Årsmöte på Nätet – erfarenheter 2003

Sammanfattning

Vid senITels årsmöte 2003 användes ett enkelt hjälpmedel för att hantera debatt och omröstningar bakom lösenordsskydd, utvecklat av Karl-Georg Bergstrand.

 

Såväl mötespresidiet (och webbmäster) som deltagarna i mötet anser att detta hjälpmedel fungerat bra och gjort mötesdeltagandet tämligen enkelt. Omkring hälften av klubbens medlemmar anmälde sig som deltagare och ca tre fjärdedelar av dessa var aktiva under mötet genom att göra debattinlägg och/eller avge röster. Från demokratisynpunkt får nog detta anses som ett fall framåt jämfört med vanliga årsmöten.

 

Några få smärre förändringar kommer att göras i systemet, varefter vi kan rekommendera det för användning i andra liknande sammanhang. Vi har inte upplevt några sekretessproblem typ obehöriga intrång el dyl.

 

I senITel tänker vi fortsätta använda samma system även mellan årsmötena, då som forum för olika diskussioner klubbmedlemmarna emellan.

Bakgrund

 

SeniorNets klubb senITel har medlemmar huvudsakligen i Stockholm men också på andra håll i landet liksom i ett par fall utomlands. Det är således inte någon lokal klubb i egentlig mening.  Detta förhållande gör att vi haft särskild anledning att fundera över möjligheterna till möten på Internet.

 

Klubben har hållit sina tidigare årsmöten via e-post – vi har en e-postlista hos Coollist.com. Detta har fungerat tämligen bra, men är – menar åtminstone en del av oss – inte den bästa formen för ett möte på nätet. Stundom har Coollist dessutom varit opålitligt med långa distributionstider eller utebliven distribution vilket helt klart gör det mindre lämpligt för möten. Ungefär hälften av våra medlemmar har under något år testat möjligheten till debatt i slutet forum hos KOM2000 (Jacob Palmes projekt på KTH, tidigare även testat av SeniorNet Sweden). Fördelarna med detta system bedömdes som stora. En del medlemmars acceptans av KOM2000 var emellertid låg (för krångligt) och därför behöll vi e-post för vårt årsmöte även 2002.

 

Hösten 2002 kom vi i kontakt med Karl-Georg Bergstrand, dåvarande ordförande i SeniorNet Kungsholmen. Han hade tillsammans med bl a  vår medlem Ingemar Nevelius ställt upp en kravspecifikation för hur ett program för möten på nätet bör fungera –  det gjorde de som medlemmar i SeniorNet Swedens arbetsgrupp för nätdemokrati.  Han hade också tagit fram ett cgi-skript- program (i Perl) för omröstningar bakom lösenordsskydd på nätet. Detta program demonstrerades för senITel i december och befanns enkelt och funktionellt.

 

Dock bedömde vi det som en komplikation att röstning skulle ske i ett forum och debatt i ett annat (e-post eller ev. KOM2000). Karl-Georg erbjöd sig då att utöka sitt program med en enkel möjlighet till debatt (bakom samma lösenordsskydd) för senITel.

 

Detta system har nu testats en tid och sedan nyttjats under senITels årsmöte 2003. Mötet pågick under tiden 6 mars - 7 april 2003. I det följande redovisas våra erfarenheter av de hjälpmedel vi nu hade för vårt möte på nätet.

 

Tekniken – programmet – tillämpningen – gränssnittet

Anvisningar för användarna

Vid senITels möte gavs en kortfattad instruktion till deltagarna, se bilaga 1.

Klubbens medlemmar var sedan tidigare införstådda med nätmötesformen. Denna form av nätmöte sker inte i ”realtid” utan sekventiellt. Man läser på webben och deltar genom att dels göra inlägg i en skriftlig debatt dels rösta i ett formulär. Själva mötet tar längre tid än ett konventionellt möte men tiden från utgivandet av kallelse till färdigt protokoll behöver inte bli längre.

Teknisk beskrivning

Datorstödet för senITels årsmöte på nätet består i huvudsak av en samling program som utnyttjar samma teknik som t.ex. gästböcker, forum och system för handel på nätet. Alla dessa tillämpningar baseras på att användaren fyller i ett s.k. formulär på webbsidan och sedan klickar på en (symbolisk) knapp som kallas ”Skicka”, ”OK” e.d. Den ifyllda informationen sänds över nätet till en webbserver och tas där om hand av ett program, ett s.k. serverskript (namngivet i formuläret, men ses normalt inte av användaren).

Ett Internetabonnemang med möjlighet att lägga upp egna hemsidor, har oftast  också tillgång till vissa sådana program. Det brukar t.ex. stå: ”Funktioner som gästbok, anslagstavla och räknare ingår” och/eller ”Egna cgi-skript tillåtna.” I så fall finns möjlighet att skriva och lägga upp program av det slag som använts för årsmötet.

