SLÄKTFORSKNING PÅ INTERNET
Utgåva nr 13

Några exempel samlade av Hilding Corneliuson, Per-Didrik Orling och Per Tegeström. Sammanställning och redigering har utförts av Per Tegeström.

Sök dina rötter!

I N N E H Å L L
Inledning
Släktforskningsföreningar
Sajter
Släktforskningsprogram
Kyrkböckerna på nätet
Släktforskningscentra
Offentliga arkiv, skattemyndigheter
Telefonkatalogerna
Slutord

rainbolg.gif (1315 bytes)

 

 

Inledning

 

 

Att släktforska har blivit allt mer populärt under senare tid, bl a genom att möjligheterna att söka och finna sina anfäder ökat. Folk i alla åldrar släktforskar, men det råder inget tvivel om att det främst är personer i de äldre årsklasserna, som ägnar sig åt denna hobby. Många säger, att när jag blir pensionerad skall jag börja släktforska, innan dess har jag inte tid. När pensionen kommer beklagar man att man inte börjat tidigare, helt enkelt därför att många äldre släktingar, som suttit inne med ovärderlig kunskap, inte längre är i livet och därför inte kan intervjuas. Det gäller då att försöka få tag i uppgifter om sina anfäder på annat sätt. Man kan söka efter gamla släktpapper, äldre familjebiblar (som ofta har uppgifter om bl a födda och döda inom familjen) mm. Man kan utnyttja kyrkböckernas uppgifter, som man kan nå via resp. församlingar, men framför allt kan man få tillgång till innehållet i bl a alla Sveriges kyrkböcker fram till 1895 via filmrullar (senare mikrofiche), som (av religiösa skäl) framställts av mormonerna. Filmrullarna (mikrofichen) kan lånas och läsas i läsapparater på våra bibliotek, ett ganska omständligt och tidsödande arbete.
   För att stå släktforskarna till tjänst har flera olika släktforskarföreningar med delvis olika syften bildats. Nedan har redogjorts för några av dessa föreningar och deras syften. Bland mycket annat tillhandahåller man olika blanketter för att förenkla och systematisera insamlingen av personuppgifter.
   I och med datoriseringen blev med en gång allt mycket enklare och bekvämare. Databaserade släktforskningsprogram togs fram, ett par behandlas nedan. Sedan kom Internet. Plötsligt blev det möjligt för envar med tillgång till en persondator att gå ut på nätet och hämta in hjälp och uppgifter av olika slag från databaser i hela världen  Mängder av sajter (i brist på bättre ord använder vi order sajt/sajter i denna redogörelse) står den intresserade släktforskaren till buds Vi har nedan förtecknat en del av dessa. Utmärkt! Då kan man ju hur lätt som helst via Internet direkt från hemdatorn få tillgång till bl a kyrkböckernas innehåll, eller hur? Vi behandlar den problematiken i ett särskilt avsnitt nedan.
         

 

Släktforskningsföreningar

 

DIS - Föreningen för datorhjälp i släktforskningen.

Syftet med verksamheten är ”att undersöka och utveckla möjligheter att utnyttja datorhjälp i släktforskningen och sprida kunskap härom samt i övrigt stimulera svensk släktforskning.”

DIS bedriver olika typer av verksamheter:

   Ger ut medlemstidningen ”Diskulogen” (4 nummer per år) och Faktanycklar. Diskulogens (med släktforskarnytt) nr 79, december 2007, är ett temanummer, som innehåller mycket information om emigrantforskning, bl a en artikel om de bästa webbsajterna i USA.

Driver utvecklingsprojekt (DISGEN, DISKART, DISFOR, DISNORM, m.fl.),

Driver registerframställningsprojektet DISREG, (register till kyrkoböcker, forskarförteckningar m.m.),

Upprätthåller en elektronisk brevlåda (DIS FAMILY) med konferenssystem, sökbara databaser (DISBAS, DISSÖK och filarea för div. program- och datafiler,

Informerar via egen hemsida på Internet (http://www.dis.se),

Tillhandahåller service genom DISBYT med databas för anbyte med hjälp av dator. Basen innehåller f.n. (2006) 10,7 miljoner poster,  

Erbjuder medlemmarna arkivfunktion för datalagrat släktmaterial (DIS Arkiv). Driver en forskarstuga i Linköping med möjlighet att söka i olika databaser,

Deltager med presentationer och utställningar hos och med andra släktforskarorganisationer,

Håller kontakt med systerföreningar i andra länder,

Stimulerar och stöder verksamheten i regionala DIS-föreningar, f.n. åtta (2007) stycken,

Bevakar den datortekniska utvecklingen och bedriver kursverksamhet inom området samt

tillhandahåller gratis support av 60 erfarna släktforskare och användare.

   Medlem kan man bli genom att sätta in avgiften  (2007 var den 120 kr) på postgiro 14033-5 och skriva namn, adress och telefonnummer på talongen. DIS har f.n. (2007) ca 25000 medlemmar. Vill man vara med i den regionala föreningen kostar det 40 - 60 kr per år. Som medlem kan man köpa programmet Disgen 8.0, (säljs endast till medlemmar). Se mera nedan om Disgen 7.0 och 8.0 under Släktforskningsprogram.

.   Adress: Föreningen Dis, Gamla Linköping, 582 46 Linköping. Hemsida: http://www.dis.se. E-postadress @dis.se. Telefon: 013 – 14 90 43.

    Genealogiska Föreningen (se nedan) och Föreningen DIS har (2007) kommit överens om ett utökat samarbete. Motivet är att båda är rikstäckande släktforskarföreningar som i olika form och omfattning använder datorhjälpmedel. Avtalet gäller bl a ett långtgående samarbete runt GF:s omfattande samlingar i Släktforskarnas Arkiv. I avtalet ingår också att GF-aktuellt nu ingår som en del i Diskulogen.  

 

 

Föreningen släktdata är en ideell förening för alla som med hjälp av dator vill underlätta släktforskning. Föreningen ser som sin huvuduppgift att uppmuntra framställning av register över de i kyrkoböcker och andra handlingar upptagna personerna. Detta sker genom framtagande av program och mallar, som kostnadsfritt ställs till allas förfogande. Geografiskt är föreningen ej bunden till någon viss region även om den bildades i Västsverige 1989. För att underlätta lokalt samarbete ges det ut en matrikel med medlemmarna sorterade såväl efter postnummer som i alfabetisk ordning. Medlemsantalet var 871 vid utgången av år 2007.

Någon bindning till ett visst datorprogram finns ej, utan man vill förutsättningslöst prova och informera om olika program som erbjuds. Informationen lämnas i huvudsak genom tidningen Släktdata (finns även i online-version), som utkommer fyra  gånger per år, samt medlemsmöten vilka som regel hålles i Göteborg och då olika program och register demonstreras. Föreningen har en egen hemsida med adressen http://www.slaktdata.org. Här kan vem som helst ta del av de register föreningens medlemmar arbetat fram. F.n. finns i dessa register mer än 1,8 miljoner personposter tillgängliga för hemtagning eller sökning. Antalet poster har under senare år ökat med c:a 30% per år. Hemsidan besöks av c:a 3000 ”surfare” per månad. Av dessa passar c:a 75% på att söka i intressanta filer eller ”ladda hem” dem. Många av besökarna är utlänningar, företrädesvis amerikaner.

   Medlem blir man genom att betala årsavgiften, f.n. 125 kr, till postgiro 4104040-3. Föreningens adress är Föreningen SLÄKTDATA, c/o Lennart Larsson, Mossaledsvägen 61 429 34 Kullavik.

