PSST 2002!                                            10 nov 2002

Bo Zetterberg

bo.zetterberg@telia.com

 

 

Rapport om SeniorSurf 2002 vid Telemuseum – Projekt PSST 2002!

 

Projektgrupp

 

En projektgrupp formerades med följande projektdeltagare (presumtiva surfvärdar): Torbjörn Andström, Josef Brodin, Thomas Haug, Sven-Olof Hultquist, Bengt Lindstrand, Per-Didrik Orling, Bo Zetterberg (projektkoordinator) och Kurt Åberg. Projektnamn "PSST 2002!" vilket skall uttydas Projekt SeniorSurf Telemuseum 2002!

 

I rapporten framförs några förslag. Dessa har markerats med ljusgrå överstrykning.

 

 

SeniorNets anvisningar för marknadsföring och genomförande av SeniorSurf 2002

 

På sina webb-sidor införde SeniorNet väl genomarbetade anvisningar för seniorsurfen. Anvisningarna är viktiga och grundläggande. Vi bifogar dem därför här som bilaga 1. Risk finns möjligen att de enbart ögnades igenom vid presentation på webb-sida. Möjligen kunde även utskick som e-post varit motiverad.

 

 

Deltagare i Stockholm

 

I Stockholms innerstad deltog följande:

 

Acess IT/Internetcafé i Kulturhuset

Hjorthagens bibliotek

Hornstulls bibliotek

Kungholmens bibliotek

Mariahissens Internetcafé

Medborgarplatsens bibliotek

Postmuseums faktavåning

Sevicehuset Rio – biblioteket

Stockholms Stadsbibliotek /natur-samhälle

Talboksbiblioteket

Östermalms bibliotek

Medborgarkontoret i Garnisonen

Telemuseum

 

I Stockholms ytterområden deltog ytterligare ett fyrtiotal bibliotek.

 

 

PSST 2002:s marknadsaktiviteter

 

Affisch

 

Den affisch i tabloidformat som SeniorNet tagit fram var avsedd för hela landet och angav endast att evenemanget skedde på biblioteken. För att i Stockholm sprida information om att även Internetcaféerna i Kulturhuset och Mariahissen, Postmuseum, Telemuseum och Medborgarkontoret i Garnisonen deltog togs en kompletterande trycksak fram som överlämnades till biblioteken i innerstaden.

 

Löpsedel

 

Den löpsedel i A4-format som SeniorNet tagit fram var avsedd för hela landet och angav endast att evenemanget skedde på biblioteken.  Vi producerade därför egna löpsedlar som även angav att Internetcaféerna i Kulturhuset och Mariahissen, Postmuseum, Telemuseum och Medborgarkontoret i Garnisonen deltog. Ett par versioner gjordes, dels en Telemuseum-inriktad (bilaga 2), dels en mera allmän (bilaga 3).

 

Flygblad

 

Löpsedeln togs även fram i miniformat. Dessutom producerades en flygblad med inbjudan till Telemuseum. Tanken var att medlemmarna i SenITel skulle ha trycksaker för spridning. Spridningen torde dock ha varit begränsad.

 

Inbjudan till seniorföreningar

 

Inbjudan skickades till medlemmarna i seniorföreningarna Panggillet, se bilaga 4, Marknadsseniorerna och Tif-seniorerna. Dessa seniorföreningars medlemmar är f d televerkare eller telianer. Utskicket, som bekostades av Telia, uppgick till totalt 646 brev. Responsen blev ca 3,5% trots att vädret den 15 oktober inte precis var utflyktsvänligt (grått och duggregn). Bättre väder hade troligen medfört ökat antal besökare.

 

Marknadsföring i media

 

Information om  SeniorSurfen vid Telemuseum blev införd i Telemuseums ordinarie annons i DN:s museiruta. Evenemanget blev även meddelat till Östermalmstidningen samt till DN:s ”det händer idag”. Detta ledde emellertid ej till något införande.

 

Till SeniorNets projektorganisation framfördes önskemål om att Telemuseums deltagande i SeniorSurfen om möjligt också skulle delges allmänheten vid de aktiviteter på riksnivå som projektgruppen genomförde till press, radio och TV. SeniorNet verkar dock ha valt att enbart omnämna bibliotekens deltagande, i varje fall nämndes inget om Telemuseum i pressreleasen.

 

Vårt påtalande om vår medverkan i surfen fick dock en effekt: den blev omnämnd på SeniorNets indexsida. Där framhölls också att Telemuseum hade Macdatorer.

 

Kontakt togs med Stockholms kommun om annonsering tillsammans med kommunal annonsering. "Timing"-problem gjorde dock att tyvärr att detta ej kunde genomföras.