Det är nämligen inte fråga om stora och komplicerade program. Den som har tidigare erfarenhet av att programmera i t.ex. Basic eller Pascal, kan säkert lära sig något av de språk som används för att skriva s.k. serverskript. En stor fördel är att det finns mängder av färdiga skript gratis tillgängliga på nätet i källkodsformat, som man kan anpassa till sina egna behov. Det finns också bra handböcker inom området.

Lösenordsskydd

En huvuduppgift har varit att ordna ett lösenordsskydd för årsmötet. Självklart ska endast medlemmar i klubben få rösta. Man tyckte också att diskussionen på årsmötet och resultaten av omröstningarna bara skulle vara tillgängliga för medlemmarna. De medlemmar som ville delta i årsmötet fick därför ange ett användarnamn och ett lösenord till klubbens webmaster. Programmen för senITels årsmöte är helt fristående från SeniorNets webb och kunde därför inte utnyttja medlemsnummer, lösenord och klubbtillhörighet enligt SeniorNets medlemsregister.

Årsmötesprogrammen använder ”cookie”-teknik. Om användaren legitimerar sig med korrekt användarnamn och lösenord skickar webbservern en cookie till datorn och bekräftar behörigheten. Nästa gång webbservern kontaktas följer denna cookie med och webbservern förstår att den inte på nytt behöver be om legitimation. Den cookie som årsmötesprogrammen skapar ligger bara kvar så länge webbläsaren är igång. Den försvinner automatiskt när man stänger webbläsaren. Cookie-tekniken är ofarlig och kan inte smitta datorn med datavirus. Men den kan användas för att kartlägga vilka webbsidor man besökt. Många tycker det är obehagligt och använder därför möjligheten att förbjuda lagringen av cookies. Men det medför samtidigt att systemet ”tappar minnet” så att man måste legitimera sig varje gång man går in på en årsmötessida.

Fråga, ärende, punkt på dagordningen

De speciella serverskripten är gjorda för att hantera vad som i programmen kallas ”frågor”, men som också hade kunnat kallas ”ärenden”. Man tänker i detta sammanhang på punkterna på årsmötets dagordning, och ibland är fråga och punkt samma sak. Men dagordningen brukar också innehålla rubriker av typen ”Motioner”, som i praktiken består av flera delpunkter.

I tekniskt avseende behandlas frågorna helt oberoende av varandra. Flera frågor kan därför diskuteras parallellt och perioderna för omröstning kan överlappa varandra.

Huvudfunktioner

Varje fråga behandlas i tre steg, och varje sådant steg hanteras av ett separat serverskript. De tre stegen är diskussion, röstning och resultatredovisning.

§        Diskussion (forum)

Systemet innehåller ett enkelt program med vars hjälp medlemmarna kan diskutera en fråga innan man går till omröstning.

·        Det är endast webmaster som kan starta en ny diskussion.

·        Programmet ger bara möjlighet till en ”diskussionstråd” per fråga.

·        Alla inlägg publiceras i kronologisk ordning med det senaste överst.

§        Omröstning

Skriptet för omröstning är systemets viktigaste. Det har följande huvudegenskaper:

·        Omröstningen är tidsbegränsad. För varje fråga finns en sista dag angiven för möjligheten att rösta.

·        En medlem kan bara rösta en gång på samma fråga.

·        Den som röstar får en tydlig bekräftelse på att röstningen tagits emot och registrerats.

Flertalet frågor är av den typen att svarsalternativen är varandra uteslutande, t.ex. ”Ja” eller ”Nej”. För sådana frågor går det bara att markera ett alternativ. Det finns dock frågor där det kan vara aktuellt att bocka för flera alternativ, t.ex. vid personval. I så fall kontrollerar systemet att man högst bockar för ett angivet maximalt antal alternativ.

Medlemmens avgivna röst sparas inte i systemet ihop med användarnamn eller lösenord. All röstning är därför i princip sluten.

§        Resultatredovisning

För varje fråga kan webmaster lägga ut en länk till ett skript som redovisar röstningsresultatet. Normalt gör webmaster inte det förrän omröstningen är avslutad.

Administration

Till tjänst för webmaster finns ett webbaserat administrationsprogram. Med dess hjälp kan webmaster initiera frågor för diskussion och omröstning, lägga till nya medlemmar i medlemsregistret, ta bort eller nollställa frågor m.m.

Gränssnitt mot användaren

En kort redovisning av hur man går tillväga när man använder systemet och hur det ser ut på skärmen återfinns i bilaga 2, gränssnitt mot användare och mot Webmaster.