   E-postadress: medlem@slaktdata.org..

 

Genealogiska Föreningen – Riksförening för släktforskning (GF).

Föreningen bildades 1933 och dess ändamål är att främja svensk släktforskning.

   I föreningens stora samlingar, Släktforskarnas Arkiv, finns bl.a.:

genealogi, biografier, ortshistoria,

släktutredningar och annat material för ca 4 000 släkter,

en stor samling tidningsurklipp delvis från 1907 fram till idag,

många register till genealogiskt källmaterial, t.ex. register för 25 000 släktnamn och  namnregister till alla större genealogiska handskriftsamlingar i offentlig ägo.

 Våren 2008 flyttade GF ihop med Sveriges Släktforskarförbund (se nedan) och bildade ett ”släktforskningens resurscentrum” i  Solna. Adress: Genealogiska Föreningen, Anderstorpsvägen 16, 1tr, 171 54 Solna. Telefon: 08 – 32 96 80. Detta kommer säkert att gynna samarbetet mellan de båda organisationerna.  Samlingarna är tillgängliga gratis för medlemmar. Information ur samlingarna kan också beställas och erhållas via post eller via Internet. En presentation av Släktforskarnas Arkiv finns i form av ett bildspel, som kan lånas från GF för studiecirklar eller föreningsmöten (PC med minst Win 3.x eller 95 krävs, viewer-program medföljer.) – Arbetet pågår med att lägga in informationen i Släktforskarnas Arkiv på data. Föreningen planerar också att presentera informationen på en CD-ROM-skiva. 

    Föreningen har en egen hemsida på Internet (http://genealogi.net). Via hemsidan kan bl a sökning ske i GF:s omfattande arkiv

 

   Medlemsavgift 250 kr/år. E-mailadress: g.f.@mbox200.swipnet.se. Föreningen ger ut tidskriften Släkt och Hävd samt medlemsbladet GF-aktuellt (ingår i Diskulogen, se under DIS) med aktuell information, vidare släktböcker, handledningar mm. Blanketter för släktforskning finns att köpa.

.

   Föreningen producerar och distribuerar även nyhetsbrev via Internet. Dessa nyhetsbrev, GF-mail, betraktas som komplement till GF-aktuellt.- Medlemmarna får Diskulogen  och GF-mail utan särskild kostnad.

   Medlemmar kan för ett kraftigt reducerat pris, 550 kr (+25 kr för porto och expedition om skivan inte avhämtas personligen) mot normalpriset ca 795 kr i allmänna handeln, köpa CD-ROM-skivan ”Söder i våra hjärtan”, som avhandlar Söder i Stockholm – människor och miljöer under tiden 1870 – 1930. Skivan innehåller bl a över en halv miljon sökbara individer, 1,7 miljoner personposter, 3000 bilder (konstverk, fotografier, kartor, ritningar, arkivhandlingar mm), vidare lägenhetsregister, bokförteckningar och artiklar. Systemkrav: minst Windows 95/98/NT, minst 16 Mb internminne, 75 Mb ledigt på hårddisken, Pentiumprocessor (möjligen 486), 16 bitars färgdjup (256 färger räcker inte!) och SVGA-skärm.

   GF har på senare tid intresserat sig alltmer för kombinationen Släktforskning/Internet. Sålunda ordnas seminarier i ämnet samt introduktionskurser för såväl nybörjare som mera erfarna, som regel avgiftsfritt för medlemmar.

   Genealogiska föreningens uppfattning om möjligheterna att tillhandahålla kyrkböcker mm via Internet behandlas under rubriken Kyrkböckerna på nätet.

   GF är fr o m 1999 ansluten som medlem till Sveriges Släktforskarförbund (se nedan).

    Se ovan beträffande samarbete mellan GF och DIS.

 

 

Sveriges släktforskarförbund.

Sveriges Släktforskarförbund, bildat 1986, är det sammanhållande organet för den Svenska släktforskningsrörelsen. Förbundet verkar för att sprida kännedom om släktforskning som kulturfaktor, ideell rörelse och vetenskap. Sveriges Släktforskarförbund är en partipolitiskt obunden organisation, som  verkar efter vedertagna demokratiska principer. Högsta beslutande organ är den årliga riksstämman, där medlemsorganisationernas ombud har rösträtt. På stämman utses en styrelse (ordförande plus tio ledamöter), som har till uppgift att verkställa besluten. Omkring 120 medlemsföreningar med över 30 000 medlemmar plus ca    7000 stödjande medlemmar  är anslutna till förbundet.

   Förbundet ger fem gånger/år ut tidskriften Släkthistoriskt Forum i A4-format på c:a 40-50 sidor. Dessutom skriftserien Svenska Antavlor (två nr/år), där man kan fördjupa sig i diverse släkter, okända som kända: Jan Malmsjö, Jussi Björling m.fl. Vidare utges en årsbok (ej med i medlemsavgiften 180 kr). Rötter är förbundets egen nättidning som finns på sajten   http://www.genealogi.se/.

   Förbundet ger också ut Angeläget till medlemsföreningarnas styrelser och Släktcirkeln, forum för studieledare.

   I juli 1998 kom förbundet ut med sin första CD-ROM ”Sveriges Dödbok 1968-1996” med uppgifter om alla avlidna svenskar under dessa 29 år. Förbundet har sedermera givit ut en ny CD-ROM-skiva. "Sveriges dödbok 1950-1999", som innehåller persondata om alla de över 4.2 miljoner svenskar, som avlidit under andra halvan av 1900-talet. Uppgifterna är hämtade från 90 olika dataregister. Skivan kostar 595 kr. Medlemmar i släktforskningsföreningar kan i vissa fall få rabatt. Vidare har utgivits skivorna ”Sveriges befolkning 1970/1980” samt ”Sveriges Dödbok 1947-2006” (1 skiva 495 kr, 2 skivor 850 kr , 3 skivor 1195 kr).

  I mars 1999 lanserade förbundet CD-ROM-skivan ”Svenska ortnamn”. Den innehåller uppgifter om över 400.000 orter i Sverige: gårdar, byar, socknar, samhällen, städer. Men också sjöar, vattendrag, berg och fyrplatser  

   Förbundet har kontor i Göteborg och Stockholm  Våren 2008 flyttade Förbundet ihop med Genealogiska Föreningen (se ovan) och bildade ett ”släktforskningens resurscentrum” i  Solna. Detta kommer säkert att främja samarbetet mellan de båda organisationerna.

 

Nätföreningen oberoende genealoger (NOG)

Nätföreningen oberoende genealoger (NOG) bildades den 14 juni 2000. Föreningen säger sig vara unik genom att all medlemskontakt sker genom nätet, där medlemstidningen kan ses på http://www.nog.nu. Föreningen vill vara oberoende, vilket framgår av namnet, och ingår alltså inte i "paraplyorganisationen" Sveriges släktforskarförbund. Av hemsidan att döma vill föreningen i stället verka som ett alternativ till de tidigare etablerade föreningarna.

