senITel

Slutrapport, oktober 1998

Innehåll

kula.gif (110 bytes) Förord
kula.gif (110 bytes) Sammanfattning
kula.gif (110 bytes) Hur senITel startade
kula.gif (110 bytes) Huvudfrågan
kula.gif (110 bytes) Internets tjänster
kula.gif (110 bytes) Marknadsfrågor
kula.gif (110 bytes) Slutord
kula.gif (110 bytes) Bilaga/statistik

kula.gif (110 bytes) Förord

För exakt 50 år sedan träffades några seniorkämpar från Kungliga Telegrafverket på restaurang Piperska Muren för att umgås, äta en bit och ta ett glas. Man beslöt att bilda seniorklubben Panggillet. Det mesta var analogt och den digitala världen rätt avlägsen. Att ett antal pangbröder 50 år senare skulle syssla med att utvärdera cybervärlden var säkert inget som någon av herrarna vid middagsbordet kunde föreställa sig ens i sina vildaste fantasier. Men så blev det dock. Tillsammans med några kamrater från seniorklubben Telias Marknadsseniorer har detta nu skett. Huvudfrågan har varit att fundera över om IT/Internet är något av intresse för pensionärer. Svaret har blivit ett JA, även om det finns mycket annat intressant och trevligt att också ägna sig åt. I den här rapporten avger vi på torr och knastrig utredningssvenska våra synpunkter. Vi önskar angenäm läsning samt hoppas att rapporten ska utgöra ett värdefullt bidrag när Telia närmar sig målgruppen äldre med sina Internet-satsningar.

Med vänliga hälsningar från
senITel-projektets medlemmar
genom

 

Bengt Åkesson

 

Göran Olausson

 

Bo Zetterberg

 

Ragnar Thorell

 

Pelle Carlson

 

De numera digitala bröderna

Seniorer från Telegrafverket, kungligt och fint
På Piperska Muren de möttes en kväll
De åto och drucko och pratade glatt
Mellan väggarna studsade glada skratt.

Året nitton, fyrtioåtta och transmissionen ANALOG.
Vi borde träffas då och då:
Att äta, dricka, prata, i glada vänners lag.
Så kom där Gille Pang till stånd!

Analogt som sagt, men tider ändras skulle.
Nu bits och bytes är här.
Den DIGITALA revolutionen faktum är.
Vid datorn nås vi nu av mail och annat.

Kul det är i Cybervärlden,
med bröder i projekt som söker värdet utav detta.
Ännu bättre dock att träffas i glada vänners lag!
Som komplement är datormailet också värt att rosa.

(ur jubileumsboken "Teleman minns")

Upp

kula.gif (110 bytes) Sammanfattning

Under ett års tid har ett 40-tal Telia-pensionärer, flertalet nybörjare på Internet, inom ramen för Demotelprojektet "senITel" prövat och utvärderat IT med dator och Internetanslutning vad avser teknikens värde och relevans för målgruppen äldre.

Syftet med projektet har varit att belysa värdet av IT/Internet för pensionärer och få en uppfattning om pensionärernas intresse för IT/Internet.

Av naturliga skäl kan vi inte redovisa någon vetenskaplig eller professionell utvärdering av detta enorma nya IT-område. Icke desto mindre tror vi att våra synpunkter är viktiga. I mångt och mycket är de nog inte några nyheter för Telia. Men det är – oss veterligt – första gången som en grupp pensionärer aktivt och gemensamt sökt värdera Internet, dess för- och nackdelar.

Antalet ålderspensionärer i Sverige (65+) är ca 1,5 miljoner och ser man till åldersgruppen 55+ tillkommer ytterligare ca en miljon. Pensionärsgruppen är naturligtvis inte homogen utan består helt enkelt av äldre människor från skilda verksamhetsfält och med stora olikheter i ekonomi, utbildning och intressen. Alla är inte intresserade av datorer och Internet och kommer ej heller att bli det, men en stor del har likväl förutsättningar att bli verkligt intresserade. Många har det relativt gott ställt, är friska och vitala och har i sitt arbete kommit i kontakt med datorer. De har ofta ett stort kontaktnät genom barn och barnbarn m fl. Det är naturligt att Telia intresserar sig för pensionärer som målgrupp för sina tjänster. För framtidens pensionärer blir IT en naturlig del av vardagen, för dagens krävs lämplig "introduktion" för att fånga intresset och skapa goda relationer. Gör inte Telia en satsning på denna målgrupp kommer säkert konkurrenterna att göra det.

Projektet har försökt att utifrån ett tjugotal olika aspekter utvärdera Internet och dess intresse och nytta för målgruppen äldre. Medlemmarna har ägnat över fyra tusen timmar åt att pröva på Internets utbud och förmodligen nästan lika många timmar åt att över huvud taget komma igång med sin dator.

Huvudfrågan för projektet har varit – enkelt uttryckt – "Är Internet något för pensionärer?" Och svaret är – lika enkelt uttryckt – "Ja". Men inte ett solklart ja utan förbehåll.

Många av projektets erfarenheter hänför sig till kategorin startproblem.

Att surfa på Internet är – ibland – trevligt, men det enorma utbudet till trots är det svårt att hitta så mycket som är av stort intresse för äldre; mycket av dagens material på nätet är rätt ungdomligt till uppläggning och innehåll. Den operatör som lyckas göra en bra "Passagen" för äldre personer – inte nödvändigtvis bara pensionärer – kan troligen vinna många anhängare.

Om således surfandet mötts med lite blandade känslor så är de allra flesta eniga om de stora fördelarna med e-post. Snabbt, enkelt, effektivt. Och billigt! Problemen ligger här i en del teckenförvanskningar som kan uppträda i vissa konstellationer, i svårigheter att öppna och läsa bilagor i olika format, delvis ett PC-Mac-problem, etc. Kanske är det med möjligheten till e-post snarare än med surf och spel som Nätet ska "säljas" till äldre.

Det finns övergripande värden hos Internet som ligger på andra plan också och som kan ha betydelse för målgruppen äldres livskvalitet.

Här ligger en potential för den som vill marknadsföra Nätet till målgruppen äldre. För att en aktör skall kunna tillgodogöra sig denna potential och få pensionärer att bli betalande kunder krävs att målgruppen bringas till insikt om behovet, nyttan och det trevliga i att ha tillgång till Internet.