Samspel ordförande/sekreterare – webmaster – systemansvarig

För att det hela skulle fungera bra har det varit nödvändigt med ett nära samarbete mellan tre parter under mötet. Mötesordföranden, som bestämmer vad som ska sägas från presidiet, vilka propositioner som ska läggas, hur omsröstningsresultat ska omsättas i beslutsformuleringar etc. Webmaster, som ser till att det som ska sägas kommer ut på nätet på rätt sätt och i rätt tid. Samt systemansvarig, som vid behov rycker in som teknisk support när Webmaster undrar och som kan gå in och justera programmet om det skulle dyka upp några buggar el dyl.

 

Vad våra medlemmar tyckte

 

Omedelbart efter årsmötet fick deltagarna möjlighet att genom en enkät på nätet tala om hur man tyckt att det hela fungerade. Sammanfattningsvis kan konstateras:

 

 

Under mötet iakttagna detaljer som kommer att modifieras

 

De önskemål om ändringar som kommit fram under mötets gång kan i huvudsak tillgodoses genom smärre justeringar i systemet och/eller i anvisningarna för nyttjare och webmaster.

 

Det har också framförts enstaka önskemål om att kunna ändra ett gjort inlägg och att kunna ändra sig om man röstat fel. En ändring av programmet i dessa avseenden ställer sig inte alldeles enkel. Och det kan också ifrågasättas om ändring är angelägen. I debatten är det ju möjligt att genom nytt inlägg korrigera ett tidigare. Vid voteringen bör man tänka innan man klickar, och möjlighet till att ångra sig är inte en självklarhet.

 

Sekretessen vid den här typen av möte bedömer vi vara alldeles tillräcklig för att systemet ska kunna nyttjas för klubbar/föreningar av den kaliber som senITel representerar – t ex för alla klubbar inom SeniorNet. Riskerna för att sådana möten och dess webbsidor ska utsättas för kvalificerat hackande är rimligen begränsade, eftersom innehållet torde vara av mycket ringa intresse för andra än klubbmedlemmarna.

 

Under årsmötets gång noterades några småsaker som möjligen kan anses ha bäring på säkerheten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor:

1.      Anvisningar för mötet (publicerades på webben)

2.      Exempel på hur mötet ter sig på skärmen för deltagare och webmaster

3.      Enkätresultat

 Bilaga 1

senITel

  Hur du använder senITel Forum vid årsmötet

senITel Forum är ett enkelt system för diskussion och omröstning som vi använder vid vårt årsmöte på Internet. Endast registrerade medlemmar kan delta - inloggning krävs

Webmaster ansluter dig

 • Medlemmar i senITel skrivs in av webmaster
  Du meddelar  när du ansluter dig vilken identitet (förslagsvis namn eller epostadress) och vilket  lösenord du valt. Lösenorden hålls givetvis hemliga, men om du glömt ditt kan du mejla webmaster och fråga.

Du deltar i mötet

 • I kallelsen till mötet angavs att en anmälan enligt ovan är nödvändig för att du ska kunna delta i årsmötet. När du har anmält din id och lösenord deltar du också i mötet, oavsett hur ofta och noggrannt du följer diskussion och deltar i omröstningar så räknas du som närvarande.
 • För att sedan verkligen också delta i mötet så krävs det nog att du går in på mötessidan rätt så regelbundet under mötestiden, t ex varannan dag, och läser nya inlägg, vid behov gör dina egna inlägg och - helst - avger din röst när en omröstning äger rum. Men det är förstås frivilligt, precis som vid vanliga möten är det tillåtet att vara en mindre aktiv deltagare.

Forums förstasida

 • När du klickar dig till senITel Forum kommer du till en förstasida som liknar dagordningen för mötet, den tar upp alla punkter och lite till. Till höger i denna "aktiva" dagordning hittar du länkar som tar dig till respektive frågas/punkts egen sida och du kan av länkarnas text se om frågan är under diskussion, under omröstning eller beslutad och klar.
 • Det kan mycket väl pågå diskussion i flera frågor parallellt.( Punkt 8 kan t ex bli färdigdiskuterad före punkt 6.)
 • På Forum-sidan finns också en länk till Ordningsfrågor, där mötets former o dyl kan avhandlas.
 • Från förstasidan kan du klicka dig till de olika dagordningspunkternas egna sidor (allteftersom de blir tillgängliga).

Inloggning

 • Men du måste nu logga in med id och lösenord. Det är bara medlemmar som kan komma in på dessa sidor, således. Inloggningen gäller så länge du är uppkopplad, så du kan gå in på olika lösenordsskyddade sidor utan ny inloggning.
 • För att inloggningen ska gälla måste din webbläsare vara inställd så att cookies accepteras, och säkerhetsinställningarna måste ev ändras (till lägre säkerhet) för att du inte ska behöva logga in flera gånger under varje uppkoppling. I Internet Explorer hittar du säkerhetsinställningarna på Verktyg/Internetalternativ/flikarna Säkerhet och Sekretess. Ställ förslagsvis in på Normal resp. Låg.
 • Du behöver inte leta efter någon knapp som heter "Logga in" el dyl. När inloggning behövs så kommer det automatiskt upp en sida för inloggning.