 

 

Information till biblioteken i Innerstaden

 

Flertalet innerstadsbibliotek samt övriga deltagare i innerstaden informerades om att Telemuseum deltog i surfen med Macdatorer. Vid kontakten med huvudbiblioteket framkom att Annexet på Odengatan ej deltog i år. Eftersom tidigare år tillströmningen av besökare varit stor dit och då huvudbibliotekets medverkan inskränkte sig till endast två datorer i facksal 3 och två datorer talboksbiblioteket överlämnades till Annexet A4-löpsedel som upplyste förutom om biblioteks deltagande även om övriga surfställen i innerstaden. Vår A4-löpsedel överlämnades också till övriga i seniorsurfen engagerade avdelningar inom huvudbiblioteket samt även till SEB:s kontor vid Sveavägen.

 

 

Senior 2002 i Globen

 

Representanter från PSST 2002 besökte seniormässan 2002 i Globen. Möjligheterna för affischering och utdelning av flygblad undersöktes. Emellertid kunde inget genomföras eftersom SeniorNet valt att inte delta i denna mässa (man lär ha varit med något tidigare år). Ett deltagande nästa år bedömer vi som angeläget om ekonomiska förutsättningar föreligger.

 

 

 

Kontakten med Telia

 

SeniITels särställning som varande en klubb öppen endast för f d televerks/teliamedarbetare gör att kontakten med Telia blir särskilt påtaglig. Vår förhoppning var att Telia skulle gå in med en artikel i surftidningen. Trots att de ekonomiska villkoren var synnerligen förmånliga valde emellertid Telia att avstå. Som vi förstått är Telias marknadsföring av Internet f n koncentrerad mot andra målgrupper. Dock förefaller det som Telia i allt högre grad börjar uppmärksamma den markadspotential som finns i 55+gruppen.

 

Trots att någon uttalad inriktning för marknadsföring mot målgruppen 55+ ännu inte föreligger, tog Telia Internet Services beslutet att sponsra vårt utskick till Telias seniorföreningar Panggillet, Marknadsseniorerna samt Tif-seniorerna. Våra kontaktperson med Telia var Allan Forsling.

 

 

 

 

 

Genomförande av surfen

 

Totalt 6 Macdatorer och 1 PC var tillgängliga för surfen. De var placerade i en sal omedelbart innanför Telemuseums entréhall. I entréhallen anordnades en monter bestående av skärmar, bord, TV/video-utrustning samt stolar för gäster. Här kördes kontinuerligt en inom senITel för evenemanget producerad  8-minuters video (se bifogat manus, bilaga 5) med syfte att bl a förklara seniorers nytta och glädje med Internet. I montern fanns också trycksaker tillgängliga:

 

·        Surftidningen

·        Den gula SeniorNet-broschyren

·        SeniorNets trycksaker "Användbara webb-sidor" och "Vanliga datorord"

·        Ett inom senITel framtaget faktablad om kostnader för abonnemang och trafik (bilaga 6)

·        Broschyr om SEB:s Internetbank, dock enbart blädderex,  eftersom SEB hade slut på broschyren.

·        DN-artikel om e-fakturor

 

Skärmarna i montern hade följande text:

 

        

         SeniorSurf

          --------------

                 

                8

        minuter om

          Internet

               o.

    nyttan och glädjen

             med

           Internet

 

 

         

         SeniorSurf

          --------------

 

     Välkommen att

         gå med i

   SeniorNet Sweden

 

    www.seniornet.se

   

          Ta broschyr!

 

        

         SeniorSurf

         --------------

 

    Vad kostar det?

 

Bild av dator

            Dator kan

            Du köpa för

            mellan

            5.000 0. 10.000 kr

 

Internetbonnemang och trafik, se vårt faktablad.

 

 

 

 

Någon direkt anstormning av besökare blev det inte. Men det fanns hela tiden några som surfade respektive tittade på videon. Det hela flöt mycket väl. Någon gång inträffade köbildning och vi fick då ingripa och frigöra dator för ny gäst. Totalt besöktes surfen av drygt 30 personer. Så gott som samtliga angav namn etc i vår kombinerade "gästbok/enkät". Följande personer besökte enligt denna seniorsurfen:

 

Barbro Appelhed                                    Taptogatan 6, 2tr              115 26 Stockholm

Rolf Appelhed                                         "                                                                "

Stig Arksand                                           Dalbobranten 19, 2tr        128 68 Sköndal

stig.arksand@swipnet.se

Bertil Brink                                              Pungpinevägen 19           128 38 Skarpnäck

bertil.brink@zeta.telenordia.se

Inger Dahlberg                                        Vikingagatan 34 A           113 42 Stockholm

inger.d@hem.utfors.se

Ingrid Engqvist                                        Sköntorpsvägen 18, 6tr   12038 Årsta

ingridengvist@hotmail.com

Knut Eriksson                                         Söderberga Allé 2 B        162 56 Vällingby

knut.eriksson@telia.com

Allan Forsling                                          Skolbacken 44                  193 00 Sigtuna

forsling.allan@telia.com

Stig Fredlund                                          Upplandsgatan 28            113 28 Stockholm

stig.fredlund@telia.com

Lennart Holmén                                      Klapperstensv. 26            136 52 Haninge

lennart.holmén@telia.com

Inger Klefbohm                                       Fatbursbrunnsg. 26          118 28 Stockholm