Våra erfarenheter tyder på att det krävs en hel del stimulans och stöd för att locka ut någon större andel av dagens pensionärer på Nätet. Utbudet av information för äldre måste definitivt öka och göras lätt tillgängligt. Dessutom är det angeläget att kunna erbjuda utrustningspaket som – till skillnad från dagens – faktiskt är färdiga, fungerande och försedda med enkla, riktiga och begripliga instruktioner och god personlig service och support som kompletterande stöd. Någon form av "pensionärsrabatt" torde också vara önskvärd för att stimulera till anslutning. Riktade marknadsföringsåtgärder visavi pensionärssurfarna bör sedan vidtagas för att stimulera hög användning. T ex bör fortsatt stöd till SeniorNet Sweden vara en åtgärd som kan ge god återbäring (måhända kunde man tillsammans skapa en svensk "portal" för seniorer på Nätet). "Kamratstöd" till och mellan seniorer genom klubbar el dyl och tillgång till hemsida för nybörjarnas erfarenhetsutbyte är också värdefullt.

Upp

kula.gif (110 bytes) Hur senITel startade

Vid seniorklubben Panggillets möte i november 1996 ansåg Vd Lars Berg att det skulle vara trevligt och värdefullt för Telia om man kunde engagera Pangbröderna för något lämpligt projekt, t ex rörande Internet för seniorer. Dåvarande ordförande Bengt Åkesson ombads komma med ett förslag. Han levererade en PM med förslag till seniorprojekt för Internet inom Demotelverksamhetens ram.

Även inom seniorklubben Telias Marknadsseniorer fanns intresse för ett projekt med liknande inriktning. Detta intresse hade bl a resulterat i ett IT-seminarium i oktober 1995 på Telia Research.

Projektet som antog namnet senITel fick följande mandat:

Syftet med projektet är att belysa värdet av IT/Internet för pensionärer, att utvärdera befintliga tjänster och ta initiativ till eventuella nya tjänster och tillämpningar lämpliga för pensionärer och få en uppfattning om pensionärernas intresse för IT/Internet och villighet att teckna abonnemang. Förslag till marknadsföringsinsatser skall också diskuteras.
Arbetssättet för projektgruppen skall vara att genom praktiska prov och erfarenhetsutbyte inom gruppen bilda sig en uppfattning om IT-tjänsterna. Andra aktiviteter kan vara att delta i seminarier, demonstrationer, enkäter mm.

Planläggningen av projektet genomfördes av Bengt Åkesson, Göran Olausson och Bo Zetterberg, tillika ledningsgrupp för projektet. Till projektledare utsågs Ragnar Thorell och till redaktör inom projektet utsågs Pelle Carlson.

Information om projektet lämnades såväl till Panggillets medlemmar som till medlemmarna i Telias Marknadsseniorer och intresset bland medlemmarna inventerades. Det förtjänar noteras att endast ca 15 % av den möjliga gruppen pensionärer anmälde intresse för att delta i projektet, en enligt vår mening förvånansvärt liten andel.

Vid ett möte på Telemuseum den 22 maj 1997 lämnades närmare information om projektet till presumtiva deltagare. Totalt 41 personer kom att ingå i projektet.

Arne Andersson Hilding Corneliuson Nils Malmgren Per Tegeström
Ragne Andersson Gösta Dittmer Bengt Möller Ragnar Thorell
Torbjörn Andström Henrik Ebrell Holger Norén Åke Waldelöf
Rune Asplund Malte Ellström Göran Olausson Anders Wennström
Olof Axmark Mattias Grönberg Per-Didrik Orling Bo Zetterberg
Allan Bengtsson Thomas Haug Bengt Persholm Else-Gun Zetterblad
Barbro Bergman Sven-Olof Hultquist Rolf Rånlund Bengt Åkesson
Roland Bergman Evert Jarnbrink Lennart Sjögren Märta Åkesson
Josef Brodin Bengt Källsson Per Stringberg  
Börje Brolin Sven Lernevall Helge Svanlund  
Pelle Carlson Margareta Lundborg K V Tahvanainen  

Projektdeltagarnas ålder fördelade sig vid projektets slut enligt ovan. 72 % av deltagarna är över 70 år.

Projektdeltagarnas insatser har bestått i den tid som lagts ned på projektets olika aktiviteter. Vid starten av projektet förband sig varje projektdeltagare att delta med minst 50 timmar. Sammanlagt skulle detta ha betytt minst 2050 timmar (= 256 8-timmars arbetsdagar). I själva verket kom deltagarna att sätta till avsevärt mera tid. Enbart den tid som rapporterades in och som avsåg tid för e-post, surf etc summerar till 4 100 timmar, se bilaga, och vi vet att avservärd tid därutöver sattes av för att lära sig, få saker att fungera etc etc.

De som så önskat och kunnat har också deltagit i de övningar som senITel haft på Telemuseum på torsdagsförmiddagar under hela hösten 97 och hela våren 98. Nära hälften av gruppmedlemmarna har deltagit regelbundet i dessa övningar.

Från Telias (Demotels) sida har insatsen bl.a. bestått i kostnadsersättning för deltagarnas abonnemang och den Internettrafik, som projektarbetet föranlett. Dessutom har Telia (Demotel) bekostat viss konsultinsats under hösten 97 samt viss hård- och mjukvara, bl.a. lånedatorer till de projektmedlemmar som saknade egen dator.

I runda tal uppgår ovannämnda kostnader till något över 200.000 kronor. Det är att märka att kostnader och intäkter från verksamheten till allra största delen rört sig inom Teliakoncernen.


Datorvana samt inställning till Internet

Medlemmarna i senITel var vid projektets start en ganska inhomogen grupp vad beträffar vana med datorer. Många hade använt datorer i arbetet, några använde redan Internet medan andra helt saknade datorvana.

Av deltagarna i projektet hade ca trettio egna datorer med kapacitet att anslutas till Internet. Ett tiotal datorlösa fick låna PC av Telia. Det fanns åtta Macintosh i gruppen.