Varje punkt har sin sida, sin debatt och vid behov sin votering

 • På denna sida presenterar ordföranden frågan och öppnar debatten (vid behov anges också hur länge den får pågå).  Alla har sedan möjlighet att göra inlägg i denna debatt, det finns en länk för att komma till inläggen.
 • Ordföranden sammanfattar debatten och preciserar omröstningsalternativen på frågans webbsida. Han förklarar att frågan är öppen för omröstning och anger hur länge denna pågår. En länk till röstningssidan läggs in.
 • När omröstningen är klar presenteras omröstningsresultatet på frågans webbsida. Frågan är som regel därmed avklarad.

Att läsa och skriva inlägg utan dyrbar minuttaxa

 • Den som har modemanslutning och betalar per minut vill givetvis inte ägna onödigt många minuter åt att i uppkopplat läge skriva inlägg och/eller läsa inlägg i debatterna här i vår diskussionsmaskin.
 • Läsa andras inlägg kan man göra offline på två sätt.
 • 1) Man surfar snabbt till de sidor man vill kunna läsa, kopplar sedan ner telefonförbindelsen. Går i Internet Explorer (eller Netscape) till Arkiv-menyn och bockar för "Arbeta offline". Det går sedan  att i lugn och ro "surfa" till de sidor man varit på, eftersom de ligger sparade i egna datorn. Märkligt nog fungerar även inloggningen lokalt.
 • 2) Vill man vara säkrare på att ha kvar texterna en längre tid kan man i stället när man är på den diskussionssida man vill läsa trycka på CTRL+A, då markeras all text på sidan. Sedan kopierar man texten genom Redigera/Kopiera (eller CTRL+C), startar något ordbehandlingsprogram (Word eller Wordpad t ex) och klisrar in texten i ett tomt dokument (Redigera/Klistra in eller CTRL+V) som man sedan namnger och sparar på vanligt sätt. Vill man bara ha en del av texten så markerar man förstås inte allt utan bara den bit man vill spara, på vanligt sätt.
 • Skriva inlägg kan man göra i ett ordbehandlingsprogram och sedan klippa ut eller kopiera texten, koppla upp sig och klistra in texten i rutan där man gör nytt inlägg. Om man har forumsidorna tillgängliga i offline-läge (se ovan) kan man rent av skriva direkt i "Skriv inlägg" innan man kopplar upp sig via "Skicka inlägg". (Man behöver då alltså inte gå omvägen att skriva i Word och klistra in).

När du röstar

 • Du kan bara rösta en gång i varje fråga. Och du kan inte ändra dig.
  Men givetvis kan det uppstå situationer där ordföranden bestämmer att en andra röstningsomgång ska ske.
 • Det är förstås önskvärt att så många som möjligt av deltagarna deltar i omröstningarna. (Särskilda regler för hur röstresultaten ska tolkas kan komma att utformas - och i så fall föreläggas mötet för godkännande, se nedan).

Hur vi räknar röster

 

 • Om en fråga får fler ja- än nejröster så anses ett majoritetsbeslut vara taget, oavsett hur många röster som avgetts.
 • Om frågan får fler nej- än jaröster och om ordföranden bedömer att många avstått att rösta för att man trodde att det framlagda förslaget ändå skulle gå igenom, kan han/hon besluta om ny omröstning (detta för att få en ordning som någotsånär motsvarar möjlighetan att begära votering efter det att en fråga avgjorts med tveksam acklamation).

Tidsaspekten

 • Årsmötet pågår ungefär en månad. Varje fråga hanteras under en begränsad tid, som anges av ordföranden och framgår på frågans webbsida. Sista datum för röstning anges också.
 • För att alla ska hinna läsa, skriva och rösta så försöker vi så långt möjligt flera dagar, och helst en helg passera innan debatten eller röstningen i frågan bryts.
 • Som deltagare bör du  gå in ofta och kolla   vilka inlägg som skett, om möjligt dagligen.

Är något oklart så fråga

 • Vårt  hjälpmedel för möten på nätet, senITel Forum, är nytt och relativt oprövat. Så det uppstår säkert en del oklarheter och frågor. Beroende på frågornas karaktär kan de tas upp som "ordningsfrågor" (det finns en extrapunkt på Forums förstasida för sådana) eller direkt per telefon eller mejl med mötesordförande, sekreterare eller webmaster.

