåg att en utökad budget skall gälla. Två röstade blankt. Övriga röstande (16) ansåg att det ursprungliga budgetförslaget skall gälla. Flest röster fick alltså förslaget med utökad budget, men det var ändå lika många som röstade annorlunda.
Våra stadgar säger att vid lika röstetal skall ordförandens röst avgöra. I detta läge är tolkningen inte alldeles solklar.
Beslutet blev dock i detta läge följande:
Vid röstning om budget fick förslaget om saldo till nästa år lika med noll hälften av närvarandes röster. I det läget gäller ordförandens uppfattning vilken är att styrelsens ursprungliga förslag med saldo större än noll är beslutat.

9.                Fastställande av avgifter och ersättningar

Årsmötet röstade för oförändrad årsavgift, d v s 100 kronor.

Det framfördes att styrelsen ska ha möjlighet att föreslå en extra utdebitering om det dyker upp ett angeläget investeringsbehov. En sådan debitering ska i så fall godkännas av de berörda.

10.           Övriga frågor inkl. förslag från medlemmarna

Det har inte kommit in några förslag eller frågor att behandla.

11.           Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter

Val av styrelseledamöter skedde helt enligt valberedningens förslag, d v s Ordförande: Karl-Erik Eriksson
Styrelseledamöter i övrigt:
Enar Johansson, Björn Ståhl, Lilian Norrman, Krister Björnsjö och Pelle Carlson
Suppleanter: Johan Martin-Löf och Bo Zetterberg

Samtliga ledamöter är valda på ett år. Fördelning av styrelseposterna görs av styrelsen själv vid ett konstituerande möte.

12.           Val av revisor och revisorssuppleant

Samtliga röstande stödde valberedningens förslag, Leif Åkehag ordinarie och Kjell Palmkvist suppleant.

13.           Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande

Sittande valberedning - bestående av Thomas Haug (sammankallande), Jan-Axel Swensson och Torbjörn Andström – omvaldes.

14.           Mötets avslutning

Ordföranden avslutar den 21 januari årsmöte 2005 och tackar samtliga deltagare. Ett speciellt tack riktas till Ingemar Nevelius (Neve), som efter många års engagerat arbete nu avgår som programchef samt givetvis Pelle och Karl-Georg som stått för hantering och teknik.

 

Noterat av

 

 

 

Björn Ståhl

 

Justeras

 

 

 

Bengt Lindstrand       Holger Norén       Karl-Erik Eriksson

 

Brasklapp: När detta läggs ut på nätet finns ännu inte justeringsmännens namnteckningar på protokollsoriginalet, men skulle det bli någon ändring så reviderar jag i webb-protokollet med röd text/webmaster