Före projektets start uttalade 23 projektmedlemmar att deras inställning till Internet var positiv, medan 15 varken var positiva eller negativa. Ingen var (av tämligen naturliga skäl) negativ. I oktober 98 gjordes en uppföljning som utföll enligt följande:

95 % av deltagarna uppger i höst att man kommer att fortsätta använda Internet när projektet nu avslutats, resterande 5 % är osäkra.


Startproblem

I projektets inledande fas utgjorde startproblemen – dvs att få igång sina Internetabonnemang – en källa till stark frustration. Vi menar att detta är ett stort och viktigt område att ägna sig åt om man vill vinna kunder och ambassadörer bland de som gått i pension.

Det är betydligt svårare att komma igång med dator och att nyttja Internet än vad reklamen påstår. Vi har sett exempel på hur även tämligen vana datoranvändare stått sig slätt vid nyinstallation av Internet-paket

Vana vid att använda datorer i jobbet innebär i de flesta fall att man lär sig använda program för ordbehandling, kalkyl, register och kanske ritning. Laddning av program och felavhjälpning utförs av annan personal. Till hjälp i senITel finns en intern konsult, en av medlemmarna, som anlitats flitigt. Sammantaget kan man säga att senITel som grupp vid projektstarten var bättre rustad än genomsnittet av seniorer som blir nya abonnenter i Internet.

Uppskattningsvis hälften av deltagarna har haft problem som krävt hjälp utifrån. De huvudsakliga typerna av problem har varit:

Efter de initiala svårigheterna har de problem som ligger under operatörens ansvar varit få. Man har sökt sig till och nyttjat de faciliteter som man funnit intressanta av dem som nätet erbjuder, till exempel hemtagning av program. Här har dock de spontana nedkopplingar som förekommer på nätet orsakat problem. Vissa tider har det för några medlemmar inte gått att få en oavbruten överföring längre än femton till tjugo minuter. Detta har orsakat både fördyring och tidsförlust vid nedladdning av långa program.

Flera deltagare har i projektetårets senare del uppdaterat både sin mjukvara och sin hårdvara. Brister i dokumentation och information från leverantörerna kvarstår. I misströstan på förbättring kan man bara rekommendera den obevandrade köparen av datorkraft att skaffa sig kunniga bekanta som kan hjälpa till. Seniornätet SeniorNet Sweden är kanske ett alternativ. Nya problem har också uppstått sommaren/hösten 1998 i samband med lösenordsbyten och övergång till nya abonnemang, då funktionen sviktat och visst kaos av allt att döma rått.

Sammantaget kan sägas att tillgänglighet och driftsäkerhet med anförda undantag har varit god i Telias nät. Sedan startsvårigheterna övervunnits har de tekniska problem som uppstått snarare varit relaterade till den egna anläggningen än till nätets funktioner. Den nya abonnentens ovana vid att använda datorer borde beaktas mera i anvisningar och dokumentation.


Aktivitetsgrupper

På ett tidigt stadium skapades ett antal aktivitetsgrupper vars syfte dels var att fokusera på skilda ämnen som borde utvärderas, dels att på ett naturligt sätt närma projektdeltagarna till Internet. För varje grupp utsågs aktivitetssammanhållande men dessutom ingick ytterligare projektdeltagare. Aktivitetsgrupperna framgår nedan.

Utbildning med hjälp av IT eller i studiecirkel Projektets uppläggning och genomförande Synpunkter på senITels eller andras hemsidor
Elektronisk post Släktforskning Utvädering av olika sökmotorer
Telia och Telias tjänster Internets diskussionsgrupper Aktiviteter på andra seniornät
Panggillet 50 år, jubileumsskrift Utvärdering av "Passagen" och andra liknande tjänster Utvärdering av såväl allmän internetsurfning som mera specificerad info-inhämtning
Ökad livskvalitet för Telia-seniorer Elektronisk shopping Dokumentation av problem
Tips- och erfarenhetsutbyte Elektroniska banktjänster Nya IT-tjänster
Help Desk Elektronisk aktiehandel Marknadsfrågor
    Avrapporteringen/slutrapporten

 SenITels hemsida

Omgående startades en hemsida för projektet med adress www.senitel.org .  Webmaster har varit Pelle Carlson. Hemsidan hade under tiden juli 97 t o m juni 98 ca 5 000 besök från medlemmarna samt en del besök från icke-medlemmar. Sidan har fungerat som en bra sammanhållande länk, som en informationskälla och som ett forum för diskussion inom gruppen. En del av web-platsens förstasida är avbildad på denna rapports framsida (gäller inte denna web-version).


IT-utbildning

I startfasen av projektet erbjöds projektdeltagarna viss introduktionsutbildning om Internet. Den skedde på Telemuseum. Flertalet projektdeltagare har också över Internet deltagit i utbildningen "Surfa och lär". Utbildningspass har ingått i torsdagsträffarna på Telemuseum. Men större delen av medlemmarnas kunskaper och färdigheter har fått inhämtas genom övning, trial and error vid den egna datorn.

Vid ett antal träffar på Telemuseum har IT-presentationer skett, bl a:

Syftet med presentationerna har varit att ge projektdeltagarna ökade förutsättningar att korrekt bedöma IT:s förutsättningar.

 Upp

kula.gif (110 bytes) Huvudfrågan

Huvudfrågan framgår av nedanstående kursiverad text.

Syftet med projektet är att belysa värdet av IT/Internet för pensionärer, att utvärdera befintliga tjänster och ta initiativ till eventuella nya tjänster och tillämpningar lämpliga för pensionärer och få en uppfattning om pensionärernas intresse för IT/Internet och villighet att teckna abonnemang. Förslag till marknadsföringsinsatser skall också diskuteras.

Vår bedömning är att Internet för många pensionärer kan innebära en mycket värdefullt inslag i livet och fylla ett verkligt behov. En förutsättning för en mera allmän spridning i den aktuella åldersgruppen är emellertid att attityder kan påverkas och att flera nu rådande brister kan rättas till.

Varför värdefullt och vilka behov kan Internet tillgodose?

Internets möjligheter att öka livskvaliteten respektive att underlätta människors var två av fyra teman i en särskild "tvärdebatt" inom projektet; den finns publicerad under senITels hemsida.