 

 

Förutom ovannämnda, stora släktforskningsföreningar, finns lokala och regionala föreningar på olika håll i landet. Dessa ägnar sig huvudsakligen åt forskning inom sitt lokala resp. regionala område. Dessa föreningar kan i vissa fall nås via de stora föreningarna hemsidor, i andra fall får man söka dem via Webben. Exempel på sådana föreningar är Kronobergs genealogiska förening och Jönköpingsbygdens genealogiska förening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Sajter

 

Förutom att surfa på nätet med hjälp av någon sökmotor, t ex Alta Vista, är väl det mest spännande och lockande man som släktforskande Senior kan ägna sig åt hemma vid datorn att söka bland de sajter, som behandlar släktforskningsproblematiken. Detta gäller självfallet också icke-Seniorer. Nedan har förtecknats och kommenterats några av de mängder av sajter, som kan vara av intresse i sammanhanget. Genom att gå in på någon av dessa sajter, t ex  CyndisList, når man länkar till en uppsjö andra användbara sajter. Det bör understrykas, att sajter är ”färskvaror”. Nya sajter tillkommer ständigt och gamla försvinner.

 

1.      http://www.foark.umu.se/arkivadr.htm

Adresser till arkiv och bibliotek. Innehåller bl a adresser till riks- och landsarkiv, allmänna forskningsbibliotek samt övriga arkiv och bibliotek i landet  Dessutom länkar till 100 utvalda webbsidor i Sverige mm.

2.   http://www.genline.se/

Släktforskning – Svenska Kyrkböcker on-line: projektet att överföra de handskrivna originalen från 16-, 17- och 1800 talen till data.- Efter fem års produktion har genline nu (2006) skannat alla de mormonfiler som levererats från Riksarkivet. I bildarkivet finns nu (2006) 113 956 sekvenser från 2 710 församlingar i 25 län. Antalet skannade bilder ur de historiska kyrkböckerna är hela 32 000 000.  Förstasidans innehållsruta: ”Vad andra tycker” (e-mailskörden); ”Projektet”, en presentation; ”Exempel” ur böcker, som kommer att finnas; ”Del av en släktutredning” med amerikansk anknytning; ”FAQ”; ”Nyheter”; Länkar; ”Släktforskarnas Hus”; ”Sällskapet valonättlingar”; ”DIS”-föreningen; ”Tips för nybörjare” i nättidningen RÖTTER 

3.   http://www.genealogi.se/

Bakom adressen döljer sig ”RÖTTER”, som är Sveriges Släktforskarförbunds egen nättidning, vilken är den enda i världen i sitt slag och har haft ca 240 tusen besök sedan maj 1996. Välkomstsidan berättar att förbundet har 30 tusen medlemmar. Sidan har länkar till ”Nytt”; ”Innehåll”; ”Sakregister”; ”Sökning”; ”Löpsedel”; ”Nybörjare” med exempel; ”Arkiv” uppgift om vilka som finns; ”Källor” tips om annat än arkiv; ”Böcker” ny och gammal litteratur; ”Förbundet” med anslutna föreningar; ”Forskarkontakt” mötesplats för forskare, nya och gamla forskarprojekt, mailadresser, forskarförteckning; ”Intressanta släktforskningslänkar” t ex DALARÖTTER, en dottertidning. 

4.   http://www.reab.se./glimten/     

Detta är en sajt, som innehas av Bertil Magnusson, en i göteborgstrakten känd släktforskare. Han startade på sin tid bl.a.föreningen Släktdata, men har numera valt att agera på egen hand. Han är utgivare av tidningen ”Glimten”, som under åren har innehållit många intressanta artiklar om släktforskning, som nu kan läsas på hemsidan

5.      http://www.dis.se/

DIS, Sveriges största förening av släktforskare, som använder dator, visar på      denna hemsida program och aktuella aktiviteter. Föreningen grundades 1980 och har c:a 25000 medlemmar. Hemsidan innehåller också diverse länkar, bl a till föreningens lokalrepresentationer. Se vidare under DIS.

6.   http://www.CyndisList.com/                                         

Innehåller 26600 länkar till olika Genealogy-Sites i hela världen. Verkar vara nästan den enda man behöver för att nå all information inom släktforskning, som finns på Internet. Speciellt användbar om man söker sina rötter i andra länder. Har haft nära 2 miljoner besökare sedan mars 1996. Innehållet är så omfattande, att det är omöjligt att beskriva kortfattat  Är USA-Canada-baserat.

7.   http://www.svar.ra.se/                                                     

SVAR – svensk arkivinformation, är en enhet under Riksarkivet. Mailadr: webmaster@svar.ra.se. Postadress Junsele, tel 0621-711 80. Förstasidan på engelska/svenska innehåller ett digert index från vilket man kan gå vidare. Utom index finns ”Riksarkivet”; ”SVAR” med bl a nyheter, information, produkter, tjänster, EU-projekt, gästbok; ”Arkivlandet Västerbotten” presenterar bl a BEDA – Bebyggelsehistorisk  databas med 60 tusen brandförsäkringar; Folkrörelsebiblioteket för Västernorrland och Medelpad; Graningeverkens arkiv; Landsarkivet Härnösand; Mitthögskolans arkivutbildning; Näringslivsarkivet för Norrland; SCA Merloarkiv med 500 meter handlingar från 1600-talet och framåt om jordbruk, industri, vatten-, ång- och elsågar mm industriellt; Svenska pressregistret; kommunala arkiv.

8.   http://home2.swipnet.se/~w-21878

                      Björn Espells hemsida. Björn berättar om sina släktforskningsresultat mm.

9.   http://home5.swipnet.se/~w-51169/index.html             

Sveriges regenter under 1000 år. Trevlig hemsida av Christer Engstrand, Göteborg och Ingmar Andersson, Odensjö Småland. Här finner man regentätter och regentregister för Sveriges regenter sedan urminnes tider samt ett roligt bildarkiv. Dessutom annan släktforskningsinformation.

10. http://www.hkr.se/dds

Demografisk Databas Södra Sverige. Beskriver ingående kyrkobokföringens historiska bakgrund och kyrkböckernas innehåll. Vidare listor över intressant litteratur samt länkar till andra sajter av släktforskarintresse och mycket mera. Allt med speciell inriktning på södra Sverige.                                                     

11. http://www.hkr.se/dds/genea/

Swedegenealogy. Engelsk text. Riktar sig främst till amerikanska och kanadensiska släktforskare, som söker sina rötter i Sverige. (”The path to your Swedish roots”). Länkar till nyttiga adresser i Sverige. Lista över Swedegenealogy-medlemmar i olika länder. Information om kyrkböcker mm. Emigrationsinformation.                   .

12. http://www.slaktdata.org 

Föreningens Släktdata hemsida, som innehåller det mesta om föreningen men dessutom en databas med mer än 700 000 uppgifter från kyrkoböcker i angivna församlingar. Man kan välja mellan att ”ladda hem” intressanta filer och att söka i dem ”on line”. Dessutom finns en anslagstavla, där man kan efterlysa uppgifter om ur släktforskningssynpunkt intressanta personer. Man kan också lägga in uppgifter om intressanta nya länkar och ansöka om inträde i föreningen.

13. http://www.abc.se/~m6921/geneal.html

Namn: Svensk släktforskning. Innehållet sammanställt av Hans Ahlborg. Innehåller information om hur man börjar släktforska, förteckning över dataprogram för släktforskare, lista över nyttiga arkiv och register, länkar till olika internationella släktforskningssajter, länkar till diverse svenska och utländska hemsidor mm.

14. http://www.ts.umu.se/~petersj/swegen.html                   

Namn: Swedish Genealogy Page. Ansvarig: Peter Sjölund. Språk: Engelska. Idén är att möjliggöra kontakt mellan släktforskare med samma släktforskarmål. Man kan alltså lägga in egna släktnamnsuppgifter, men också söka bland i databasen av andra släktforskare inlagda uppgifter, och hoppas på att få napp. Innehåller inga länkar till andra sajter.

