senITel
rainbolg.gif (1315 bytes)

Årsmötet 2020 - möteshandlingar

Mötet,  äger rum på nätet (i senITel Forum) under tiden 6 feb -  20 feb


Inlägg i debatten sker via  senITel Forum där ett antal diskussioner och omröstningar sker under årsmötet.

Till senITel Forum

Länk till årsmötet finns också på senITels förstasida. Och via logon t h.

MÖTESHANDLINGAR:

Dagordning för mötet
Till "aktiv" dagordning
Kallelsen till mötet
Verksamhetsberättelse för 2019
Balansräkning 2019

Närvarande (= de som  är registrerade med id och lösenord i senITel Forum)

Resultaträkning 2019 Revisionsrapport 2019 Budgetförslag för 2020
finns ihop med resultaträkningen
Klicka här för
Anvisningar för senITel Forum
Valberedningens förslag
Motioner  (med styrelsens yttranden) -  Prel tidsplan för mötet

Efter mötet kan du  läsa protokollet   här


Några praktiska frågor:


Kallelse (utsänd med mejl till alla medlemmar via vår epostlista 2020-01-05) 
 

Årsmöte på nätet 2020 i senITel

Vår förening går nu in i sitt fjärde decennium (vi startade 97). Torsdagsmöten börjar i Göteborg den 16 jan och i Stocikholm den 23 jan. Och sedan är det dags för  vårt årsmöte.  Det sker som vanligt på nätet och startar 6 februari 2020. Det beräknas komma att pågå som längst två veckor.

Handlingarna till årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan (www.senitel.org)  från mitten av januari i den takt som materialet blir klart.

Liksom de senaste åren använder vi  senITel Forum för inlägg och omröstningar. 

Same procedure as last year. Vi gör på samma sätt i år som föregående år -  låter fler ämnen var öppna för debatt samtidigt och gör omröstningar bara när det verkligen behövs. Ett ämne avslutas när mötesordföranden bedömer att inga fler viktiga inlägg är att vänta. Alla inlägg (både från ordförande och deltagare) görs i samma tråd för resp. ämne. Vid omröstning sker den i egen tråd.

För att hålla tempot i mötet krävs det att deltagarna gör sina inlägg tidigt och följer debatten inför beslut i resp. ämne.

Alla medlemmar som blivit aktiverade i senITel Forum (f n 65 st) är, per definition, närvarande vid årsmötet. Det är förstås önskvärt att så många som möjligt också loggar in på Forum och deltar mera aktivt i mötet.  De medlemmar som ännu inte registrerat sig i vårt Forum uppmanas att göra det och i förväg logga in och träna på funktionerna i Forum (lämpligen i den avdelning som heter Test) så att det känns hemtamt när årsmötet drar igång. Det finns anvisningar på hemsidan. Om någon har problem med att använda vårt Forum så kontakta webmaster Pelle (pelle.carlson@telia.com). 

Motioner till årsmötet är välkomna, t ex vad gäller förbättringar eller nya aktiviteter inom senITels ram. Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötets start, dvs den 16 jan  Vi kommer som vanligt att vara föga formella i det avseendet. Men ju förr dess bättre.

Kanske ska vi vara lite sparsamma på utgiftssidan när vi kommer till budgetfrågan. Telia har nämligen deklarerat att 2020 blir det sista året som vi (och andra TF-anslutna föreningar) får bidrag från vår tidigare arbetsgivare.

Utnyttja din möjlighet att göra inlägg i debatterna och delta i omröstningarna.

Väl mött på nätet.

                     Styrelsen


 

OBS! Om du inte skulle ha nåtts av kallelsen via e-post, kontakta då webmaster för kontroll av att vi har rätt adressuppgift till dig.

uppil.gif (1261 bytes)Dagordning              

Till senITel Forum

>>>Till "aktiv" dagordning

Dagordning vid årsmöte 2020

1.                   Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 

2.                   Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3.                   Val av två protokollsjusterare 

4.                   Fråga om mötet stadgeenligt utlysts 

5.                   Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse. 

6.                   Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2019

7.                   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

8.                   Förslag till verksamhetsplan och budget för 2020

9.                   Fastställande av avgifter och ersättningar 

10.                 Övriga frågor inkl. förslag från medlemmarna 
          (förslag ska helst vara styrelsen tillhanda senast 16 januari).

11.                 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter. 