En förutsättning för genomslag i de aktuella åldersgrupperna är:

Sistnämnda punkt innebär att web-platser av typ Passagen i större utsträckning än vad som sker idag bör ta hänsyn till de äldre åldersgruppernas önskemål och behov. Detta kanske enklast sker genom att skapa nya websidor som tillgodoser dessa önskemål.

Vi kan notera att den ungdomliga dominansen på Nätet inte är lika total längre. Det börjar komma en del senior-inslag också. Yahoo har öppnat en speciell senioravdelning. De amerikanska Seniornet och Third Age finns, men känns – trots Nätets globala karaktär – inte tillräckligt internationella, bortsett från språket, som ju dock kan vara ett hinder också. Det blir rätt mycket av "amerikanska" köptips, umgängesvanor osv. Thirdage utvidgar successivt sin verksamhet och har nu bl a ett dagligt nyhetsbrev med länktips för seniorer. Detta innebär givetvis inte att de alltid är så intressanta för alla seniorer, men där finns förmodligen mera om Doris Day än om Spice Girls. Svenska SeniorNets nya Web-plats är förstås "pensionärsanpassad", men på Passagen och Torget känner sig fortfarande en 35++ tämligen fossil.

Man bör ha i åtanke den skillnad som finns mellan dagens pensionärer och morgondagens. Dagens pensionärer har i mycket liten utsträckning datorvana från sin yrkesverksamma tid, och än mindre Internet-vana. Kanske har man inte heller alltid så stor vana vid engelska språket. Tröskeln är hög, men så är också lockelsen till det nya oprövade. Morgondagens pensionärer kommer i betydligt högre grad att behärska datorn och klara "det tekniska", men man har i gengäld säkert betydligt högre krav på att innehållet är rikt och givande just för den egna åldersgruppen.

En tänkbar åtgärd som skulle kunna befrämja Telias förutsättning som operatör för äldre Internet-kunder är ett fortsatt samspel med SeniorNet Sweden, t ex genom att tillsammans utforma och driva en modern och målgruppsanpassad web-plats – måhända skulle det kunna bli den "portal" för äldre som vi efterlyser.

Och även om nästa generation pensionärer har datorvana, så har de i allmänhet fått hjälp av andra med de "tekniska" problemen. Behovet av nybörjarsupport kommer därför att finnas kvar, men med något ändrad inriktning.

Upp
 
kula.gif (110 bytes) Internets tjänster

Syftet med projektet har alltså varit att belysa värdet av IT/Internet för pensionärer, att utvärdera befintliga tjänster och ta initiativ till eventuella nya tjänster och tillämpningar lämpliga för pensionärer och få en uppfattning om pensionärernas intresse för IT/Internet och villighet att teckna abonnemang. Nedan följer ett antal kommentarer kring ett antal tjänster och applikationer som prövats i projektet.


E-post

De allra flesta är eniga om de stora fördelarna med e-post. Snabbt, enkelt och effektivt. Och billigt, förutsatt att man sköter sitt skrivande och läsande av brev utan att vara uppkopplad till Internet. Problemen ligger här i en del teckenförvanskningar som kan uppträda i vissa konstellationer, i svårigheter att öppna och läsa bilagor i olika format – delvis ett PC/Mac-problem.

Fördelarna med e-post är belysta på flera ställen i denna rapport och behöver därför knappast penetreras här mer i detalj. Vi nalkas den situation då det är naturligt att försöka nyttja e-post i korrespondensen med företag och även privatpersoner. Ett problem är att någon heltäckande e-postkatalog inte finns. En enhetlig e-post-katalog där alla finns med skulle vara mycket välkommen (även om vi inser problemen med att åstadkomma den).

Vad man kan fundera över är ändå om e-post i dagens form kommer att bestå i ett längre perspektiv. Möjligheten till web-baserade e-postkonton (typ Hotmail) ger fördelar i form av rikare layoutmöjligheter och – framför allt – frihet att tömma sin brevlåda från vilken Internetansluten dator som helst utan att behöva "installera" en e-postidentitet. Det är också i dag en mycket vanlig anslutningsform bland unga användare.

Telias krångliga adresser för e-postkonton, liksom för privata hemsidor, bör göras betydligt enklare och mer tilltalande - en process som vi med glädje noterat redan är inledd.


Surfa och söka upp information

Att surfa som idé har/hade nyhetens behag, även om det ibland är svårt att hamna bland material anpassat för vår åldersgrupp. Rätt snart övergår man dock till att ha lite mera målstyrning i sitt informationsinhämtande. Dels för att slippa läsa en massa som man inte är intresserad av – och slippa vänta medan annat sådant laddas hem – dels för att även "lokalsamtalstaxa" blir många kronor när man sitter uppkopplad långa tider.

Men ändå – som en stunds tidsfördriv kan surfandet ha sin funktion även för äldre. Internet har blivit en verkligt imponerande informationskälla för oss alla redan nu och den snabba utvecklingen accelererar ytterligare. Inte sällan hittar man intressanta saker som man inte hade en aning om att de fanns på nätet, kanske inte ens att de var intressanta.

Gränsen mellan surfande och informationssökning är egentligen diffus. Från många olika källor (tidningar, webplatser, bekanta…) får man tips på "bra länkar", och tror man att de har något av intresse så kollar man deras innehåll, åtminstone förstasidans utseende. Skillnaden är kanske inte så stor mot att hitta någon länk på en hemsida och surfa dit trots att det inte var meningen från början.

Det målmedvetna informationsinhämtandet känns dock mer meningsfullt. Men det blir bara sällan helt framgångsrikt. Man kan söka länge och tämligen initierat på olika sökmotorer och ändå inte få fram särskilt mycket, mer härom nedan.

Vi är klart positiva till de möjligheter som Internet ger vad gäller specificerad informationsinhämtning. En förutsättning för optimalt utnyttjande är dock att bra sammanställningar över informationssidor finns att tillgå. Här fyller givetvis Passagen m fl en funktion, men som nämnts ovan vore en viss anpassning till målgrupp äldre önskvärd.