15. http://www.libris.kb.se/

Libris – det nationella bibliotekssystemet. Mailadress: driften@libris.kb.se. Förstasidan (svenska/engelska) har länkarna: ”Websök” – fria tjänster/tjänster med restriktioner; ”Kungliga biblioteket”; ”Informationssidor” om bl a kurser. - Libris ledningsgrupp. – Information om hur man kommer igång med sökning; Libris driftinformation och –störningar. 

16. http://home1.swipnet.se/¨w-10983/MinSlakt.html/

Detta är en hemsida med bl a upplysningar om ett nytt, bra svenskt Windowsbaserat program som kallas ”Min släkt”. Programmet kan laddas hem som ”shareware” och provas i lugn och ro före ev köp. Det är fullt modernt och närmast i klass med Disgen. Speciellt bra i fråga om export- och importfunktioner.

17. http://www.rootsweb.com/                                              

USA-baserad sajt. – Tillhandahåller släktforskningsdata till, uppges det,  minimal kostnad  samt lämnar support till släktforskningsktiviteter som USENET-nyhetsgrupper mm, vidare ”mailing list maintenance, surnamne lists” (f.n  383 424 efternamn att söka på) etc.

18. http://ddd.sa.dk/ddd.htm

Dansk Demografisk Database. Möjliggör sökning direkt i folkräkningsmaterial (1787-1911) och emigrantdatabaser (1868-1900) i Danmark. Ej fullständig.

19. http://www.algonet.se/~anderzb/genea/skane.htm

Skånsk släktforskning. Information om lokala föreningar samt länkar till andra Web-sidor.

20. http://www.smultron.com/wwwboard

                      Via den här sajten kan man bl a söka efter släktingar över hela världen.

21. http://www.seniors.yahoo.com

Den här sajten är USA-baserad och innehåller bl a en särskild avdelning ägnad åt ”Genealogy”. Härifrån leder många länkar till sajter, med inriktning mot släktforskning.

22. http://www.netguide.com:322/HowTo/Life/Roots

”How to find your roots”. Detta är också en USA-baserad sajt med information om släktforskning: hur man startar, har någon annan forskat i mina rötter, slaveriproblematiken, var kan jag få hjälp mm. Dessutom länkar till många intressanta sajter, t o m till ”Swedish Genealogy Page” (sajt 14 ovan) och mycket annat matnyttigt.

23. http://www.vallon.a.se/

Sällskapet Vallonättlingar (SVÄ) är en ideell förening vars medlemmar har anknytning till valloninvandringen till Sverige. På den här sajten kan man finna vallonhistorik och litteraturtips samt en förteckning över vanliga vallonnamn och mycket mera, t ex ett avsnitt om svensk järnhantering.

24. http://www.foark.umu.se/folk/

                      Denna sajt innehåller första delen av folkräkningen 1890. – Se även sajt 1.

                      ovan.

25. http://www.riksarkivet.no

Detta är adressen till norska riksarkivets hemsida med tillgång till bl a kyrkböcker, emigrantlistor och folkräkningar.

26. http://www.thirdage.com/news/archive/ALT01980729-01.html

Innehåller ”Web Guide for Grown-ups”. Delvis samma information  som i Cyndi’s List, se sajt 6 ovan, men också åtskilligt annat av intresse för personer som inträtt i ”the third age”. Se också sajt 27 nedan.

27. http://www.thirdage.com/news/archive/ALT01980820-02.html

Hör ihop med  sajt 26 ovan, innehåller bl a ”International Black Sheep

                      Society” och ”Tracing Your Indian Roots” och mycket mera.

28.  http://www.sog.org.uk

Denna sajt är hemsida för ”The Society of Genealogists” i London. Föreningen, där man kan bli medlem mot avgift, besvarar släktförfrågningar från intresserade, varav 30 % utlänningar, om  släktförhållanden speciellt i Storbritannien men också på andra håll i världen. På plats i London kan man få direkt hjälp med släktforskning av specialister. Biblioteket tillhör världens största på släktforskningsområdet, man har 90 000 volymer med släktforskningsmaterial. Föreningen driver en framgångsrik bokhandel    ”The Society of Genealogists” är en brittisk motsvarighet  till våra svenska släktforskningsföreningar och släktforskningscentra.

29.  http://www.abc.se/~m225/slfo.html   

                      Hemsida för ”projekt Bergman”. Innehåller bland annat: litteratur i ”fulltext”,       

                      artikelregister, recensioner och anmälningar, publicerade antavlor, publicerade

släktöversikter, register till kyrkböcker, dödsannonser och nekrologer samt efterlysningar

30.   http://www.familysearch.org

                      Mormonernas efterlängtade databas för släktforskare. Se vidare nedan under

                      rubriken ”Kyrkböckerna på nätet” och sajt 31.

31.  http://www.lds.org         

Mormonernas hemsida. Här kan man bl a finna mycket intressant information

om mormonerna och deras arbete på släktforskningsområdet.

32.   http://hem.passagen.se/gronstub/

Det här är adressen till Magnus Bäckmarks hemsida. Sajten innehåller massor av intressant och rolig information om släktvapen. Vem som helst, inte bara adliga släkter, kan skaffa sig ett släktvapen för sin egen släkt. Sajten tar upp namnlistor och beskrivningar på över 1000 ofrälse släktvapen från 1600- och 1700-talet. Här finns också länkar till heraldiska föreningar och annat intressant om heraldik. -  Magnus Bäckmark erbjuder sig att konstruera släktvapen (och utföra släktforskning) till intresserade.

33.  http://www.genealogi.net

Genealogiska Föreningens (GF) hemsida. - Se vidare under Genealogiska          Föreningen under rubriken Släktforskningsföreningar ovan.

34.   http://www.nog.nu

Detta är adressen till en ny släktforskningsförening, "Nätföreningen oberoende genealoger" (NOG).- Se vidare under Släktforskningsföreningar ovan.

35.  http://www.refdesk.com/factgene.html

                      Denna sajt är rubricerad "My Facts Page, Genealogy Resources" och innehåller

                      adresser till sajter med mängder av information som på något sätt rör

                      släktforskning. Här finns massor att gräva och försjunka i!

36.  http://www.ellisislandrecords.org

I denna sajt listas 17 miljoner invandrare, som kom till USA kring förra sekelskiftet. Upp till 5000 personer fyllde i immigrationsformuläret varje dag. Det tog 12000 frivilliga åtta år att lägga in alla uppgifter i Internet-databasen. På grund av det stora intresset är det f n (våren 2001) svårt att komma in på hemsidan.

37.  http://www.mil.fi/sankarivainajat

I den här sajten (på finska) har det finländska krigsarkivet lagt ut sitt register över de personer, som stupade i krigen åren 1939-45  Uppgifter finns om över 94 000 stupade.

38.  http://www.genealogia.fi

                      Innehåller bl a de finländska kyrkböckerna. Sajten är tillgänglig på såväl finska

                      som svenska och engelska. Arbetet med kyrkböckerna är ännu ej komplett 

                      för alla kommuner, men pågår.  

39.   http://catweb.nu

                       I den här sajten kan man finna information om allt möjligt mellan himmel och                            jord, bl a  om släktforskning under rubriken: Historia och Genealogi..

40.  http://www.lantmateriet.se 

  Här får man bl a tillgång till historiska kartor, en skatt från 1600-talet och

  framåt. Intressanta i släktforskningssammanhang.