                                                     Bilaga 2

 

Interface mot användarna

På en öppen webbsida låg dagordningen för mötet upplagd i ”aktiv” version, med länkar till frågornas ämnessidor, och vidare därifrån till debatt, omröstning och röstresultat.

                                                                

 


senITel:s årsmöte 2003

Här är mötets dagordning, densamma som sänts ut med kallelsen, men med tillägg av en punkt nr 0 för ev. ordningsfrågor. Det är den enda fråga som t v är öppen för debatt, lite i förväg alltså.

Nr

Ämne

Läge och *) länkar

0

Ordningsfrågor

Diskussion vid behov

1

Mötet öppnas och dagordning fastställes

Beslut

2

Val av ordförande för mötet

Beslut

3

Val av sekreterare för mötet

Beslut

4

Val av justeringsman (tillika rösträknare) att tillsammans med ordföranden justera    protokollet

Beslut

5

Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse

Klar

6

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2003

Beslut (6-7)

7

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut (6-7)

8

Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter

Beslut (8)

9

Val av revisor och revisorssuppleant

Beslut (9)

10

Val av valberedning bestående av tre personer, varav en sammankallande

Beslut (10)

11

Budget och arbetsplan för 2003

Beslut

12

Relation till SeniorNet och beslut om ev. klubbavgift

Beslut (12)

13

Beslut om arvoden och ersättningar

Beslut (13)

14

Övriga frågor inkl. förslag från medlemmarna (förslag skulle ha inkommit till styrelsen senast två veckor före mötet - men det har inte kommit nåt).

Klart

15

Avslutning

Beslut

*) Länken för resp fråga leder till en sida där ordföranden först presenterar frågan och förklarar ordet fritt (länken heter då debatt). När diskussionen är färdig gör ordföranden en sammanfattning och lägger proposition i frågan varefter röstning är möjlig en viss angiven tid (länken heter då röstning). Slutligen meddelar ordföranden resultatet (länken heter då beslut). Flera frågor kan vara i gång parallellet.

.

 


 

Figur 1, dagordning på webben i ”aktiv” form På annan plats fanns alla möteshandlingar liksom anvisningar för registrering och för anvädning av datorstödet, samt lista över registrerade deltagare

 

 

När man klickar på en länk kommer man till denna sidas webbplats via ett inloggningsförfarande, se figur 2.

 

senITel

Ange id och lösenord

Id:

Lösenord:

Om ditt id och lösenord godkänns, lagras information om det tillfälligt i en s.k. cookie. Den ligger kvar så länge webbläsaren är igång. Använder du en "offentlig" dator som tillåter cookies, ska du stänga webbläsaren när du är klar. Om din webbläsare inte får använda cookies kommer du att avkrävas id och lösenord varje gång du byter fråga eller webbsida.

Tillbaka

Figur 2, inloggningsformulär

 

 

Efter lyckad inloggning får man först besked om att inloggningen är OK och kan sedan klicka sig vidare till frågans webbsida som kan se ut enligt figur 3.

 

senITel

Årsmöte 2003 - Punkt 11

Budget och arbetsplan 2003

Röstresultatet innebär att styrelsen fått bakläxa på sitt förslag och att motförslaget (som ju f ö kom från en styrelseledamot) fick flest röster. Du kan se resultatet här.


I debatten har från flera håll framkommit förslag om höjd budget, från 1000 till 2000 kr för hårdvara. Innebär då en viss försämring i utgående saldot.
Äntligen har vi här en omröstningsfråga med två olika alternativ - styrelsens förslag och det förslag som Neve initierat. Rösta kan du göra här fr o m nu och fram t o m söndag.
2003-03-28/Kalle


Nu pågår val av ny styrelse och det är dags att öppna debatten om budget och verksamhet 2003. Budgetförslag finns i möteshandlingarna och det bygger på tanken att vi fortsätter vår verksamhet ungefär som vanligt även under 2003 (vi är ju på god väg redan).

Till debatten om budget och arbetsplan 2003.

2003-03-21/Kalle

 

Figur 3: sida för ämne/punkt 11

 

Mötesordförandens kommentarer ligger i omvänd ordning, nederst startas debatten (länk anges), sedan kommenteras debattinläggen och röstning pålyses (länk anges) och överst ges (länk till) röstningsresultat och vid behov beslutsformulering.

 

När debatten pågår kan det se ut som i figur 4 nedan. Färskaste inlägget hamnar överst.