Sökmotorer

Då det gäller sökmotorer står sig AltaVista bra i det växande utbudet. Dess största fördel är måhända just att den är störst. En from önskan skulle vara att alla sökmotormän slog sig samman om en gemensam "Allt ā vista"-motor, dvs där man hittar bland allt som finns på Nätet vid första påseendet. De kunde ju driva sina egna specialsökmotorer parallellt med en stor gemensam allomfattande megadatabas. Meta-sökmotorer som automatisk letar i en rad sökmotorer finns ju, men det blir lite omständligare än att gå in direkt i källan. En som dock förefaller tämligen effektiv är "Arfie" på adressen www.dogpile.com.

Ett steg i riktning mot "totalsökning" har tagits av Yahoo i samspel med AltaVista genom att en sökning på Yahoo som inte ger napp automatiskt lotsas vidare till AltaVista. Det känns tilltalande.

Specialsökmotorer är förstås också viktiga. T ex den svenska, relativt nya, lokalt betonade "Tjohoo", som ger helt andra möjligheter än t ex AltaVista för den som vill söka hemsidor från sin gamla hembygd, måhända publicerade av någon gammal skolkamrat eller så.

Som nämnts ovan är det ibland rätt slumpartat vilken hjälp man har av sökmotorer.

Exempel: Minst 50 timmars sökarbete på ämnet "Södermalms historia" gav tämligen magert resultat. Man kan också ha tur: Efter ca 15 minuters sökande har man hittat såväl melodi (3 minuters midi-fil) som text till en Udo Jürgens-schlager "Mit 66Jahren" som en bekant ville komma åt för att hylla en 66-åring. Det handlar förstås delvis om sökteknik och fantasi/intuition. Men det handlar också om sökmotorernas utveckling och - inte minst - om Nätets innehåll. Det finns i dag mycket mer på Nätet om Udo Jürgens sånger än om Södermalms historia!

Ett annat exempel: En gruppmedlem ville veta hur många trappsteg det är inne i Frihetsgudinnan (en omistlig del av världens samlade kunskap!) och sökte på "Statue of Liberty". 15390 träffar! Vem orkar? En slående motsats: "Telia Duocom" gav en enda träff och det var INTE Telia utan Webtrade.


Hemsidor

Möjligheten för grupper att samlas kring en egen hemsida tror vi kan vara en av Nätets stora fördelar, bland annat för olika pensionärsgrupper – vår egen hemsida har fungerat bra som en sammanhållande länk vid sidan av e-posten.

Vi har förstås hittat exempel på både bra och dåligt i alla de nämnda avseendena. För att peka på en del brister och koncentrera oss på Telias eget utbud så har man i viss mån gett avkall på funktionen för att, antar vi, förbättra utseendet. Det ingår ofta väldigt mycket bilder, vilket tar tid för en smalspårig surfare och det är inte alltid möjligt att hitta rätt enbart med text, vilket vore önskvärt. Man bör helst kunna navigera vidare utan att hämta hem bilderna eller åtminstone utan att behöva vänta in dem helt.

Vi har i vårt surfande inte hittat några särskilda smultronställen för äldre, utom svenska SeniorNets nyrenoverade webplats (www.seniornet.se). Den kan säkert successivt bli en bra replipunkt för nytillkommande äldre surfare som söker information och kontakt. I mindre skala hoppas vi även att senITels webplats, som vi givetvis anser vara ett föredöme i enkelhet, tydlighet och navigerbarhet, ska kunna fungera så för pensionärer med Telia-bakgrund, om den lever kvar efter det att senITel-projektet som sådant avslutats.

Telias privata hemsidesadresser borde ha enklare adresser, de nuvarande är allt annat än tilltalande. Vidare vore det önskvärt att Telias servrar stöder FrontPage98 fullt ut ("service extentions").Det skulle t ex medge för grupper som senITel att lägga upp egna diskussionsforum med bra funktionalitet.


News-groups, diskussionsgrupper, chat

Vår erfarenheter av debatter på nätet är med något undantag mindre goda. På vår hemsida har det funnits möjlighet för projektdeltagarna att införa debattinlägg. Intresset har emellertid varit ringa. I viss mån kan det ha påverkats negativt av att inläggen ej kunnat göras i realtid, utan förutsatt införande genom webmasters försorg. Omständligt och tidsfördröjt. Inte heller en webchat, där inläggen kommer in med detsamma på vår hemsida har rönt någon större framgång. Debatt via e-post gällande vissa ämnen, t ex "elektronisk aktiehandel" har också provats. Detta har gått till så att ett gruppadresserat mail hela tiden kompletterats med nya inlägg. Att i en begränsad grupp ha ämnesinriktade debattforum förefaller ge gott utbyte. De mera offentliga debatterna (typ Passagens 55+) har inte föranlett några glädjetjut, även om en av projektdeltagarna kom i intressant samspråk med "Karin ensam". Diskussionsgrupperna på Internet har som regel upplevts som svåröverskådliga och av mindre intresse.

Då det gäller usenet eller news-groups som speciell tillämpning i Internet har en av våra medlemmar haft behållning av att följa några speciella gruppers diskussioner. De flesta andra har kommit i mycket flyktig kontakt med news-groups. Ett skäl till detta kan vara att informationen kring vad det är och hur man gör är förhållandevis fördold. Det är ibland svårt att hitta intressanta grupper och det finns föga information på svenska. Här borde Telia som operatör kunna göra en insats för att stimulera till användning av news-groups i större skala, både bland äldre och andra kunder. En enkel information, en begriplig databas över vilka svenska grupper som finns osv.

Att chatta i real tid på nätet kräver vana,flinka skrivmaskinsfingrar och viss förmåga till "split vision" – måhända inte pensionärers mest framstående egenskaper. I vart fall kan vi notera att ingen medlem fascinerats så där kolossalt av att delta i dessa skrivna heta-linjen-samtal. Förmodligen är andra typer av diskussionsgrupper (typ senITels WebChat) bättre lämpade för målgruppen seniorer.


Utbildning via Internet

Att nyttja dator och Internet är i viss mån att utbilda sig. Man lär sig datorn och dess program, åtminstone till en del. Majoriteten av senITels medlemmar har gått igenom den nätbaserade utbildningen "Surfa och lär". Erfarenheterna är tämligen goda, men paketet var lite svårhanterat, bl a beroende på en del buggar.

