senITel

 

Protokoll vid årsmöte 2008

Tid:                 4 – 18 februari 2008
Plats:             Nätmöte via senITel Forum
Deltagare:    De medlemmar som är registrerade i senITel Forum (124 personer).

 

1                   Mötets öppnande och fastställande av dagordningen

Karl-Erik Eriksson, förklarade den 4 februari mötet öppnat. Föreslagen dagordning godkändes med acklamation..

2                   Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötesordförande valdes Karl-Erik Eriksson, till sekreterare Björn Ståhl.

3                   Val av två protokollsjusterare

Bengt Lindstrand och Holger Norén valdes att justera protokollet.

4                   Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

Stämman ansåg att mötet är utlyst i stadgeenlig ordning.

5                   Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse

Rubricerade handlingar godkändes.

6                   Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2007

Balans- och resultaträkningen fastställdes.

7                   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

8                   Förslag till verksamhetsplan och budget för 2008

Styrelsens förslag till budget godkändes.

Göran Arfvidson har begärt följande notering: ”Om det i anmärkningen till investeringspunkten för teknisk utrustning kan tolkas att medel till komplettering även kan tillfalla göteborgsverksamheten är jag beredd att acceptera förelagt budgetförslag Jag yrkar på att detta inskrivs i protokollet.”

9                   Fastställande av avgifter och ersättningar

Årsmötet röstade för oförändrad årsavgift, d v s 100 kronor.

Inga arvoden utgår till styrelsen. Ersättning ges för verifierade utlägg för senITels räkning.


10             Övriga frågor inkl. förslag från medlemmarna

Inga motioner finns att ta ställning till, inte heller några övriga frågor.

11             Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter

Val av styrelseledamöter skedde helt enligt valberedningens förslag, d v s Ordförande: Karl-Erik Eriksson
Styrelseledamöter i övrigt:
Enar Johansson, Björn Ståhl, Till Mayer, Krister Björnsjö och Pelle Carlson
Suppleanter: Johan Martin-Löf och Göran Roos

Alla ledamöter är valda på ett år. Fördelning av styrelseposterna görs av styrelsen själv vid ett konstituerande möte.

12             Val av revisor och revisorssuppleant

De röstande stödde valberedningens förslag, vilket innebär att Kjell Palmkvist valdes till ordinarie revisor och Stig Fredlund till suppleant.

13             Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande

Valberedningen har fått följande sammansättning, nyval av Anders Järvstrand (sammankallande) och Börje Brolin samt omval av Jan-Axel Swensson.

14             Mötets avslutning

Så var det åter dags att avsluta ett årsmöte på nätet i senITel. Tack för Ert stöd till undertecknad och det skall bli trevligt som vanligt att köra senITel ytterligare ett år i synnerhet med ett sådan kompetent stöd i valda styrelsemedlemmar. Det rörde sig inte så mycket på förtroendeposterna men vi skall rikta ett speciellt tack till våra trotjänare i valberedningen Thomas Haug och Torbjörn Andström som varit ankare i föreningen i många år men som tyckte det fick vara nog nu samtidigt som vi välkomnar Anders Järvstrand och den meriterade Börje Brolin. Det är en utmaning varje år att finna intressanta områden för mötena och verksamheten men som vanligt ser det väldigt bra ut när man summerar ett år i synnerhet jubileumsåret 2007. Det blir säkert återigen ett spännande år. Det har börjat bra.

Har man rättigheter har man skyldigheter så nu är det dags igen att sätta in 100:lappen igen på föreningens plusgiro så kassören blir glad och så slipper han tjata på sena betalare.

Pelle har kört maskinen med den briljans som kännetecknar honom. Vi tar det för självklart men han skall givetvis harangeras för sitt utmärkta jobb tidiga mornar och sena nätter.

Nu kör vi ett 2008 så det ryker i cybervärlden tycker

Kalle

ordf. senITel

 


Noterat av

 

 

 

Björn Ståhl

 

Justeras

 

 

 

Bengt Lindstrand                    Holger Norén                    Karl-Erik Eriksson