 

senITel Forum

Budget och arbetsplan för 2003

 

olof.axmark'snabel-a'telia.com 2003-03-27 21:52:57


Instämmer i Neves budgetförslag om 2000:-kr för hårdvara


benake 2003-03-27 21:12:55


Har inget att erinra mot 2000 kr alternativet.
Bengt Å


neve'snabel-a'telia.com 2003-03-27 16:44:20


Tack Pelle! Den arbetsplanen låter alldeles förträfflig!


elsegun.hans'snabel-a'telia.com 2003-03-24 18:41:00


Biträder neve´s förslag om 2000 kronor till hårdvara 2003. Else-Gun


08.948439'snabel-a'telia.com 2003-03-24 14:27:25


Godkänner Neves 2000 kronor /Helge


pelle.carlson'snabel-a'home.se 2003-03-23 23:13:31


Till Neve:

Det står så i dagordningen. Arbetsplanen motsvaras väl närmast av följande ord som finns på denna frågas webbsida:

"bygger på tanken att vi fortsätter vår verksamhet ungefär som vanligt även under 2003 (vi är ju på god väg redan)"

Tror Pelle


neve'snabel-a'telia.com 2003-03-23 21:40:53


Har jag missat nåt, det står ..."och arbetsplan för 2003". Finns det en sriven arbetsplan? Mvh Neve


rune.thyni'snabel-a'telia.com 2003-03-23 13:44:50


Tillstyrker Neves budgetförslag på 2000 kr för "Hårdvara".


bo.zetterberg'snabel-a'telia.com 2003-03-22 13:31:40


Ansluter mig till Neves förslag betr budget för hårdvara.


per.didrik.orling'snabel-a'telia.com 2003-03-22 11:04:26


Instämmer i Neves yrkande om 2000 pix till uppgradering.
PD


neve'snabel-a'telia.com 2003-03-21 18:10:44"Hårdvara" budgeteras till: 1000.00 bagis. I fjol gick 1990.00 bagis åt. Föreslår att vi i år budgeterar för 2000:-

Motiv är att vår referensanläggning kan behöva minst lika mycken uppgradering som i fjol. Således ser jag inget skäl för att sänka budget. Mvh Neve


Figur 4. Debattsida för fråga 11

 

 

Debatten kan i princip bli hur lång som helst.

När man sedan kommer till omröstning presenteras alternativen t ex enligt figur 5. Endast ett av de olika alternativen kan prickas för. Man kan också presentera alternativen så att det går att rösta på flera alternativ, det blir då rutor att bocka i i stället för ringar att pricka i.

 

senITel

Rösta

Rubrik:

Punkt 11 - Budget och arbetsplan 2003

Sista dag:

20030420

Jag röstar för Neves förslag att ändra posten för hårdvara till 2000 kr.

Jag röstar för styrelsens ursprungliga budgetförslag/arbetsplan

Jag avstår från att rösta

All röstning är sluten, din röst sparas inte ihop med din id.

 

Figur 5 – omröstning

 

 

 

Så småningom kan röstresultatet presenteras, t ex enligt figur 6 nedan.

 

senITel

Resultat av omröstning

Punkt 11 - Budget och arbetsplan 2003

Alternativ

Antal

Jag röstar för Neves förslag att ändra posten för hårdvara till 2000 kr.

12

Jag röstar för styrelsens ursprungliga budgetförslag/arbetsplan

5

Jag avstår från att rösta

1

Summa

18

Tillbaka

 

Figur 6 – resultaten presenteras med de alternativ som man kunde rösta på (figur 5 ovan gäller en annan fråga, men här är vi åter till fråga 11).

 

 

 

När tiden för röstning är över möts eventuella eftersläntare av ett avböjande besked enligt figur 7.

 

Fel!

Röstningen stängd för denna fråga. Den avslutades 20030413 . Idag är det 20030418.

Figur 7

 


Interface mot Webmaster

Webmaster  har  via webben (och lösenord) tillgång till ett antal olika möjligheter att initiera och påverka frågor som ska diskuteras/röstas om.

 

senITel

Nyttorutiner för The Voice Machine


(länkarna  är här satta ur funktion)

Lista över befintliga datafiler.

Initiera diskussionsforum för ny fråga.

Specificera ny omröstningsfråga.

Ta bort fråga.

Nollställ fråga, t.ex. efter test av ny fråga.

Ändra sista dag för röstning.

Lägg till ny medlem.

Lås upp om man får felet "Filerna är upptagna" upprepade gånger.


 

Figur 8

 

 

 

Nedan ges exempel på formulär för att initiera nytt diskussionsforum resp ny omröstningsfråga.

 

senITel

Initiera diskussionsforum för ny fråga

[FrontPage Save Results Component]

Frågans nummer

Rubrik

Webmasters lösenord

 

Varje fråga har ett löpnummer som unik identifikation. Numret får vara av typen 12a. (Men ingen blank mellan 12 och a.)
Varje fråga har också en rubrik, som ofta är själva frågan (i komprimerad form), t.ex.: Ska styrelsen beviljas ansvarsfrihet?