41     http://www.dhm.lm.se/sve/index_sv.htm

                        Också den här sajten innehåller digitala historiska kartor

42     http://www.findmypast.com

                         Innehåller passagerarlistor från brittiska skepp under perioden 1890 till 1899

                         Här kan man spåra släktingar, som utvandrade från Sverige till USA under

                         dessa år.

43    http://www.geni.com

                         Med hjälp av den här sajten kan du bygga ditt egna släktträd!

44    http://www.ancestry.se

                          Denna sajt ger sig ut för att vara ”Den bästa platsen för att hitta

                          amerikanska släktingar”.

 

                         

 

 

 

Nedan anges ytterligare ett antal sajter, som kan vara av intresse för släktforskare:

 

Sajter hämtade ur Släkthistoriskt Forum.

Svenska akademins ordbok: http://g3.spraakdata.gu.se/cgi-bin/yvonne/saob.cgi

Svenska Akademien: http://svenska.gu.se/akademien.html

Svenska resurser i Delaware: http://members.aol.com/sakerthing/sr-00.htm

Riksantikvarieämbetet: http://rashm.se

Vitterhetsakademiens bibliotek:http://rashm.se/kvhaab/bibl1.htm

(Med intressant länksida, som bl.a. kan leda till medeltida miniatyrer.)

Riksskatteverkets hemsida: http://www.rsv.se

Kyrkböcker för Tuna: http://www.ddb.umu.se/windiko/windiko.htm

Riddarhusets hemsida: http://riddarhuset.se

Svenska Emigrantinstitutet: http://www.hv.se/forskn/migr/sei/

Registreringssentralen for Historiske Data: www.isv.uit.no/seksjon/rhd/

                      (Norska kyrkböcker i sökbar form.)

Stockholms historia på Internet: www.holmiaensis.net/index_s.html

 

 

 

 

 

Släktforskningsprogram 

 

Anarkiv

Anarkiv ges ut av DataDux, Huvudstadsgatan 19, 171 58 Solna, telefon/telefax: 08-27 47 86.- Persondata (namn, födelse- och dödsuppgifter, vigseluppgifter, fria notiser och löpande text) registreras. Uppgifterna kan sedan göras tillgängliga exempelvis i form av ansedlar, antavlor, stamtavlor och sorterade listor. Programmet kan hantera bilder. Anarkiv kan läsa och spara data på disk – importera och exportera – både i eget DDX-format och i det internationella ”släktforskarformatet”, Gedcom. Med hjälp av Gedcom kan data från andra släktforskarprogram  hanteras. Anarkiv är ett program för Windows, utvecklat i Microsoft Visual Basic med en Microsoft Access-databas i botten. Alla Windowsfunktioner finns tillgängliga, som klippa och klistra mellan och inom program och att köra flera program samtidigt. Alla tillgängliga skrivare och typsnitt kan användas vid utskrift. Programmet fordrar 2 MB utrymme på hårddisken.

   Version 3.3 av Anarkiv  kan hämtas hem utan kostnad från sajten: http://www.datadux.se/anarkiv/. F n finns även versionerna 4.0 och 5.0 tillgängliga via nätet, dock mot kostnad.

   Användarsynpunkt:  Programmet (version 3.3 har provats) fungerar bra. Vid utskrift av t ex omfattande ansedlar och antavlor blir grafiken dock något grötig och svårläst.

 

 

Disgen.

Detta är ett program, som utvecklats inom föreningen DIS och endast säljs till medlemmar i föreningen. Tidigare var det inte anpassat till Windows, men de senaste versionerna 7.0 och 8.0 är det, men det utvecklas inte någon ny version för MAC-användare. Programmet kan numera räknas in bland de absolut bästa i sitt slag och har alla funktioner man rimligen kan begära. Man kan göra släktböcker med bilder och ljud, göra ortsrelaterade utskrifter, där man utgår från orter i stället för från personer, exportera och importera i HTML-format m.m. m.m.

    Att  programmet blivit så bra kan säkert hänföras till att arbetet skett i etapper och i samarbete med föreningens medlemmar, som fortlöpande kommit med synpunkter och förslag till förbättringar.

   Adresser: se ovan under Släktforskarföreningen DIS.

                   

Holger 

Holger ges ut av Archeion AB Box 30189,104 25 Stockholm. Telefon 08-695 09 50, Fax 08 695 09 15, e-mail: holger@archeion.se,  

Internet: www.aalnet.aland.fi/Cloudia.hskogsjo/index.htm

   Ursprunget såg dagens ljus 1987 i Umeå när två  unga män studerade där och arbetade fram en mycket primitiv version vilken dock så småningom utvecklades till dagens version 5.0. Namnet Holger kommer från en avhållen gymnasielärare till pojkarna, tillika släktforskare. Mats Berggren, en av pojkarna, samarbetade sedan med Släktforskarnas Hus i Leksand och programmet utvecklades och användes professionellt av Forskarcentrum. Släktforskarnas hus i Leksand hade fram till oktober 1996 hand om försäljningen, vilken sedan övertogs av Archeion ägt av Jan Appelqvist också styrelseledamot i Sveriges Släktforskarförbund. En ny version (6.0) av programmet anpassat för Win 95 presenterades nyligen.

   Programmet (5.0), som kan hantera 393 000 individer i varje databas, finns bara för PC och kräver win 3.1 eller högre. För DOS och äldre datorer finns version 4.1, som senare kan uppgraderas till 5.0. Inmatningen är enkel. Man kan samla in uppgifter också om personer som inte nödvändigtvis behöver vara släkt utan t.ex. sådana, som bott i samma by/socken. Utskrifter kan göras i grafisk form av antavlor; ansedlar och stamtavlor, och kan automatiskt göras på engelska, finska och norska förutom på svenska. Alfabetiskt person/ortregister kan göras. Typsnitt och teckenstorlek kan väljas, man kan välja utskrift på papper, till fil eller skärm. Sökmöjligheter finns med kombinerade sökmöjligheter.(T ex alla som heter Anders, är födda på 1737, och är skomakare.) Man kan sortera materialet och välja hur listorna skall se ut  På skärmen visas den familj man arbetar med och det är lätt att förflytta sig i den. Programmet kan automatiskt räkna fram ett stort antal statistikuppgifter.

   Anförluster och ”stamförluster” hanteras automatiskt. Utomäktenskapliga relationer hanteras. Olika datumformat kan väljas. Almanacka år 1000-2000 finns. Namnlistor och församlingsregister finns. Dop och begravningsdatum kan beaktas i alla utskrifter. ”Sök och ersätt”-funktion liksom back up-funktion finns  Datautbyte kan göras via bl.a. Gedcom-filer. Sannolikt kan man importera andra filer också.

   En användarsynpunkt: Programmet har fungerat som utlovats i de delar som blivit prövade.

 

PAF

PAF (Personal Ancestral File) är ett släktforskningsprogram, som tillhandahålls av Mormonkyrkan. Programmet kan kostnadsfritt laddas ner från nätet via sajten www.familysearch.org. För den som har Mac tillhandahålls programmet på CD-ROM för en kostnad av $ 35. Programmet kan hantera data från andra släktforskningsprogram med hjälp av Gedcom.

 

 

Exempel på ytterligare svenska och utländska släktforskningsprogram finns i sajterna 13 och 16 ovan.

 

 

Kyrkböckerna på nätet

 

Att kunna från hemdatorn nå informationen i kyrkböckerna via Internet är en dröm som de flesta släktforskare har. Flera föreningar och förbund har försökt sig på att lösa problemet: hur bär man sig åt för att billigast och mest effektivt kunna tillhandahålla bl a kyrkböckernas innehåll för sökning på nätet?