12.                 Val av revisor och suppleant. (Styrelseledamot äger ej rätt att delta) 

13.                 Val av valberedning bestående av tre personer varav en  sammankallande.

14.                 Mötets avslutning  uppil.gif (1261 bytes)


Till senITel Forum


          Verksamhetsberättelse för år 2019
StyrelseOrdförande

Johan Martin-Löf

johan.martin-lof'snabel-a'telia.com

Vice ordförande

Krister Björnsjö

krister.bjornsjo'snabel-a'telia.com

Programchef

Åke Persson

ake.s.persson'snabel-a'telia.com

Kassör

Björn Gustafsson

bjorn.gustafsson'snabel-a'fatburen.org

Sekreterare

Till Mayer

till'snabel-a'tulla.se

Webmaster

Pelle Carlson

pelle.carlson'snabel-a'home.se

Ledamöter

Jan Bergman

jan.bergman'snabel-a'768.se


Kjell Markström

kjell.markstrom'snabel-a'telia.com
Suppleanter

Jan Åke Ekström

janake'snabela'jaunty.se


Gullan Sandström

0313358880'snabel-a'comhem.se 
RevisorerRevisor

Kjell Palmqvist

08256070'snabel-a'telia.com

Revisorssuppleant

Kenneth Bergvall

kenneth.bergvall'snabel-a'telia.com

ValberedningSammankallande

Björn Ståhl

bjorn.stahl'snabel-a'telia.com


Einar Kaplan

einar.kaplan'snabel-a'telia.com


Christer Nerving

c.n'snabel-a'bahnhof.se


Årets verksamhet i Göteborg redovisas i bilaga 1.
 

Medlemmar

Vi hade vid 2018 års utgång 80 (-5) medlemmar varav 26 (+2) är från Göteborgsavdelningen.
Aktuell medlemslista finns på vår hemsida under sidorubriken "Klubbinfo" och "Medlemmar".

Samtliga medlemmar har tidigare varit anställda vid Televerket/Telia. De flesta har sin hemvist i

Stockholms- och Göteborgsområdet

Ekonomi

Klubbens ekonomi är god. Resultat- och balansräkning redovisas separat.

Klubbmöten

29 torsdagsmöten har avhållits i Stockholm under året med teman rörande telehistoria samt utveckling och trender inom IT och närliggande områden. Vid 5 tillfällen har vi lyckats att engagera externa föreläsare inom skilda intressanta områden för ITs användning.
Förutom alla våra intressanta torsdagmöten hade vi under höstterminen tre externa aktiviteter:

  • ·         Den 17 oktober åkte vi tåg och besökte Munktellmuseet i Eskilstuna. Vi hade bokat en mycket uppskattat guidad visning samt efteråt en gemensam lunch på P2 inom Munktells verkstadsområde. 
  • ·         Den 14 november tog vi oss till Tekniska Museum för att först få en introduktion till museets Robotutställning som vi sedan tittade på och kunde uppleva själv.  ·        
  •           Nära höstterminens slut, den 5 december, gjorde vi ett mycket givande och intressant besök på huvudkontoret för Telia Company i Solna.

Vid övriga träffar har våra egna medlemmar delat med sig av sitt kunnande inom varierande områden av IT och dess användning i datorer och mobiltelefoner. Träffar har även ägnats åt egen verksamhet, att ge svar på frågor från medlemmar samt visning av film med teknikhistorisk anknytning.

Vi har även erbjudit Tekniska Museum att konvertera några intressanta filmer ur deras stora arkiv till digitalt format mot att vi får visa filmerna för oss.

I snitt har 10,55 och som mest 14 personer deltagit på årets träffar. Hemvist för oss var som tidigare år 'Tellus fritidscenter'  på Lignagatan 8, på Södermalm.

Verksamhetsåret avslutades i Stockholm den 12 december med traditionsenligt lussefirande, glögg med specialpreparerade russin, lussekatter, pepparkakor och trivsam samvaro. Vi har även fått fart på det av klubben inköpta Raspberry-datorkortet.

Fylliga referat av våra torsdagsmöten i Stockholm kan man läsa på hemsidan http://www.senitel.org/
under rubriken 'Torsdagsträffar'.

Årsmöte 2019

Mötet hölls som vanligt i vårt forum på nätet och pågick mellan den 7 - 17 februari. Av klubbens medlemmar var 65 registrerade i vårt forum. Av dessa deltog 27 aktivt i mötet, de var åtminstone någon gång under mötet inloggade på vårt Forum.
Att hålla årsmöte på Forum är nu en etablerad process som fungerar väl även om deltagandet från medlemmarna under skilda diskussonspunkter skulle kunna vara livligare.
Årsmötesprotokollet finns att läsa på hemsidan

Styrelsemöten

Fem protokollförda styrelsemöten har hållits under året. Protokollen finns att läsa på hemsidan.