Tillbaka

Figur 9

 

 

 

 

senITel

Specificera ny omröstningsfråga:

[FrontPage Save Results Component]

Frågans nummer

Rubrik

 

Antal svarsalternativ

Maxantal förbockade alternativ

Sista dag för röstning


Svarsalternativ:

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

 

Webmasters lösenord

 

Figur 10

 

 

 

Med dessa hjälpmedel kan Webmaster hantera forumfrågorna i deras olika skeden.


 


                                                                                                                                   Bilaga 3

 

 


senITel Forum

Synpunkter på årsmötet - utvärdering

1. I det stora hela, hur tyckte du att det fungerade med årets datorstöd till årsmötet?

                     1 Dåligt 0

                     2 Tveksamt 0

                     3 Rätt så bra 5

                     4 Utmärkt 11

                     5 Vet ej 0

 

2. Läste du inläggen

                     1. Nej 1

                     2. Ja, sporadiskt 5

                     3. Ja, ofta 10

                    

3. Gjorde du själv inlägg

                     1. Nej 5

                     2. Ja, enstaka (1-2) 6

                     3. Ja, ett flertal (3-) 4

 

4. Deltog du i omröstningarna

                     1. Nej 1

                     2. Ja, ibland 5

                     3. Ja, i alla 9

 

5. Var det krångligt med inloggning?

                     1. Ja, men nödvändigt 3

                     2. Ja, kunde ha skett öppet (utan lösenord) 3

                     3. Nej 10

                     4. Vet ej 0

 

6. Ur demokratisynpunkt, om du jämför vår mötesform med ett vanligt, fysiskt årsmöte på lokal, hur tycker du vår variant står sig

                     1. Mer demokratisk och jämlik 3

                     2. Lika bra som vanligt möte 7

                     3. Lika dålig som vanligt möte 3

                     4. Mindre demokratisk och jämlik 1

                     5. Vet ej 1

 

7. Anser du att mötet skulle bedrivits i annan takt än som skedde

                     1. Ja, det borde gå på en vecka 0

                     2. Ja, det borde gå på två veckor 5

                     3. Lagom som det var 10

                     4. Vi borde fått längre tid på oss 1

                     5. Vet ej 0

 

8. Saknade du några anvisningar om hur det skulle gå till och hanteras?

                     1. Nej 14

                     2. Ja, men fick info genom support från annan medlem 1

                     3. Ja, det var rätt oklart 1

                     4. Vet ej 0

 

9. Tycker du att vi ska köra vidare med det här systemet

                     1. Ja, men bara för årsmöten 6

                     2. Ja, vi kan mellan årsmötena nyttja det för diskussionsgrupper (i stället för KOM2000) 8

                     3. Nej, låt oss hitta en annan form 1

                     4. Vet ej 1

 

10. Utöver dina svar på frågorna ovan vill vi gärna också ha dina synpunkter på enskildheter - smått som stort - som inte varit bra, gärna också då med förslag till hur det borde ha varit i stället.

De synpunkter som kom fram återges nedan.

 

kurt.aberg'snabel-a'telia.com 2003-04-11 12:07:17


Tyckte allt fungerade utmärkt. Möjligen var det lite krångligt att hoppa fram och tillbaka mellan dagordning-debatt-röstning mm. Det här med cookies, alltså, även om jag tydligen ställt in det så att jag inte behövde logga in varje gång jag kom på nåt nytt. Hoppandet fram och tillbaka kan jag förstå var störande om man har vanlig modemkommunikation. Med bredband var det inga problem, men verktyget borde naturligtvis inte kräva för mycket av teknik och penningpung.


leif.akehag'snabel-a'telia.com 2003-04-10 01:19:27


Jag tycker mötet har fugerat ganska bra.Har ej haft några svårigheter med inloggningen(trots att jag inte är helt klar över vad cookies i det här sammanhanget egetligen är för något)
Jag tycker nog ändå att ett "vanligt" årsmöte i allmänhet är att föredra.I vårt fall kan dock "nätmöte" motiveras med det faktum att vissa medlemmar har sin hemvist långt från Stockholm.


arne.andersson'snabel-a'haninge.mail.telia.com 2003-04-09 20:53:03


Vi kanske kan anses vara en ganska homogen samling gamla kollegor med det gemensamma målet att vi önskar förkovra oss något inom IT samtidigt som vi vill att detta skall ske under trevliga former. Att mötet kan tyckas vara något torftigt kommer sig väl av att vi är totalt eniga om det mesta. De inlägg som jag möjligen presterat skall därför mer ses som insatser för att förbättra en efterföljande aktivitetsstatistik.


bengt.o.lindstrand'snabel-a'telia.com 2003-04-09 20:17:59
Jag har följt hela mötet och läst alla debattinlägg. Jag har däremot endast gjort få egna inlägg.
Det är ingen tvekan om att det går bra att hålla årsmöten på distans, vilket jag tycker att vi har bevisat efter två lyckade försök. Det finns flera fördelar jämfört med ett fysiskt möte. En är att man blir effektivare, man har tid att läsa och begrunda de frågor som kommer upp och man slipper oöverlagda och långrandiga debattinlägg. Vid behov hade mötet kunnat klaras på kortare tid. (men vi hade ju ingen brådska). Nackdelar finns naturligtvis också men de utgör inga oöverstigliga hinder.