Genealogiska Föreningen (GF)

GF har, som flera andra, diskuterat problemet och kommit fram till ungefär följande:

Alternativ 1 är att skriva av innehållet i kyrkböckerna och lagra alltsammans som klartext i databaser. Detta skulle naturligtvis innebära ett oerhört arbete och måste utföras av personer, som behärskar olika tiders skrivstilar och olika prästers sätt att anteckna uppgifterna. Risk för fel vid tolkningen till klartext kan heller inte uteslutas. Dessutom bleve informationsmängden oerhörd. Vissa försök pågår dock bl a i Databas för Södra Sverige  och i Person- och Lokalhistoriskt Forskningscentrum (PLF) i Oskarshamn.

   Alternativ 2 är att scanna in informationen antingen direkt från kyrkböckerna eller via befintliga mikrokort (-filmer). GF har gjort en uppskattning av vad detta skulle innebära. Det finns 1,2 miljoner mikrokort med 50 bilder på varje. Om man, vilket givetvis är helt orimligt,       

tänker sig att lägga all denna information på CD-ROM-skivor, skulle det motsvara en pelare med skivor, lagda på varandra, på 25 meters höjd utan fodral och 250 meter med fodral! Även om informationen lades in i någon server/databas, är det tveksamt om någon sådan med erforderlig kapacitet finns tillgänglig idag. Även kostnaden för att klara av inläggningsarbete och drift bleve astronomisk, och skulle medföra höga kostnader och flitig användning för släktforskarna. Intäkter av storleksordningen 2 – 4 milj. kr/år beräknas krävas, dvs med en årsavgift av 1000 kr skulle 2000 – 4000 abonnenter erfordras. Den av dessa genererade trafikmängden bleve också, vid flitigt utnyttjande, mycket hög.

   Det finns emellertid, enligt GF, ett tredje alternativ (3), som enligt föreningen är mera realistiskt, och som man f n arbetar med. Man gör alltihop efterfrågestyrt,  dvs man tar fram och scannar/skriver av bara de sidor, som beställaren efterfrågar. Sidorna sänds till rekvirenten och lagras samtidigt för ev. senare förfrågningar. Det tar ju lite längre tid att få beställt material på det viset, men hela idén verkar nog (tyvärr!) ändå något mera realistisk än de tidigare anförda alternativen.

 

Våren 1999 inträffade så något intressant! Mormonerna öppnade då för släktforskarna sin ofantliga databas för allmän, fri sökning. Basen (www.familysearch.org) innehåller till en början 400 miljoner namn med uppgifter från framför allt USA, Storbritannien och Finland. Svenska uppgifter finns tillgängliga för sökning fr o m  år 1999. Det innebär ju en stor fördel att kunna sitta hemma vid datorn och plocka fram vissa grunduppgifter i stället för att, som nu, vara tvungen att rekvirera dem från diverse arkiv eller släktforskningscentra eller att fara till ett sådant arkiv/centrum för att forska. Tillgången till mormonernas databas löser inte alla problem, men  borde kunna vara till stor hjälp i släktforskningsarbetet. Det måste påpekas, att  databasen för t ex Sverige inte innehåller samtliga uppgifter från kyrkböckerna. Uppgifterna i databasen består sålunda inte av scannade sidor ur kyrkböckerna, utan har matats in av  personer med särskilt intresse och på helt frivillig, ideell grund. Det är ofta personer med anknytning till Mormonkyrkan, som utför arbetet, men vem som helst är välkommen att bidra

genom att tillställa mormonerna resultaten av sitt släktforskningsarbete, som då kommer att läggas in i databasen. Inmatningsarbetet fortgår kontinuerligt allteftersom tiden medger och uppgifter kommer kyrkan tillhanda. De personuppgifter som finns åtföljs av information om uppgiftslämnare och, vilket är viktigt, numret på den film, varifrån de hämtats.

 

Utvecklingen går framåt också på släktforskningsområdet!  I början av 2002 har sålunda företaget Genline (www.genline.se) slutfört scanning av kyrkböcker för Kalmar län och Östergötlands län  De fortsätter att arbeta med Värmlands län för att sedan ta itu med Kronobergs län  (beräknas klart i september 2002) och därefter Göteborgs och Bohus län. Under år 2003 står Jönköpings och Malmöhus län i tur, och hela landet planerar man ha klart inom en treårsperiod. Resultatet finns (kommer att finnas) tillgängligt på nätet.

 År 2006 ger Genline följande högintressanta information: Efter fem års produktion har genline skannat alla de mormonfilmer som levererats från Riksarkivet. I bildarkivet finns nu 113 956 sekvenser från 2 710 församlingar i 25 län. Antalet skannade bilder ur de historiska kyrkböckerna är hela 32 000 000. Se vidare (och teckna abonnemang) på www.genline.se.

   Man tar med hela mormonfilmen, alltså även serier som saknas i t ex Arninge, som bilagor och kyrkoräkenskaper där sådana finns.

   För att ta del av informationen måste man abonnera på tjänsten och ha ett särskilt dataprogram Priset för ett helt år (365 dagar oberoende av kalenderår) är 2.690 kr. Man kan betala per månad, men priset ökar då.

   Sveriges Släktforskarförbund har avtalat med Genline om ett rabatterat pris för medlemmar i Förbundets organisationer. Helårskostnaden stannar då vid 1.995 kr. Detta medlemspris ligger fast i tre år.

   Man bör ha en snabb uppkoppling för att kunna dra bästa nytta av tjänsten.

   Mer information finns på Rötters hemsida. www.genealogi.se.

 

Enligt inhämtade uppgifter kommer även SVAR (se under Släktforskningscentra) att digitalisera kyrkböckerna och tillhandahålla resultatet på nätet. Dubbelarbete förefaller det! Skillnaden är bl a att SVAR får bidrag från bl a EU för ändamålet och siktar på att om möjligt kunna tillhandahålla resultatet gratis!

 

 

Släktforskningscentra

 

På en del ställen i landet finns det släktforskningscentra, som står till förfogande för intresserade släktforskare, bl a följande:

 

Ramsele/SVAR (Ångermanland).

Här ligger SVAR (Svensk Arkivinformation, en enhet av Riksarkivet, se nedan), ett konferens- och forskningscentrum. Telefon: 0623-725 00. Webbsida: http://www.svar.ra.se.Bl a alla kyrkböcker från hela Sverige och delar av Finland finns här överförda till mikrokort.

   Från webbsidan kan man bl.a. söka sig till ett INDEX i alfabetisk ordning från vilket man kan söka sig till en mängd olika länkar. En länk som har intresse för vårt projekt är ”Index EU-projekt” som upplyser om att en förstudie gjorts angående digitalisering av arkivmaterial - att trygga åtkomst och läsbarhet av kulturarvet. Förstudien behandlar teknik, metod och finansiering för överföring från främst filmat material vid SVAR:s depå i Ramsele. Slutrapporten från 1997 på 300 sidor med bilagor finns att köpa för 350:-.

I SVAR:s regi bedrivs en ”liten” försöksverksamhet med överföring av Tuna församlings (utanför Sundsvall) kyrkböcker till digitalt medium.

   Från INDEX kan man söka sig till ”mikrokort” och får anvisningar om lån av kort. Det går numera att låna kort via webbsidan, och man behöver inte gå över de lokala biblioteken. Då utgår man från förstasidan klickar på ”SVAR” (blått ) vidare över ”Produkter och tjänster” och ”mikrokort”.