Övrig verksamhet

Vår ordförande Johan Martin-Löf representerade senITel på Teleseniorernas Förbunds årsmöte som ägde rum på Viking Line Cinderella. Ett utförligt referat från hela mötet går att läsa på TFs hemsida.

Medlemmarna i senITel har möjlighet att få en bild som man vill dela med sig publicerad på vår hemsida som Månadens bild. Förutom äran belönas publicerade bidragsgivare med en trisslott.

Ett julklapps-lotteri genomfördes i slutet av december. Dragningen av tre vinnare förrättades med hjälp av en slumptals-generator genom tre styrelsemedlemmar oberoende av varandra. Vinsterna var på 1000 kr var som tillföll Åke Danielsson, Reimond Jönsson och Lars Rune Larsson.

Information till medlemmarna sker huvudsakligen på torsdagsmötena samt på föreningens hemsida. Inför vissa torsdagsmöten sänds även information ut per e-post. Dessutom sänder ordföranden informationsbrev via e-post till medlemmarna vid behov.


Stockholm 2020-01-16

 Johan Martin-Löf            Krister Björnsjö               Åke Persson

 Pelle Carlson                   Björn Gustafsson             Till Mayer

                   Jan Bergman                    Kjell Markström              

                   Gullan Sundström            Jan Åke Ekström

                               

 senITel Göteborg – verksamhetsrapport för 2019                                              Bilaga 1

Medlemmarna i Göteborgsgruppen av senITel har under verksamhetsåret 2019 träffats i Aktiviteten i Mölndal varannan vecka under vår- och höstmånaderna. Totalt blev det 17 träffar med i genomsnitt 11 medlemmar per träff.
Antalet medlemmar i Göteborg vid årets slut är 26 st.

Syftet med våra träffar är ju i huvudsak att hålla oss uppdaterade på vad som händer inom dataområdet men även andra teknikområden. Nya programvaror, mobiltelefoner, appar mm hamnar därför på dagordningen i stort sett vid varje träff.

Våren inleddes (före ordinarie start) med ett studiebesök på Volvo car. Även medlemmar från Radioveteranerna deltog.

Vi åkte runt med ”blå tåget” i stort sett i hela fabriken för att se biltillverkningen, måleriet undantaget.

Tomas Martinsson Marlink Group presenterade företaget Marlink som säljer kommunikationslösningar för främst sjöfart via satelliter

Ytterligare ett studiebesök gjordes under våren på Ringhals kärnkraftverk.

Magnus Wahlgård var under hösten inbjuden för att beskriva begreppet ”Industri 4.0” som är en standard för digitaliserad industriell produktion där 5g kommer att ha en viktig funktion.

I övrigt har vi diskuterat/informerats om:

  •        En bok skriven av Rosling och son bl.a. om världens befolkningsutveckling
  •        Elkraftsproduktion genom kärnkraft, vindkraft och solceller samt reservkraft.
  •       Routrar, dess placering och räckvidd beroende på fabrikat samt typ (frekvens och antal kanaler).
  •        Att köra drönare.
  •       Hyrelsparkcyklars vara eller inte vara.
  •      Telenätets kopparnät och telestationers framtid.
  •      Släktforskning med hjälp av DNA.

/Lennart Hultgren


 

uppil.gif (1261 bytes)


Balans- och Resultaträkning 2019 samt Budget 2020

Till senITel Forum


Balansräkning 2019

Avrundning till hela kronor har skett

Ingående balans

26 430

Utgående balans

34 457

Årets resultat                      

    8 027

uppil.gif (1261 bytes)

Resultaträkning 2019 Avrundning till hela kronor har skett
Justerad budget m a a debatten under mötets punkt 5
Intäkter
Budget 2019
Utfall 2019
Budget 2020


Medlemsavgifter
8 500
8 000
8 000
*)
8 000
Bidrag från TF
16 525
16 525
11 700
**)
11 700

Summa     

25 025
24 525

19 700


19 700

Kostnader
 


  Torsdagsmöten 17 000
6 025
10 000

10 000
   Lotteri, foto m m 4 000
3090
3 100

3 100
   Plusgiro, porto m m
800
757
800

800
   Datalagring
1 500
2 336
2 500

2 500
   Investering
1 000
0
1 000

1 000
   Göteborg, bidrag 6 625
4 290
5 590
**)
8 190
Summa 30 925 16 498 22 990

25 590

Resultat

- 5 900
8 027
- 3 290

 

- 5 890

*)  vid oförändrad avgift      **) vid fortsatt bidrag med 115 kr/medlem


Till senITel Forum

uppil.gif (1261 bytes)
uppil.gif (1261 bytes)RevisionsberättelseTill senITel Forum


