SenITel

rainbolg.gif (1315 bytes)

Klubbens
stadgar
fastställda vid klubbstämman 2004

Styrelsens säte: Stockholm
Postgiro 11 83 46 - 6

 

STADGAR

§ 1 Namn

Klubbens namn är SenITel.

Klubben är ideell och såväl ideologiskt som partipolitiskt obunden.

Klubben är geografiskt obunden.

Klubben är ansluten till Teleseniorernas Förbund (TF).

§ 2 Ändamål

Klubben är ett nätverk av seniorer från Televerket/Telia/TeliaSonera, med intresse för IT inkl. Internet. Klubben skall vara ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte och därigenom bistå medlemmarna med råd i IT-frågor.

§ 3 Verksamhet och delmål

SenITel skall arbeta för:

 • att verksamheten skall vara till stimulans och förnöjelse för medlemmarna,
 • att diskussion och erfarenhetsutbyte skall främjas mellan medlemmarna,
 • att medlemmarna skall vara ā jour med IT och Internet och dess möjligheter,
 • att krav och önskemål beträffande Internettjänsternas utformning, ökad
 • användarvänlighet och service blir framförda till Internetleverantörer,
 • att vidmakthålla och stärka bandet med den tidigare arbetsgivaren.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap beviljas den som varit anställd i Televerket, Telia eller TeliaSonera AB och som uppbär något slags avtals- eller ålderspension.

Medlemskap kan, efter godkännande av klubbens styrelse, även beviljas personer som inte varit anställda.

Juridisk person kan antas som stödjande medlem, varvid årsavgiften beslutas från fall till fall.

Medlem skall erlägga de avgifter som fastställs av styrelsen.

Medlem skall om möjligt ha e-postadress och kunna nås via Internet. Medlem, som saknar egen e-postadress, skall kunna nås via annan medlem eller via publik dator.

Medlem, som missbrukar sitt medlemskap, kan uteslutas av styrelsen. Medlem som uteslutits eller utträtt ur klubben, har inte rätt till tillgångar i klubben.

Varje medlem i klubben har en röst vid klubbens årsmöte.

§ 5 Möten och sammanträden

SenITels årsmöte hålls årligen före februari månads utgång. Styrelsen bestämmer tid och plats. Medlemmarna skall kallas minst två veckor i förväg, normalt genom e-post. Förslag från medlem att behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor i förväg. Årsmötet genomförs normalt via Internet, dvs genom korrespondens via e-post och/eller diskussionsgrupper på Internet och blir därmed utsträckt i tiden.

Stadgeenligt utlyst sammanträde är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som efter kallelse deltar.

Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

Beslut fattas med enkel majoritet, dvs minst hälften av avgivna röster skall stödja beslutet. Vid lika röstetal gäller ordförandens uppfattning.

§ 6 Ärenden vid årsmöte

Vid mötet skall följande behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två protokollsjusterare
 3. Fråga om mötet stadgeenligt utlysts
 4. Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse.
 5. Fastställande av balansräkning och resultaträkning för föregående år.
 6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Förslag till verksamhetsplan och budget
 8. Fastställande av avgifter och ersättningar
 9. Frågor föreslagna av medlemmarna.
 10. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Val av revisor och suppleant. (Styrelseledamot äger ej rätt att delta)
 12. Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande.

§ 7 Extra medlemsmöten och extra omröstningar

Extra medlemsmöten (via Internet) skall hållas då styrelsen finner det lämpligt eller då revisorn eller minst en tredjedel av medlemmarna begär detta. Den som begär extra medlemsmöte skall ange vilka frågor mötet skall behandla.

Om styrelsen finner så lämpligt kan extra omröstningar i specifika frågor ske via Internet. Omröstningarna kan antingen vara rådgivande eller beslutande. I det senare fallet skall enkel majoritet gälla.

§ 8 Styrelsen och dess uppgifter

Styrelsens ledamöter utses av årsmötet för en tid av ett år med möjlighet till omval.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, programchef och webmaster.

Styrelsen skall

 • arbeta för att bl a de mål som anges i § 3 uppnås,
 • till årsmötet framlägga årsredovisning bestående av verksamhetsberättelse inkl balansräkning och resultaträkning,
 • föreslå klubbavgifter och upprätta budget,
 • bistå och övervaka de projekt som startas av föreningen,
 • handlägga medlemsfrågor,
 • svara för externa kontakter.

Styrelsen beslutar i alla frågor som inte bedöms kräva beslutande medlemsomröstning.

§ 9 Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder, via Internet eller på lokal, på kallelse av ordföranden eller när minst tre av styrelsens ledamöter begärt detta. Styrelsesammanträde skall hållas minst två gånger per år.

Beslut kan fattas om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid samman-träde med styrelsen skall föras protokoll som justeras av ordföranden.

§ 10 Firmateckning, räkenskaper och revision

Styrelsens ordförande samt den eller de personer som styrelsen givit denna rätt får teckna föreningens firma.

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper utser årsmötet en revisor jämte suppleant för ett kalenderår i taget.

Före januari månads utgång skall styrelsen till revisorn lämna verksamhets-berättelse, inklusive resultaträkning, balansräkning och ev. övriga revisions-handlingar.

§ 11 Stadgar

Förutom dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgarna för Teleseniorernas Förbund.

Beslut om ändring av stadgar kan endast fattas på ordinarie årsmöte. För antagande av ändringsförslaget krävs att det biträds av minst 2/3 av avgivna röster. Förslag om ändring av stadgarna skall vara fogad till kallelsen till årsmötet.

§ 12 Upplösning av klubben

För upplösning av klubben krävs beslut av två på varandra följande medlems-möten, varav ett årsmöte. Beslut om upplösning måste biträdas av minst 2/3 av avgivna röster vid båda tillfällena. Förslag till upplösning skall särskilt omnäm-nas i kallelsen till resp möte.

Vid klubbens upplösning skall årsmötet, efter samråd med Teleseniorernas Förbund, besluta om hur klubbens tillgångar skall disponeras.

uppil.gif (1261 bytes)


Sidan senast reviderad 2006-10-29 Åter till senITel:s hemsida