Flera har också gått igenom den "Sökskola" som finns tillgänglig på AltaVistas startsida. Fungerar bra, men man vill gärna också ha viss information på papper för att komma ihåg hur det var.

Åtminstone en medlem har med gott resultat testat CD-ROM-skivan från WIT med utbildning och "test" för "europeiskt PC-körkort" (ECDL). Föredömligt tydlig och pedagogisk, utan onödigt tjafs.

På nätet finns också riktigt bra information för den som vill lära sig att bygga hemsidor i HTML.

Även här är det dock svårt att bara klara sig med information på nätet, man vill ha en bok också, och förstås ett bra editeringsprogram.

Internet är ett bra utbildningsmedium. Men det kan kännas en aning frustrerande att det kostar mer och mer ju längre man läser på i informationen på nätet, även om det är helt logiskt att så sker. Ett bra argument för kurser via nätet framför kurser i bok kan vara att på nätet är informationen uppdaterad till förra veckans status, medan böckerna ofta har betydligt sämre aktualitet – ett nog så viktigt förhållande om det handlar om att lära sig dataprogram och annan färskvara.


Elektronisk shopping

När det gäller inköp via Internet torde de flesta Seniorer/Pensionärer vara rätt försiktiga. Man vill gärna veta vad man köper, kunna kontrollera kvalitet och jämföra priser mellan olika leverantörer. Tveksamheten vad gäller säkerheten vid betalning över nätet gör också att många avstår tills vidare.

I dagsläget är betalningen den svaga länken. SET-standard för säkra kontokortstransaktioner är under utveckling. När vårt projekt började erbjöd endast ett fåtal butiker handel via Internet. På sikt kommer handelsutbudet att bli mycket stort. Redan nu är svensk internethandel störst i Europa i förhållande till folkmängden.

Postorderföretag samt butiker med telefonbeställning har i regel även en www-adress som komplement. Fördelen är 24-timmars tillgänglighet med minskat personalbehov.

En stor fördel med Internet är bekvämligheten. Man kan sitta hemma och jämföra priser och andra villkor. När ett köp väl är gjort kan man även fortsättningsvis få stöd via Internet. Reklamationsrätten finns inskriven i konsumentköplagen. Och – inte minst viktigt för äldre som måhända har svårt att bära eller har begränsad rörlighet – varorna kan mot avgift fås levererade till dörren. Här finns rimligen en potential till rationalisering inom den sociala hemtjänsten.

Nu tas krafttag för att få fart på den elektroniska handeln, bland annat genom att arbeta fram gemensam standard. Så troligen kommer många pensionärer att handla en hel del över nätet om några år, även om banker och lagstiftare ställer en del "hindrande" krav i form av unikt höga säkerhetskrav och speciella tullregler.


Elektroniska banktjänster

Kundens vanligaste transaktioner i en bank kan snabbare utföras och kontrolleras via datorn.

Banktjänster som berör flera banker t.ex. överföringar mellan skilda typer av konton i olika banker är dock fortfarande ett problem. Snabbheten vid elektroniska bankaffärer är heller inte fullständig. Givetvis sker transaktionen tidigare än vid postade order, men själva arbetet med betalningar, kontokoll etc tar lång tid och måste dessutom ske on-line. Det billigaste och minst arbetskrävande sättet att sköta sina betalningar är därför ofta fortfarande att fylla i sin betalningsorder och lägga kuvertet på brevlådan till post- eller bankgirot.

Kostnaderna för uppkoppling och tidstaxa är höga. Bankerna borde delfinansiera dessa kostnader. Kunden måste i dagens läge själv dokumentera uppgifterna från bankernas datorer.

Trots att brister tills vidare finns kan vi notera att intresset för bankaffärer på Internet är stort inom gruppen. Bank på Internet har uppenbart framtiden för sig.


Elektronisk aktiehandel

Många seniorer/pensionärer disponerar sin tid någorlunda fritt, och många avstår gärna från personliga bankbesök. Och många har faktiskt pengar disponibla för aktiesparande (trots att råd nr 1 är att festa upp slantarna innan det är för sent).

Vi anser att möjligheten till aktiehandel via Internet har många fördelar jämfört med att handla över bankdisk. Även jämfört med att handla via telefon är Internet att föredra. Att besöka bankkontor och där fylla i blankett är en betydligt långsammare procedur jämfört med att logga in på aktuella websidor. Det är också avsevärt billigare, intressantare och roligare att handla via Internet. Att handla sina aktier per telefon är ett alternativ, som i enkelhet närmar sig Internet-alternativet. Ofta blir det dock något dyrare.

Aktier via IT är säkert intressant för alla åldersgrupper, inte minst för unga aktiesparare, som säkert värdesätter att använda moderna lösningar. För aktieintresserade seniorer är möjligheten också av intresse. Bekvämt kan man sätta sig framför datorn och följa kursutvecklingen för att när man så finner lämpligt i lugn och ro knappa in sin köp- eller säljorder.

Något som dock kan påverka jämförelsen är att handel över bankdisk respektive via telefon kan vara kombinerad med en mer individuell aktierådgivning – förutsatt naturligtvis att de råd som ges är bra.

En stor fördel med Internet-handeln är överblicken över den pågående handeln samt därmed också möjligheten att köpa/sälja "i rätt stund". Internet-alternativet har också den fördelen att man inte är beroende av någon ordermottagare. Det kan dessutom vara intressantare och roligare att handla via Internet.

Säkerheten vid handel via Internet bedömer vi som tillfredställande.

Olika bankers/fondkommissionärers erbjudanden när det gäller service via Internet varierar avsevärt. Detsamma gäller kostnaderna för aktieaffärer mellan olika alternativ.

"Aktie-gruppens" rapport återfinns under senITels hemsida. Den som så önskar kan erhålla papperskopia från senITel.


Släktforskning

Att släktforska har blivit allt mer populärt under senare tid, bl a genom att möjligheterna att söka och finna sina anfäder ökat. Folk i alla åldrar släktforskar, men det råder inget tvivel om att det främst är personer i de äldre årsklasserna, som ägnar sig åt denna hobby.