Budget 2020 uppil.gif (1261 bytes)

För att omsätta föreningen senITel´s verksamhet och delmål uttryckt i dess stadgar i § 3 föreslår styrelsen följande den budget för 2020 som redovisas ovan i anslutning till resultaträkningen för 2019..
                  

uppil.gif (1261 bytes)Valberedningens förslag till senITels årsmöte 2020

Till senITel Forum

Styrelse

Ordförande    Johan Martin-Löf
omval
Ledamot Jan Bergman
omval
Ledamot Krister Björnsjö omval
Ledamot Pelle Carlson
omval
Ledamot Björn Gustavsson
omval
Ledamot Till Mayer
omval
Ledamot Kjell Markström
omval
Ledamot Åke Persson
omval
Suppleant Roger Holmsten
nyval
Suppleant
vakant
Revisorer

Revisor Kjell Palmkvist
omval
Revisorsuppleant Kenneth Bergvall
omval
Presidium och justerare
Mötesordförande  Pelle Carlson

Mötessekreterare  Till Mayer

Protokolljusterare Börje Brolin


Leif Åkehag

Valberedning

 sammankallande
vakant

Einar Kaplan
omval

Christer Nerving
omval

Stockholm/Göteborg 2020-02-03

              Björn Ståhl              Einar Kaplan       Christer Nerving

Valberedningen har således inte hittills lyckats fylla alla luckor i listan. En utmaning för årsmötet?   


   


Motioner - kommer kanske

Ingen motion har ännu inkommit.

Till senITel Forum


uppil.gif (1261 bytes)


Tidsplan för mötet

Liksom förra året följer vi ingen given tidsplan. Det blir möjligt att göra inlägg i de flesta ämnen redan tidigt efter mötets start och ett ämne avslutas när ordföranden bedömer att inga fler viktiga inlägg är att vänta. Avisering av beslut sker i möjlig mån dagen innan. I den "aktiva dagordningen" har preliminärt beräknade sluttider för de olika punkterna angetts.

På detta sätt hoppas vi kunna genomföra mötet betydligt snabbare än tidigare. Men det ställer också ökade krav på deltagarna att dels göra sina inlägg tidigt och följa debatten  inför beslut i resp. ämne.uppil.gif (1261 bytes)Deltagarlista 

Till senITel Forum

Alla som är registrerade i senITel Forum anses vara närvarande vid årsmötet
Listan över forumdeltagare kan ses när man loggat in till Forum, men finns här i bokstavsordning
med förtydliganden i de fall id:n inte klart anger medlemmens namn. Listan kompletteras successivt. Vid mötets start fanns 65 registrerade deltagare.

 ID  i forum  -  förtydligande (vid behov)
* = har varit inloggad på forum under mötet (27 smedlemmar


Alf Fräsén

arnece  (Arne Carlsson)

Bengt Carlsson

Bengt Lindstrand *

Bengt Nilsson  *

Bertil (Thorngren)

Bill Westin

Björn Grimfeldt

Björn Gustafsson  *

Björn Ståhl *

Bo Gustavsson

Bo Zetterberg

Bohe  (Bo-Gunnar Henning)

Bror Andersson *

Börje Brolin *

Calle.Falk 

Christer Nerving

Einar Kaplan *

gerd.neckam

ghellman (Gunnar Hellman) *

Gullan Sandström

Gunnar Strömqvist *

Göran Arfvidson

Göran Ingemarson

Henrlu  (Henrik Lundin) 

holger norén

Ingvar Fransson *

Jan Bergman

Jan Åke Ekström

Jan-Axel Swensson *

janolofrosen *

JohanML (Johan Martin-Löf) *

Karl-Erik Axelsson

kenneth.bergvall@telia.com

kereng (Kerstin Engström)

Kjell Elmeklev

Kjell Malmberg

Kjell Markström *

Kjell Palmqvist

Krister Björnsjö *

Kurt Åberg 

lars rune larsson

Leif Åkehag *

Lennarat Berlin

Lennart Hultgren *

marta  (Märta Åkesson)

Mattias Grönberg *

Neve (Ingemar Nevelkius)  *

Pelle Carlson *

per149 (Per Strömgren)

Reimond  (Jönsson)

robhell (Robert Hellström)

Roger-Holmsten *

rolflandolf *

Rune (Thyni) *

svebal  (Sven-Erik Bålström)

thomas (Haug)

Till (Mayer)  *

Tommy Thörnqvist *

Tore Ericson

Uno Herrlin  *

Vincent Strollo

Åke Danielsson  *

ÅkeP (Persson) *

 reviderad 2020-02-20 Åter till senITel:s hemsida