senITel

 

Protokoll vid årsmöte 2009

Tid:                 9 – 23 februari 2009
Plats:             Nätmöte via senITel Forum
Deltagare:     De medlemmar som är registrerade i senITel Forum (124 personer).

1                   Mötets öppnande och fastställande av dagordningen

Karl-Erik Eriksson, förklarade den 9 februari mötet öppnat. Beträffande den föreslagna dagordningen föreslog Eddie Wibergh att punkterna 8 och 9 skulle byta plats för att kunna ta hänsyn till ev avgifter och ersättningar i budgeten. Eftersom pkt 8 innefattar ett förslag till budget som sedan kan justeras efter vad som beslutas i pkt 9 så godkändes därför liggande dagordning...

2                   Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till mötesordförande valdes Karl-Erik Eriksson, till sekreterare Björn Ståhl.

3                   Val av två protokollsjusterare

Carl-Axel Falk och Åke Danielsson valdes att justera protokollet.

4                   Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

Stämman ansåg att mötet är utlyst i stadgeenlig ordning.

5                   Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse

Rubricerade handlingar godkändes.

6                   Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2007

Balans- och resultaträkningen fastställdes efter smärre korrigeringar i resultaträkningen .

7                   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

8                   Förslag till verksamhetsplan och budget för 2009

Styrelsens förslag till budget godkändes.

9                   Fastställande av avgifter och ersättningar

Årsmötet röstade för oförändrad årsavgift, d v s 100 kronor.

Inga arvoden utgår till styrelsen. Ersättning ges för verifierade utlägg för senITels räkning.


10             Övriga frågor inkl. förslag från medlemmarna

Inga motioner finns att ta ställning till, inte heller några övriga frågor.

11             Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter

Val av styrelseledamöter skedde helt enligt valberedningens förslag, d v s Ordförande: Omval av Karl-Erik Eriksson
Styrelseledamöter i övrigt:
Nyval av Kjell Rydberg samt omval av Enar Johansson, Björn Ståhl, Till Mayer, Krister Björnsjö och Pelle Carlson
Suppleanter: Nyval av Kjell Markström samt omval av Johan Martin-Löf och Göran Roos

Alla ledamöter är valda på ett år. Fördelning av styrelseposterna görs av styrelsen själv vid ett konstituerande möte.

12             Val av revisor och revisorssuppleant

De röstande stödde valberedningens förslag, vilket innebär att Kjell Palmkvist omvaldes till ordinarie revisor och Stig Fredlund omvaldes till suppleant.

13             Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande

Valberedningen har följande sammansättning, Anders Järvstrand (sammankallande), Börje Brolin och Jan-Axel Swensson (omval på samtliga poster).

14             Mötets avslutning

Årsmötet i senITel är avslutat och vi tackar Pelle som vanligt för att hålla reda på oss i maskineriet. Det har varit ganska god aktivitet bland medlemmarna att "trycka till" under mötets gång. Samtidigt som jag tackar för förnyat förtroende så hälsar vi två nya namn in i en utökad styrelse nämligen Kjell Markström och Kjell Rydberg. Det krävs alltid lite nytt blod i verksamheter så nu får vi slå några kloka huvuden samman och se till att det blir ett aktivt 2009 i senITel.

Ordförande Kalle

 

 

Noterat av

 

 

Björn Ståhl

 

Justeras

 

 

Carl-Axel Falk                         Åke Danielsson               Karl-Erik Eriksson