senITel

 

 

Erfarenheter av årsmötet på nätet 2005

Nedan redovisas den enkät som på sedvanligt sätt genomförts efter årsmötets slut samt den sifferstatistik som finns från debatt och omröstningar.

Enkätresultaten

Se bilagda tabeller och debattinlägg. Sammanfattningsvis kan noteras:

 

En synpunkt som kommit fram i den öppna enkätfrågan är om vi med de möjligheter vårt Forum ger skulle kunna avhandla en hel del av årsmötesfrågorna (och andra frågor som kan kräva medlemsbeslut) löpande under året och låta själva årsmötet reduceras till de formella beslut som krävs bl a vad gäller val och årsavgift.

 

Debatt

Även vid årets möte var det ont om spörsmål som kunde väcka någon debatt. Det enda ämne som ledde till viss sakdiskussion var frågan om budget för 2005, där några medlemmar förde fram förslaget att investeringarna borde ökas ytterligare (bl a för att möjliggöra inköp av bättre ljudanläggning till torsdagsträffarna på Tekniska Museet). Vid omröstningen vann detta alterantiv flest röster, vilket ju visar att det går att skapa och vinna opinion för alternativa förslag även vid ett nätmöte.

 

Formella problem

I nyssnämnda omröstning var 36 medlemmar aktiva i omröstningen. Av dessa röstade 16 på styrelsens förslag, 18 på det utökade budgetförslaget och 2 röstade blankt (alternativet Avstår/röstar blankt). Presidiet gjorde den tolkningen att röstandet utfallit så att hälften av de avgivna rösterna lagts på det utökade förslaget. Enligt stadgarna kunde konstateras att detta inte räckte för beslut utan att ordförandens röst blev avgörande, vilket innebar att styrelsens förslag fastställdes.

 

I praktiken är enigheten stor i det aktuella fallet, och anskaffning enligt det utökade förslaget kommer att bli en målsättning för styrelsen. Men den formella aspekten av frågan måste till kommande årsmöten belysas och kanske bör en stadgeändring föreslås.

 

Tekniska problem

Under årsmötet drabbades den för senITel Forum nyttjade servern av problem som vid ett tillfälle gjorde det m e m omöjligt att komma fram från tidig kväll till tidig förmiddag. I detta fall förlängdes omröstningstiden med ett dygn som ”kompensation”.

Även vid något annat tillfälle (sista omröstningskvällen) var det segt, men alls inte omöjligt att komma fram (en halv minuts väntan kanske krävdes). Bedömningen då var att ingen ändring av tidsplanen behövde göras. Givetvis måste dock presidium och webmaster vara uppmärksamma och i tveksamma fall förlänga tidsplanen (och informera deltagarna om det) eller – i värsta fall – tillgripa alternativa lösningar för mötests fortsättning.

 

Inloggningsproblemen tycks ha varit något större denna gång, vi bör utreda hur och hitta botemedel.

 

En medlem meddelade under mötets gång att access till senITels hemsida inte varit möjligt på mycket länge (orsaken ännu inte klarlagd, men måste rimligen ligga i medlemmens dator).

 

Mer än de tekniska problemen förefaller det som om de snäva tidsgränserna för omröstning utgjort ett visst hinder för flitigt deltagande i omröstningarna. Vi bör kanske gör tidsplanen lite annorlunda i fortsättningen, med så mycket som möjligt av debatter och omröstningar parallellt, varvid de kan pågå under längre tid (hänsyn måste givetvis dock tas till att vissa frågor är avhängiga av att andra frågor är avgjorda).

 

Forum-serverns klocka borde ruckas, gick rätt mycket fel.

 

Deltagande

Vi har (i brist på bättre) valt att betrakta alla medlemmar som mötesdeltagare – dock med undantag för dem som inte kan/vill delta i senITel Forum. Det betyder att årets möte hade ca 90 deltagare. Hur många av dessa som verkligen deltog genom att läsa möteshandlingar, läsa debattinlägg etc vet vi inte. Men vi vet hur många som gjorde debattinlägg och hur många som deltog i omröstningarna.

 

Debattinläggen  är till antalet totalt ca 130 (exkl presidiets och webmasters texter) och har under mötets gång gjorts av sammanlagt 24 medlemmar. Då mötet präglades av stor samstämmighet och total avsaknad av kontroversiella frågor är många inlägg nästan likalydande och innehåller bara stöd till lagda förslag.

 

Vid omröstningarna deltog som mest 42 medlemmar. Tre av dessa deltog vid samtliga 11 möjliga röstningstillfällen. Omröstningsfrekvensen framgår mer i detalj av diagrammet nedan.

 

Om man jämför dessa siffror med deltagandet vid ”normala” årsmöten brukar andelen närvarande medlemmar ligga mellan 10 och 20 %, vilket då också sätter gränsen för hur många som kan rösta. I vårt fall deltog 42 av 90 medlemmar, dvs nära 50 %, vilket får anses vara klart godkänt. Kanske skulle siffrorna blivit något högre om omröstningarna på nätet utsträckts mer i tiden, som det nu var omfattade varje omröstning som regel bara ett dygn.