I och med datoriseringen blev med en gång allt mycket enklare och bekvämare. Databaserade släktforskningsprogram togs fram. Sedan kom Internet. Plötsligt blev det möjligt för envar med tillgång till en persondator att gå ut på nätet och hämta in hjälp och uppgifter av olika slag från databaser i hela världen. Än så länge finns inte på långa vägar allt släktforskningsmaterial tillgängligt för sökning hemifrån den egna datorn, men vi är övertygade om, att det endast är en tids- (och givetvis kostnads-)fråga innan det blir möjligt att sitta hemma och utföra det mesta släktforskningsarbetet från hemdatorn.

Det visar sig också att just aktiviteten kring Internet och släktforskning är den som resulterat i mest utredningsaktivitet och som i en omfattande rapport ger en redovisning av dagsläget med presentation av relevanta organisationer och föreningar samt tips på många webadresser för den som söker mer information. Släktforskningsgruppens rapport i sin helhet har publicerats under senITels hemsida till glädje för gamla och nya släktforskare på Nätet. Rapporten kan också fås som papperskopia från senITel.

Internet bör således rimligen vara av mycket stort intresse för släktforskare, särskilt för pensionärer/seniorer, som ju är en växande skara i samhället. Vi föreslår, att Telia i sin marknadsföring av Internet särskilt markerar detta, vilket kan ske bl a genom riktade marknadsföringsåtgärder till bl a pensionärsföreningarna, men också individuellt till de enskilda pensionärerna.


Samverkan i produktion av jubileumsbok

Pang-gillet har också i ett mycket konkret avseende nyttjat Internets tjänster.

Sällskapets 50-årsjubileum firas bl a med utgivning av en minnesbok – "Teleman minns". Eftersom senITel-projektets medlemmar huvudsakligen rekryterats bland "Pang-bröderna" har ett delprojekt inom senITel varit att samla och bearbeta material till boken, och att göra det med stöd av IT och Internet i så stor utsträckning som möjligt. En betydande del av materialet har lämnats in till redaktionen elektroniskt via nätet eller via scanning och OCR-inläsning och hantering av manus, lästa korrektur etc har likaledes i hög grad skett i elektroniskt medium.

Upp

kula.gif (110 bytes) Marknadsfrågor

Marknadspotential

Den 31 dec 1997 fanns inom åldersgruppen 55+ totalt 2,44 miljoner personer, vilket var 27,6% av hela befolkningen. Vid årsskiftet 1998/99 beräknas siffrorna uppgå till mer än 2,5 miljoner personer respektive ca 28%. Att utifrån denna siffra beräkna antalet hushåll är inte helt lätt, men en grov uppskattning ger storleksordningen 1,5 miljoner hushåll. Endast en mycket liten del av dessa hushåll har idag Internet. Marknadspotentialen är således betydande.

I detta sammanhang kan vi dock inte underlåta nämna, att vi funnit att det f n förefaller svårt att få den "vanlige" pensionären att skaffa Internet-abonnemang och ge sig ut och surfa på nätet på egen hand. Anledningen härtill är de upplevda svårigheterna för en icke datavan person att "komma ut" på nätet med ledning av de anvisningar, som följer med abonnemanget. Det har så gott som samtliga senITel-deltagare personlig erfarenhet av. Även om anvisningarna nu sägs ha förenklats i förhållande till vad fallet var för något år sedan, är detta inte tillräckligt. Det skall naturligtvis vara lika enkelt att installera Internet som att slå på sin TV. Åtminstone nästan lika enkelt.

Innan Internet-abonnemang över huvud taget blir aktuellt krävs förstås också att den presumtive surfaren tar sig över den tröskel det innebär att skaffa sig en dator och lära sig använda den. En fråga om såväl ekonomi som befarade problem.

Man kan tänka sig att de äldre ändå lockas att skaffa dator för att glädja barn/barnbarn. Man kan nog också anta att pensionärer allt oftare får möjlighet att överta datorer från barn/barnbarn vilkas aptit på prestanda hos sina datorer växt så att de investerat i nytt. Det finns anledning att överväga speciella åtgärder för att stimulera till användning av dessa datorer. Det är endast en tidsfråga innan någon stor teleoperatör kommer att upptäcka marknadspotentialen bland äldre – vi hoppas att det blir Telia.


Marknadsföring

Telias marknadsföring av Internet har hittills varit starkt inriktad mot målgrupperna "ungdom" och "folk i aktiv ålder". Det är förmodligen en rätt huvudinriktning, men som tidigare nämnts utgör kollektivet "55+" en grupp på cirka 1,5 miljoner hushåll. Även om inte alla dessa är aktuella för Internet är likväl den grupp som kan nås så stor att en kompletterande inriktning vid sidan av huvudinriktningen är i hög grad motiverad. En stor del av dessa hushåll är köpstarka och dessutom finns tid att ägna sig åt Internet. Målgruppen borde därför vara intressant för Telia.

Antag att en satsning på målgruppen skulle resultera i en ökat antal abonnemang och ökad trafik under en femårsperiod enligt följande. Här anges alltså endast antaget mertillskott. De angivna siffrorna avser endast att belysa vilka belopp det skulle röra sig om, i det fall de antagna värdena infrias. Det är alltså inte fråga om någon prognos.

År Mertillskott av abg Ackumulerat tillskott av abg Merintäkter/år vid abg-avgift 50 och trafikavgift 150 kr/mån (Mkr) Därav för Telia vid marknadsandel 60% (Mkr)

1999

20 000

20 000

24

14,4

2000

20 000

40 000

72

43,2

2001

25 000

65 000

126

75,6

2002

25 000

90 000

186

111,6

2003

30 000

120 000

252

151,2

 

Målet bör vara att genomföra en marknadsstrategi som medför att målgruppen blir varse sina behov av eller sitt intresse för Internet och skaffar Internet-abonnemang hos Telia till sådana priser att Telias lönsamhetskrav uppfylls, samt vidare att nöjda kunder erhålls.

För att behov skall varseblivas, måste värdet av Internet lyftas fram och klargöras. De viktigaste värdena är som vi ser det följande:

En viktig marknadsföringsåtgärd är att se till att datorpaket skapas som tillgodoser högt ställda krav när det gäller human factor-synpunkter. Paketen skall vara färdiga och fungerande så snart man anslutit utrustningen till el- och telenäten. Det skall finnas enkla, korrekta och begripliga instruktioner och god personlig service. Vidare bör befintliga datorlösningar kompletteras med prisbilliga lösningar medgivande mail och surfning från TV.