   Utom en värdefull webbsida, e-mailadresser och nämnda digitalisering av Tuna kyrkböcker pågår f.n. ingen övrig IT-verksamhet

   Man kan släktforska i Ramsele antingen själv (gratis) eller med stöd av SVAR:s hjälpforskare. SVAR:s personal utför också släktforskning på uppdrag av privatpersoner. Vidare kan man, som ovan nämnts, låna eller köpa mikrokort från SVAR och släktforska hemma. Cirkelledarutbildning i släktforskning arrangeras också.

   Se även nedan under Arninge.

 

Arninge (nordost om Stockholm) är en filial till Riksarkivet. Webbsida: http://www.statensarkiv.se/ra/.   Telefon: 08-630 15 00  Telefax: 08-630 92 33.  Adress: Mätslingan 17, 187 66 Täby. Arninge har 48 platser för mikrokortsläsning. Kyrkoboksfiche från hela landet mm finns. Öppettider måndag 9-19.30, tisdag-fredag 9-16, lördag 9-13.30. Här kan man forska gratis..

 

Leksand (Dalarna). Släktforskarnas hus i Leksand finns på Insjövägen 52 vid infarten till Leksand (vägen skyltad "Sollerön"). Postadress: 793 33 Leksand, telefon: 0247-122 80 (kontorstid), telefax: 0247-79 79 92. Webbsida: http://www.genhouse-sweden.com. E-post: leksand@genhouse-sweden.com

   Här finns Sveriges samlade folkbokföring från 1600-talet till omkring 1985. Dessutom finns uppgifter på födda, vigda och döda fram till 1920, vilket gör det möjligt att forska med utgångspunkt från en person född ända fram till detta år.-  Man behöver inte längre åka till flera landsarkiv för att leta efter sina rötter.

   För den som är intresserad av emigrationsforskning finns ett rikt bibliotek att tillgå liksom register över utvandrare från Dalarna. Möjlighet finns till kontakter med forskare i föreningen Dalfolk

   Mot hel- eller halvdags- eller kvällsavgift får besökarna tillgång till hela Sveriges samlade folkbokföring.

 

Jörn. (Västerbotten). Demografiska databasen i Jörn. Postadress: Box 45, 930 55  Jörn,  telefon: 0916-102 29, telefax: 0916-101 45, Webbsida: http://www2.ddb.umu.se/DDB/swe/slakt.htm. E-post: aina.sjostrom@ddb.umu.se.

   Demografiska databasen i Jörn utför släktforskning på beställning, men man är också välkommen att forska själv i databasens material. Forskarplatser finns med tillgång till samtliga kyrkböcker i Sverige på mikrokort. Man kan dessutom söka i de av Demografiska databasen registrerade församlingarna med hjälp av sökverktyget ”Indiko – kyrkböcker på nätet”.- Forskningen är avgiftsbelagd.

 

Kyrkhult  (Blekinge). Bl a alla kyrkböcker finns på mikrokort (900 000 mikrokort med 35 miljoner filmade kyrkobokssidor) .Adress: Box 78, 290 60 Kyrkhult. Telefon: 0454-700 55. Fax: 0454-708 79 - Forskningen är avgiftsbelagd.

 

Oskarshamn. (Småland). Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum, PLF.  PLF definierar sig också som en släktforskarförening. Postadress: Box 23, 572 21 Oskarshamn. Webbsida: http://www.genealogi.se/plf.htm. Här finns sedan 10 år PLF:s databas tillgänglig med f n över 2.500.000 poster, största delen registrerade uppgifter om födda, döda och vigda i Kalmar län från mitten av 1600-talet till början av 1900-talet. Husförhörslängder, in- och utflyttningslängder samt uppgifter om emigranter till USA mm finns i viss omfattning. Man kan forska genom att skriva brev till PLF, vars medhjälpare söker efter och översänder begärda uppgifter. Man kan också forska på plats via en dator, som finns tillgänglig för allmänheten på biblioteket i Oskarshamn.- Forskningen är avgiftsbelagd. Vill man bli medlem i föreningen kostar det 100 kr per år (familjemedlemmar och ungdomar 25 kr). Medlemmar får fyra gånger per år medlemsbladet PLF-NYTT.

  

 

 

 

 

Offentliga arkiv, skattemyndigheter mm

 

Skattedatabasen (folkbokföringen).

Databasen omfattar alla levande personer och företag samt personer som avlidit efter den 30 juni 1991. På de lokala skattekontoren kan man utan kostnad forska efter levande släktingar i denna databas.

   Praktisk söker man upp närmaste skattekontor som har en s k allmänhetens terminal, vilken är kopplad till skattedatabasen.. Preludierna vid terminalen brukar personal hjälpa till med. Det är bl.a. ett ID-kort och lösenord som skall hanteras. Olika bilder kan väljas. De som är aktuella för personsökning är beroende av vad man känner till om den sökta personen. Kön måste alltid anges för 900 och 901L.

                      908 (personnumret, tio siffror), ex. 908 551129 3218 (ENTER)

900 (födelsetid 6 siffror), ex 900 551129,m,svensson (ENTER)

901L (vet bara namnet), ex om man vet postnr: 901L svensson,bertil,m,19431.                      Svar från datorn kan omfatta högst tio sidor med tio rader i varje, ”flera möjliga personer kan finnas” kan maskinen säga. Man kan och bör ange ett postnummerintervall, snävare ju vanligare namnet är för att begränsa antalet ”träffar”.

    I svaret får man reda på personnummer, namn och adress. Gå sedan vidare till bild 908 för att få reda på bl.a. civilstånd, när detta ändrades, folkbokföringsförsamling (t.ex 14 80 20 Backa) och det lokala skattekontor, som personen tillhör. Övriga folkbokföringsuppgifter finns hos det lokala skattekontoret. Det anges i bild 908, t.ex. LOK 1401. Man frågar personalen vad numret betyder eller slår upp i SCBs bok ”Rikets indelningar”. Man kontaktar sedan detta skattekontor. Harmlösa uppgifter lämnas normalt ut utan vidare inom 70-års sekretessgränsens ram.

 

 

 

Riks-Läns och Stadsarkiv m.fl.

Generellt kan sägas att dessa arkiv ännu inte har sitt material tillgängligt på nätet i någon nämnvärd omfattning. (Se dock vissa av de ovan förtecknade sajterna.)  Datoriseringen fortgår emellertid i rask takt, och det kommer förhoppningsvis inte att dröja länge förrän det blir möjligt att söka uppgifter från hemdatorn även i de fall detta inte är möjligt idag.

 

Riksarkivet har rötter i medeltiden. Enligt Axel Oxenstiernas kansliordning utfärdad 18 okt. 1618 har Riksarkivet högsta överinseende över landets offentliga arkivväsende. Detta gäller fortfarande idag. Beläget Fyrverkarbacken  Kungsholmen i Stockholm. Det verkar genom landsarkiven även lokalt och regionalt. Dessa finns i Härnösand, Östersund, Uppsala, Visby, Vadstena, Lund, Karlstad och Göteborg. Stadsarkiven i Stockholm och Malmö är landsarkiv för  Stockholms län resp Malmö kommun. Hos riksarkivet finns bl a jordeböcker och mantalslängder samt andra landskapshandlingar. Landsarkiven tillhandahåller bland mycket annat möjlighet att studera kyrkoarkiven från tiden före 1895.