 

Antal omröstningar

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Antal röstande

3 (-)

3 (1)

2 (1)

3 (3)

7 (3)

3 (4)

2 (1)

4 (3)

6 (3)

1 (3)

8 (3)

Värden inom parentes avser 2004 års möte (då förekom bara 10 omröstningar) -

 

 

Man får nog finna sig i att de flesta klubbmedlemmarna inte är så intresserade av verksamheten i klubben - och särskilt inte i den mera formella del av verksamheten som årsmötet representerar - att de anser det värt besväret att logga in och läsa, än mindre logga in och skriva eller rösta. Men årets värden innebär i vart fall en viss ökning av deltagandet.

 


Enkätresultat

Liksom 2003 och 2004 uppmanades medlemmarna att efter årsmötet delta i en enkät kring erfarenheterna. Nedan redovisas svaren

Motsvarande resultat från de två föregående åren finns med som jämförelse.

Efter tabellerna följer fria inlägg med synpunkter.

 

1. I det stora hela, hur tyckte du att det fungerade med årets datorstöd till årsmötet?

Alternativ

Antal

2004

2003

Dåligt

0

0

0

Tveksamt

1

1

0

Rätt så bra

9

3

5

Utmärkt

21

17

11

Vet ej

3

5

0

Summa

34

26

16

 

2. Läste du inläggen?

Alternativ

Antal

04

03

Nej

4

3

1

Ja, sporadiskt

9

10

5

Ja, ofta

19

13

10

Summa

32

26

16

 

Bilaga

 

3. Gjorde du själv inlägg?

Alternativ

Antal

04

03

Nej

13

15

5

Ja, enstaka (1-2)

9

7

6

Ja, ett flertal (3- )

11

4

4

Summa

33

26

15

 

4. Deltog du i omröstningarna?

Alternativ

Antal

04

03

Nej

6

7

1

Ja, ibland

10

11

5

Ja, alla

17

7

9

Summa

33

25

15

 

5. Var det krångligt med inloggning?

Alternativ

Antal

04

03

Ja, men nödvändigt

6

1

3

Ja, debatt och omröstning kunde skett öppet

0

0

3

Nej

26

23

10

Vet inte

0

2

0

Summa

32

26

16

 


6. Ur demokratisynpunkt, om du jämför vår mötesform med ett vanligt, fysiskt årsmöte på lokal, hur tycker du vår variant står sig?

Alternativ

Antal

04

03

Mer demokratisk och jämlik

10

5

3

Lika bra som vanligt möte

12

8

7

Lika dålig som vanligt möte

4

6

3

Mindre demokratisk och jämlik

3

1

1

Vet inte

4

6

1

Summa

33

26

15

 

7. Anser du att mötet skulle bedrivits i annan takt än som skedde?

Alternativ

Antal

04

03

Ja, det borde gå på en vecka

1

1

0

Ja, det borde gå på två veckor

1

4

5

Lagom som det var

22

10

10

Vi borde fått längre tid på oss

4

7

1

Vet inte

4

4

0

Summa

32

26

16

 


 

8. Saknade du några anvisningar om hur det skulle gå till och hanteras?

Alternativ

Antal

04

03

Nej

30

23

14

Ja, men fick info genom support från annan medlem

1

0

1

Ja, det var rätt oklart

0

0

1

Vet inte

0

3

0

Summa

31

26

16

 

9. Tycker du att vi ska köra vidare med det här systemet?

Alternativ

Antal

04

03

Ja, går utmärkt

25

19

14

Ja, men förbättringar krävs

3

3

-

Nej, låt oss hitta ett annat system

1

2

1

Vet inte

3

3

1

Summa

32

27

16


10. Här följer inläggen på den avslutande öppna frågan kring erfarenheter av årsmötet på nätet 2005.

 

Omvänd kronologisk ordning

 

 

Bo Zetterberg 2005-03-12 18:22:26


Aeven jag aer mycket positivt instaelld till naetmoeten, fraemst foer att det ger oekade moejligheter foer alla att delta och framfoera eventuella synpunkter.


Neve 2005-03-12 17:16:19


Ref: mig själv 2005-02-21 19:53:04

Skulle bara vilja tala om att forfarande har jag inte sett något protokoll från det villaägarmöte jag jämförde vårt nätmöte med. Därför hävdar jag med en åsnas envishet att nätmöten är effektivare och minst lika demokratiska som vanliga möten! Fast det där med tårta...


Pelle Carlson 2005-03-08 23:37:27


Så här skriver Calle Falk:
Har problem med att komma in på Forum och har inte haft tid att fördjupa mig i detta. Bortsett från att jag har haft problem att komma in på Forum, så tycker jag att mötet har fungerat bra, klart bättre än förra året. Vi skall definitivt ha denna form för våra årsmöten.