”Röstningsmaskinen” tycker jag inte har varit så bra som jag hade förväntat. Visst har den fungerat men med mycket knapptryckande och inloggande (är det ”kakorna” igen?). Jag antar att det går att få systemet att fungera smidigare, om inte avråder jag för fortsatt användning. Jag har t ex inte orkat svara på de 9 fasta frågorna i enkäten, eftersom jag tvingats ut och in i systemet för varje fråga.
Det verkar inte som systemet har haft den avsedda verkan att stimulera till debatt men det är svårt att se anledningen. (alltför enkla och välpreparerade frågor? Alltför slöa mötesdeltagare)

Jag kan inte låta bli att jämföra med förra årsmötet och e-postvarianten. Jag tycker faktiskt att det löpte smidigare, vilket ju delvis kan bero på att jag som mötessekreterare var mer engagerad då. Men det mötet gick snabbare trots betydligt fler debattinlägg och besluts-processen var enklare. Årets modell med debatt och röstning var formellt ok men var egentligen för omständlig om redan debatten visade att consensus skulle uppnås.


08.948439'snabel-a'telia.com 2003-04-09 17:12:10


Det är mycket bättre med ett möte där alla närvarande syns. Jag såg ingen egentlig debatt som är så viktig normalt. Hur många som deltog etc. Jag vet inte varför man inte tyckte det var något att debattera. Det var väl därför att det inte fanns något att debattera kanske. Jag uppfattade mötet bara som en nödvändig formalitet. Som man lika gärna har kunnat avstå ifrån. Hjälp! Jag vet inte. /Helge.


neve'snabel-a'telia.com 2003-04-09 09:56:40


Sorry att jag är så glömsk! Skulle påpekat att man bör kunna rätta/uppdatera i ett diskussionsinlägg efter att det publicerats. Jfr KOM2000. Mvh igen.


neve'snabel-a'telia.com 2003-04-09 09:52:33


Enkelt och självförklarande tycker jag - fast jag är ju lite part i målet.

I översikten där man kan se vad som är under debatt respektive omröstning bör även varje slutdatum stå vilket skulle ge bättre överblick av mötets framskridande.

Det var någon gång lite förvillande när man "backade" via "Tillbaka". Det där med att man i alla lägen kommer bara ETT steg bakåt borde granskas tror jag. Dock räddar man sig ju lätt med browserns "Bakåt".

Nu ser jag med spänning fram mot protokollet. Och har sagt det förut Ni duktiga orgeltrampare TACK för ett bra möte och glöm inte att skriva om Era vedermödor där bakom kulissen. Mvh Neve

PS/Allt beslutsförfarande skall hanteras på detta sätt däremellan kan man ha det bara trevligt IRL /DS


Johan Martin-Löf 2003-04-07 23:43:24


Knöligt med oupphörliga inloggningar. Det här med cookies var nyhet för mig och förblir ett mysterium t.v. Krånglet är säkert till stor del beroende på att jag är nybörjare i klubben, men att inte kunna svara på alla enkätens frågor på en enda inloggning är svårsmält! Handledning välkomnas!

Deltagandet cirka 20 personer motsvarar tydligen ungefär det fysiska deltagandet på mötena!

JML


elsegun.hans'snabel-a'telia.com 2003-04-07 22:41:15


Det var kul - men ganska tidsödande - att gå igenom inläggen och ibland rita ihop något själv! Framför allt var det jobbigt att logga in för varenda ny fråga. Knepet med "Bakåt-knappen" kom jag underfund med först vid enkät-dags - fanns den möjligheten hela tiden? Någon gång var det problem att veta vilken fråga jag just skulle svara på!! Det är lätt att tappa tråden om det blir mycket knappande! De nämnda besvären hör dock hemma i avdelningen "barnsjukdomar" - det går säkert bättre nästa gång! En stor fördel med den här typen av möte är att man inte behöver sitta av mötet på en bestämd tid utan kan delta när man känner för det, och det finns rejält med tid för eftertanke. Jag tycker att vi absolut ska fortsäta på den inslagna linjen - även mellan årsmötena. /Else-Gun