Krut bör läggas på bra instruktionsmaterial, enkelt och begripligt och inte onödigt omfattande. Även omsorg om utbildning bör ingå i marknadsföringen, exempelvis att till lågt pris tillhandahålla utbildning per CD-ROM.

Vanliga konventionella marknadsföringsåtgärder såsom annonsering och direktreklam är naturligtvis viktiga även när det gäller denna målgrupp.

Avgifterna för Internet kan bli kännbara, speciellt för den som inte kan eller bryr sig om att vara "off line" när så är möjligt. Att använda avgiftssystem som för kunden känns positiva synes önskvärt. Exempelvis skulle kunna övervägas att ha ett avgiftssystem av den typ som används av Mobitel Pott. Kvartalsavgiften 450 kr inkluderar där trafikavgifter upp till detta belopp. Därefter uttas trafikavgift i vanlig ordning. Om man under ett kvartal inte kommer upp till beloppet 450 kr, överförs det outnyttjade beloppet till kommande kvartal.

Inom flera andra områden, t ex SL-biljetter, erbjuds personer som uppnått pensionsåldern tjänster till rabatterat pris. Även när det gäller Internet skulle liknande rabattering kunna vara motiverad.

Många företag har börjat tillhandahålla datorer med Internet-anslutning till sina anställda på fördelaktiga villkor. Eftersom pensionärerna ju inte är anställda någonstans, kan de inte komma ifråga för sådana erbjudanden. Kanske Telia skulle kunna få pensionärerna intresserade genom liknande, riktade erbjudanden. Ett försök i denna riktning sker ju nu i höst i samspel med SeniorNet Sweden – frågan är hur många som anser sig ha råd med en så pass dyrbar investering, även om den är prisvärd.

En idé som vi övervägt är om Telias marknadsföring av Internet visavi pensionärer skulle kunna ges fördelar genom insatser från Telia-veteraner med kunskap om Internet. Veteranerna skulle kunna ställa upp på träffar och berätta om sina erfarenheter av Internet. Naturlig enhet inom Telia för att bedriva en sådan kampanj är Telia Nära.

Träffar till vilka pensionärer inbjuds skulle kunna ordnas i Telia Näras lokaler. En annan form för träffarna kan vara att Telia Nära kontaktar företagskunder och ber dessa välkomna till en pensionärsträff på företaget.

Ytterligare en form för sammanträffande med intresserade pensionärer kan vara att Telia kontaktar lokala pensionärsföreningar (SPF, PRO m fl) och erbjuder sig att ställa upp på ett av föreningens möten och berätta om Internet. Det bör därvid vara en fördel att även engagera seniorer för denna information.

Vikten av en marknadsföring som ger helt nöjda kunder kan inte nog understrykas. Detta innebär bl a:


Detaljer kan förbättras

Vi har listat en del saker i kundkontakterna som skulle kunna förbättras.

- får information i tilltalande och lättillgänglig form
- får motivation och säljande idéer avsedda att stimulera inköp av extratjänster.

Över huvud taget bör man tänka lite mer inte bara på vad man vill meddela kunden utan hur, också på hur kunden uppfattar meddelandet och hur "umgängesformen" ser ut.

Våra kontakter med Telia har säkert varit positiva och utan anmärkning i de allra flesta fall. Men det fanns och finns således en del – som vi upplever det – missar samt saker som skulle kunna administreras bättre av Telia. För att värna om framgång i marknadsföringen är det ju synnerligen viktigt att sträva efter en hundraprocentigt positiv kundkontakt.

Upp

kula.gif (110 bytes) Slutord

Vi är givetvis part i målet när vi hävdar att Telia borde satsa mer på äldre Internet-kunder. Ser man till kundintresse och villighet att använda tjänsterna i Nätet så har det säkert varit ett helt riktigt val att prioritera yngre målgrupper. Men på längre sikt krävs ett utbud som är anpassat till många olika kundgrupper – även dagens unga blir ju så småningom äldre och får ändrade intressen osv. Vi menar att Telia har såväl kort- som långsiktiga skäl att redan nu försöka tillgodose äldres önskemål när det gäller Internets tjänster och deras användning.

Projektet senITel är nu avslutat. Vi som fått vara med i projektet har många gånger svurit över datorers bristande samarbetsvilja, men vi har också haft stor glädje av att delta i arbetet, och vi har lärt oss en hel del om Internet och datorer. Tack för det, Telever… förlåt Telia.

Många av oss fortsätter vår Internet-verksamhet och även senITel som begrepp får ett liv efter projektet. Så gott som alla av oss fortsätter att trafikera Internet och många går nu in som medlemmar i SeniorNet Sweden. Där bildar vi en klubb med namnet senITel, till vilken vi välkomnar alla intresserade Telia-seniorer.

 Upp

kula.gif (110 bytes) Bilaga

Statistik över senITel-medlemmarnas projektverksamhet

Aktivitet

Antal

E-post
- Avgående

4091

- Ankommande

8509

Info-inhämtning från Internet
Nöjd

2257

Mindre nöjd

196

Allmän surfning i Internet
Nöjd

7994

Mindre nöjd (innehållet har varit av mindre intresse)

4065

Hemtagning av program, spel m.m.
Nöjd

291

Mindre nöjd

183

Deltagande i diskussionsgrupper (usenet, news).
Nöjd

844

Mindre nöjd

89

Inkommande e-post eller annat IT-material
Utskrivet på skrivare

1340

Uppskattad tidsåtgång för

Minuter

E-post (inkl skrivandet)

53862

Preciserad info-inhämtning

31345

Allmän surfning

57422

Hemtagning av program, spel m.m.

15578

Deltagande i diskussionsgrupper

25294

Övriga IT-aktiviteter

67182

Totalt

246067

Statistiken bygger på vad medlemmarna rapporterat i vecko- och månadsrapporter. Ofullständigheter i rapporteringen medför att siffrorna är lägre än vad som motsvarar den verkliga volymen.
Upp

Sidan senast reviderad 2006-10-29 Åter till senITel:s hemsida