Karl-Georg 2005-03-07 16:51:09


Pelle hade gjort ett utmärkt tidsschema till årsmötet. Det tänkte jag skriva ut och ha framför mig vid datorn som påminnelse om när det var dags att rösta i de olika frågorna. Men så märkte jag att det bara var en liten, liten del av en lång webbsida, som jag inte hade lust att skriva ut i sin helhet. Så till nästa år: Kan vi få tidsschemat på en egen sida?


Neve 2005-03-03 10:35:28


Tydligen är det så här: Vi "knoddar" som kikar i e-brevlådan varje dag tyckte det gick för långsamt medan normalt folk som inte dagligen använder sin dator tycke att tiden inte räckte till.

Kanske en möjlig lösning på sikt vore att man "styr" föreningen löpande på nätet och inbjuder till omröstning när styrelsen behöver medlemmarnas uppfattning vid större beslut (alldeles oberoende av årstid!). Budget - utfall har man en aktuell bild av så att alla ser var vi står och styrelsens, åxå löpande, beslut sker på nätet.

Då kanske man skulle kunna reducera frågorna på årsmötet till val/omval av styrelsemedlemmar och bestämmande av årsavgift?

Si då bleve vi ett nätverk!


leifakehag 2005-03-03 01:39:54


Jag hade haft svårt att den här gången (med mitt ännu ej färdigrehabiliterade knä)deltaga i ett "vanligt" årsmöte.
Har ej haft några problem med inloggning men har missat en röstning.
Tycker att man kunde förlänga "röstningstiderna"
Varför skulle man inte kunna rösta i alla punkter intill dess mötet avslutas även om man har en tidsgräns för debatten i resp punkt ?


Börje 2005-03-02 23:41:54


Jag skäms lite över att jag inte deltagit i omröstningarna. Jag missade i början och tappade då sugen. Världen är full av... Kanske vi skulle haft lite längre tid på oss. Per T har visst ett konstruktivt förslag.


Bo Zetterberg 2005-02-28 17:04:59


....men aer man bortrest och haer naera till en dator, daa aer moete oever naetet oslagbart! Haelsn. fraan "sunny California"


Lars Fyrell 2005-02-28 14:50:27


Jag hade tyvärr ej möjlighet att deltaga. Var bortrest.
2005-02-28/Lars


Kalle 2005-02-25 11:21:54


Inloggningen gick alltid rätt om jag gick in i Forum via knappen "senITel Forum" i vänstra delen av vår hemsida. Om jag gick in via "årsmötet" hade jag ibland problem med att logga in.
Kalle


Helge.Svanlund 2005-02-23 23:24:59


Jag deltog inte i debatterna och det var jag inte ensam om. Saknade den fysiska gemenskapen. Men jag har inga förslag om åtgärdande. Vi hade nog inga svåra frågor nu och de är väl inte så troliga i framtiden heller.


Per T. 2005-02-23 08:28:03


Beträffande röstningstidens längd: Kan man tänka sig följande: Antag att antalet frågor på dagordningen som det skall röstas om är 12. Dela upp frågorna i två grupper om 6 i varje. Ge varje grupp kanske en vecka att rösta under, så klarar man av det hela på 2 veckor och alla får större möjlighet att delta i omröstningarna.


Johan 2005-02-22 15:35:08


Forums klocka
Denna Forumsida tidssätter inläggen. Verkar vara sommartid ungefär. Borde ruckas!
/JML


Johan 2005-02-22 15:29:52


1. Datorstödet har fungerat så när som på en gång, då Pelle ingrep och utsträckte tiden.
2. Jag har också vid flera tillfällen inte hunnit in under den korta röstningsperioden. Eftersom jag är i FN, så har jag inte haft kontakt under lediga dagar och då blir det svårt med röstning under helgen!
/JML


Per T. 2005-02-22 08:28:34


Jag röstade bara en gång. Vaför? Jo, varje gång jag i övrigt försökte rösta möttes jag av att röstningstiden var slut. Har vi verkligen så bråttom, måste vi jäkta så, att röstningstiden för varje fråga bara är ett par dagar?


Else-Gun 2005-02-21 22:35:29


Jag vet inte om deltagarna röstade mer aktivt än förra årsmötet (jag har inte hittat knappen som visar antalet röstande per fråga!) men jag befarar att det var alltför få som brydde sig. Kanske beror det på att det inte blir någon dramatisk skillnad om man röstar ja eller nej. Kaffe och läcker tårta kanske är ett sätt att öka intresset, men i så fall får det väl bli belöning i efterhand för den som kan bevisa aktivitet.


Neve 2005-02-21 19:53:04


Vill gärna betona att vårt årsmöte som jag ser det fungerade minst lika bra som exempelvis Fållans villägarmöte som vi hade häromkvällen.

Vi är ungefär lika många och ett 20-tal kom och deltog. Villaägarmötet tog ju bara en kväll men obs viss kväll, ett par nyckelfigurer kunde inte närvara just denna kväll och något protokoll har vi inte sett än. Allt som hände på senITelmötet kan man ju faktiskt titta på med en gång!

Fast vi fikade och hade goda tårtor - men det är väl lätt att kompensera för nån torsdag...