senITel

  

Hur du använder senITel Forum vid årsmöte

senITel Forum är ett system för diskussion och omröstning som vi använder vid vårt årsmöte på Internet. Endast registrerade medlemmar kan delta - inloggning krävs

Jag kan redan allt (även det nya med deltagarlista). Ta mig direkt till senITel Forum
En närmare anvisning om hur Forum används hittar du här.

Du anmäler dig
(redan gjort för de flesta)
Du deltar i mötet
 • En registreringsenITel Forum är nödvändig för att du ska kunna delta i årsmötet. När du blivit med senITel Forum räknas du också med i mötet; oavsett hur ofta och noggrannt du följer diskussion och deltar i omröstningar så räknas du som närvarande.
 • För att sedan verkligen också delta aktivt i mötet så krävs det att du går in på mötessidan rätt så regelbundet under mötestiden, t ex varannan dag, och läser nya inlägg, vid behov gör dina egna inlägg och - helst - avger din röst när en omröstning äger rum. Men det är förstås frivilligt, precis som vid vanliga möten är det tillåtet att vara en mindre aktiv deltagare. Men du bör rösta.
 • För att kunna få en korrekt deltagarlista  från mötet är det angeläget att alla  som loggar in på Forum för att delta i årsmötet också gör ett enkelt inlägg (typ "Jag deltar") i den forumtråd som heter Deltagarlista.
Årsmötet på hemsidan och i senITel Forum
 • När du klickar dig till Årsmötet via länk på vår förstasida kommer du till en årsmötesavdelning med läönkar till alla  möteshandlingar. och till  senITel Forum.
 • På forumindex hittar du avdelning Årsmöte och där öppnas successivt minst en tråd/diskussion för varje punkt på dagordningen  (En första tråd för debatt, vid behov en andra tråd för omröstning och beslut).
 • Det kan mycket väl pågå diskussion i flera frågor parallellt.( Punkt 8 kan t ex bli färdigdiskuterad före punkt 6.)
 • På Forum- finns också en tråd för Ordningsfrågor, där mötets former o dyl kan avhandlas.
Inloggning till senITel Forum
 • Du måste  logga in med id och lösenord. Det är bara medlemmar som kan komma in på dessa sidor, således. Inloggningen gäller så länge du är uppkopplad (eller längre om du begärt det), så du kan gå in på olika lösenordsskyddade sidor utan ny inloggning.
 • För att inloggningen ska gälla måste din webbläsare vara inställd så att cookies accepteras, och säkerhetsinställningarna får inte vara alltför snävt inställda (med standardinställningar ska det inte vara några bekymmer)
Varje punkt har  sin debatt och vid behov sin votering
 • För varje aktuell punkt på dagordningen finns två trådar i Forum. I den ena (banämnd anslag) presenterar ordföranden frågan i Forum och öppnar för debatt (normalt anges också hur länge den får pågå). I den andra (benämnd trådar)  har alla sedan möjlighet att göra inlägg i denna debatt..
 • Ordföranden sammanfattar debatten och preciserar omröstningsalternativen i Forum för den aktuella dagordningspunkten. Han förklarar att frågan är öppen för omröstning och anger hur länge denna pågår.. En ny tråd öppnas nu med möjlighet för alla att ge sin röst för önskat beslutsalternativ.  Omröstningsläget kan hela tiden följas i Forum, där följaktligen också det slutliga röstresultatet framgår.
 • Om det i en beslutssituation är uppenbart vilket beslutet måste komma att bli, t ex om det endast finns ett förslag och inget debattinlägg talat emot förslaget, är en omröstning inte sakligt motiverad. Mötesordföranden kan i sådana lägen välja att beslutet tas utan omröstning. I dessa fall avslutas debatten i den första diskussionstråden för punkten på dagordningen och ordföranden bekantgör beslutet. 
När du röstar
 • Du kan bara rösta en gång i varje fråga. Och du kan inte ändra dig.
  Men det kan uppstå situationer där ordföranden bestämmer att en andra röstningsomgång ska ske.
 • Det är förstås önskvärt att så många som möjligt av deltagarna deltar i omröstningarna.
Hur vi räknar röster

 

 • Om en fråga får fler ja- än nejröster så anses ett majoritetsbeslut vara taget, oavsett hur många röster som avgetts.
 • Om frågan får fler nej- än jaröster och om ordföranden bedömer att många avstått att rösta för att man trodde att det framlagda förslaget ändå skulle gå igenom (eller till äventyrs vice versa), kan ordföranden besluta om ny omröstning; detta för att få en ordning som någotsånär motsvarar möjlighetan att begära votering efter det att en fråga avgjorts med tveksam acklamation.
Vem närvar,  vem röstar?
 • Närvarande vid årsmötet, alla som är röstberättigade och registrerade i Forum då mötet börjat och därmed kan avge sin röst
 •  Deltagande i en omröstning är de som avgett sin röst (Ja eller Nej), samt de som Avstår (från att avge någon röst)
 • Röstande i en omröstning är enbart de som avgivit sin röst Ja eller Nej (eller motsvarande)
Tidsaspekten
 • Årsmötet pågår maximalt en månad. Varje fråga hanteras under en begränsad tid, som anges av ordföranden när debatten  inleds . Sista datum för röstning anges också. En preliminär tidsplan ges i möteshandlingarna.
 • Som deltagare bör du  gå in ofta och kolla   vilka inlägg som skett, om möjligt dagligen.
Är något oklart så fråga
 • Årsmöten på nätet är fortfarande en tämligen ovanlig företeelse i föreningsvärlden. Så det uppstår kanske en del oklarheter och frågor. Beroende på frågornas karaktär kan de tas upp som "ordningsfrågor" (det finns en extrapunkt för sådana på årsmötets  forumavdelning ) eller direkt per telefon eller mejl med mötesordförande, sekreterare eller webmaster.

Upp Sidan senast reviderad 2014-01-01 Hem Till senITels hemsida