   Riksantikvarien med sitt verkskansli har hand om information mm samt ger ut Riksarkivets författningssamling, RA-FS. Verksamheten är uppdelad i ett antal byråer. En är Byrån för forskarservice som driver forskarsalarna, svarar för framtagning och uppsättning av arkivalier. Svarar för ett förnämligt bibliotek. Utvecklar sökmedel och datoriserade register för informationsåtkomst. Tekniska byrån speglar det moderna mediasamhället och har enheter för ADB, reprografi, bokbinderi, papperskonservering, sigillvård, ateljéfotografering, kartor, ritningar samt byggnadsteknik. Byrån för enskilda arkiv ansvarar för 15 hyllkilometer enskilda arkiv efter personer, släkter och gods mm. Man arbetar med Nationalregistret över enskilda arkiv (NAD) samt registrerar och utvecklar en databas över enskilt arkivmaterial. En annan av de sju byråerna är Byrån för Svensk Arkivinformation - SVAR, se ovan. -            Krigsarkivet är sedan 1995 en enhet inom Riksarkivet lokaliserad till Banergatan i Stockholm. Här kan man studera militära handlingar av alla slag, bl a de s k generalmönsterrullorna.

   Riksarkivets telefon: 08-7376350, hemsida: http://www.statensarkiv.se/ra.

Riksarkivet har en Vänförening Pro Memoria. Den bildades 1994 och dess syfte är att främja Riksarkivets verksamhet som har varit ganska anonym om man undantar ”släktforskningsbiten”. Adressen är densamma som Riksarkivets adress.

   Anm.: Martin Bjärsby är kunnig på register, Karin Borgkvist Ljung visar grupper (och Birgit Conrad (7376395) är knuten till Vänföreningen Pro Memoria.

 

Stockholms Stadsarkiv.

Landsarkiv för Stockholms stad och län, Beläget i Kungsklippan, Stockholm. Telefon till Forskarexpeditionen: 08-7858303, Databas 08-333810.

 

 

Övriga offentliga arkiv 

Det finns även andra offentliga arkiv som man kan utnyttja i sitt släktforskararbete. Här nedan förtecknas en del av de i släktforskarsammanhang mest intressanta.

 

Kommunarkiven.  Här förvarar och vårdar kommunerna sina egna arkiv.

 

Emigrantarkiven finns i Växjö och Karlstad. I Göteborg pågår projektet Göteborgsemigranten. Material om de stora utvandringarna.

 

Statistiska centralbyrån.  Mängder av kyrkoboksmaterial, delvis samma material som finns på landsarkiven.

 

Folkrörelse- eller Föreningsarkiven. Dessa är rika källor att ösa ur. Alla föreningar med självaktning lämnar in sina arkiv till dessa pärlor. Arkiven kan finnas regionalt eller lokalt – ofta i kommunarkiven.

 

 

Telefonkatalogerna

 

Telefonkatalogerna är ett ofta använt medium, när det gäller att söka sina anförvanter. När det gäller aktuella svenska kataloger finns följande möjligheter. Det går att söka direkt från hemdatorn i Telias databas, där alla kataloguppgifter för Sverige finns lagrade, se www:hitta.se. Ett annat alternativ är att i telebutiken köpa en CD-ROM-skiva, TELEFONKATALOGEN BAS, som innehåller Sveriges alla 28 telefonkataloger på en enda skiva, även Gula Sidorna och branschsökning. Vidare kan man via www.telia.se komma till MINA SIDORdin personliga service på nätet, där man bl a, helt gratis, kan söka telefonnummer till privatpersoner i hela landet.. Vissa utländska teleförvaltningar tillhandahåller på samma sätt CD-ROM-skivor med nummerinformation. Sålunda finns på Genealogiska Föreningen CD-ROM-skivor med telefonadresser till abonnenter i USA. Man kan också gå till adressen http://www2.switchboard.com och där själv söka på namn. Vet man inte vilken stat det gäller, söker programmet genom hela katalogen, och det går förvånande fort, om det är fråga om ett i USA ovanligt namn. Sökningen är kostnadsfri.

   Ofta är det ju uppgifter ur äldre telefonkataloger man är intresserad av. Telemuseum har överfört alla äldre svenska telefonkataloger till mikrofiche. Den intresserade släktforskaren kan ta del av kataloguppgifterna via museets mikrofiche-läsare. – På Kungliga Biblioteket (KB) finns katalogerna tillgängliga i sin ursprungliga pappersform.

 

 

 

 

Slutord

 

.

   Vi vill poängtera, att detta opus på intet sätt gör anspråk på att vara en fullständig redogörelse för hur Internet kan användas i släktforskningssammanhang. Det  skall snarare ses som innehållande ett antal exempel på hur sådan forskning kan ske f n och i framtiden.

   De allmänna grunderna i släktforskning kan inhämtas i någon lämplig lärobok eller genom att t ex delta i någon studiecirkel i ämnet. Sådana cirklar drivs bl a i de olika studieförbundens regi och av släktforskningsföreningarna (se ovan). En mycket bra lärobok är ”Släktforska! Steg för steg” författad av Per Clemensson och Kjell Andersson (LT:s förlag). Samma författare har gett ut: "Släktforska vidare", som handlar om hur man hittar sådant som väcker undran och grundkällorna inte räcker till (Natur och Kultur Fakta, 2003). En annan bok om släktforskning heter "Finn din släkt!", som bl a ger tips om hur man släktforskar på nätet. Den är författad av Elisabeth Thorsell och Ulf Berggren.     

   Än så länge finns inte på långa vägar allt släktforskningsmaterial tillgängligt för sökning hemifrån den egna datorn, men vi är övertygade om, att det endast är en tids-(och givetvis kostnads-)fråga innan det blir möjligt att sitta hemma och utföra det mesta släktforskningsarbetet från hemdatorn. Se dock ovan under Kyrkböckerna på nätet.

   I detta sammanhang kan vi inte underlåta nämna, att vi funnit att det f n förefaller svårt, åtminstone för den ”vanlige” pensionären, att skaffa Internet-abonnemang och ge sig ut och surfa på nätet på egen hand. Anledningen till detta är givetvis svårigheterna för en icke datavan person att ”komma ut” på nätet med ledning av de anvisningar, som följer med abonnemanget. Även om anvisningarna nu har förenklats i förhållande till vad fallet var för något år sedan, är detta inte tillräckligt. Det skall naturligtvis vara lika enkelt att installera Internet som att slå på sin TV. Åtminstone nästan lika enkelt.

 

* * *

 

Författarna till detta opus fritar sig från allt ansvar för eventuella felaktigheter i de uppgifter, som ingår i detsamma. Uppgifter om t ex avgifter och priser kan ha ändrats sedan de infördes i texten utan att författarna fått information härom.

 

 

(Ursprunglig version uppgjord och redigerad den 27 april 1998)

(Revidering nr 1 den 20 juli 1998)

(Revidering nr 2 den 30 juli 1998)

(Revidering nr 3 den 2 september 1998)

(Revidering nr 4 den 23 september 1998)

(Revidering nr 5 den 6 december 1998)

(Revidering nr 6 den 10 maj 1999)

(Revidering nr 7 den 10 november 1999)

(Revidering nr 8 den 24 april 2000)

(Revidering nr 9 den 26 september 2000)

(Revidering nr 10 den 28 september 2000)

(Revidering nr 11 den 30 maj 2001)

(Revidering nr 12 den 7 juli 2002)

(Extra revidering nr 13 den 14 mars 2008)