Kerstin Larsson                                      Lavendelvägen 59            145 74 Norsborg

Hilding Larsson                                      "                                          "

Rolf Lindmark                                         Skogshemsvägen 65       146 36 Tullinge

Rune Lingbert                                         Hagforsgatan 32               123 46 Farsta

runelingbert@hotmail.com

Nils Malmgren                                         Galeasvägen 10               185 33 Vaxholm

Torbjörn Mellberg                                   Lidnersplan 10, 6tr           112 53 Stockholm

torbjorn.mellberg@telia.com

G. Oldberg                                              Vikingagatan 34 B           113 42 Stockholm

B Pers                                                     Odengatan 12                   114 24 Stockholm

Rickard Persson                                    Möckelvägen 26               120 50 Årsta

Berndt Rennervik                                    Lundagatan 4                    171 63 Stockholm

Berndt.rennervik@adreview.se                                 

Rolf Siegers                                            Byggmästarvägen 87       141 73 Huddinge

siegers.rolf@telia.com

Bo Sjöberg                                              Persbergsb 27                  123 43 Farsta

m.b.sjoberg@telia.com

Gunn Skagerling                                     Kirunagatan 32, 8tr           Vällingby

skagerling.gunn@telia.com

Helge Svanlund                                      Mickel Bagares gränd 45 128 66 Sköndal

08.948439@telia.com

Åke Staby                                               Kungsholmsgatan 26       112 27 Stockholm

Matti Sundström                                     Skogsklöverbacken 8      165 77 Hässelby

matti.sundstrom@telia.com

Olof Söderberg                                       Hasselstigen 7, 2tr           169 38 Solna

Gudrun Trygg                                          Snöbollsgränd 20             129 45 Hägersten

Eskil Widmark                                        Snövitsvägen 48               176 70 Järfälla

eskil.widmark@telia.com

 

Samtliga fyllde på vår uppmaning i en minienkät innehållande nedan angivna frågor. Här återges också de svar vi erhöll. Med i statistiken finns även en person som enbart lämnade muntliga uppgifter.

 

 

                                                                 Ja                  Nej               

 

Har du egen dator?                                27                 4                                        

 

Har du Internet?                                      22                 9

 

Hur är din datorvana?

Ingen alls                              4 

Nybörjare                           15

                                             =  19  ca 60 % (61,3)

Mer vana                            12

 

Vad föranledde ditt besök på Senior-

Surfen vid Telemuseum?                      

 

Enbart Seniorsurfen?                                                  Frågan blev tyvärr oklart formulerad och svaren är svårtolkade;

I första hand Seniorsurfen?                                         vi förutsätter att samtliga kommit för Seniorsurfen.

 

Annat?                                                                                                

 

Är du nöjd med uppläggningen här?                                                                    

Ja                                                                                   28 ( 3 st fyllde ej i)

Nej

 

Har du några förslag till förbättringar? "Gärna PC i stället för Mac-datorer"

(skriva gärna på baksidan)

                                                                                       "Ingen behållning av Mac-test"

 

                                                                                       "Större datorbord vid PC:n"

 

                                                                                       "Gärna seminarium om sökmotorer"

 

”Gärna utökad förteckning med tips

om Internet-sidor”

 

 

Kombinationen ”enkät/gästbok” fungerade alldeles utmärkt. Så gott som alla deltagare fyllde i och lämnade denna. Bra hade varit om enkäten också hade innehållit en fråga om besöket föranletts av inbjudningsbrevet, affisch/löpsedel, muntlig information eller annat.

 

 

 

 

Telemuseums engagemang i evenemanget

 

Överenskommelsen mellan Telemuseum och SenITel var att klubben skulle svara för planeringen och genomförandet. Telemuseum tog på sig att informera media. Såväl i föreberedelsearbetet som vid själva genomförandet var engagemanget från Telemuseums sida i allra högsta grad positivt. Trycksaker kunde kopieras, montermateriel erhölls, videoutrustning och datorer ställdes till projektets disposition etc.  Allt skedde i positiv anda!

 

 

Rapport till SeniorNet Sweden 16 okt 2002

 

SeniorNets projektkoordinator begärde rapport om utfallet av seniorsurfen att sändas till SeniorNet redan dagen efter surfdagen. Kopia av rapporten bifogas här (bilaga 7).

 

 

Sammanfattning och slutsatser

 

Seniorsurfen vid Telemuseum

 

Allmänt kan sägas att förberedelser och genomförande av surfen fungerade mycket väl.

 

De presumtiva surfvärdarna fick bilda en projektgrupp. Viktigt är att de presumtiva surfvärdarna deltar i förberedelsearbetet och marknadsföringen av surfen. Så skedde inom PSST 2002 såväl genom korta, men intensiva möten som genom kontakt via Internet. Helt allmänt gäller att förberedelsearbetet bör ses som minst lika viktigt som surfvärdskapet. När det gäller marknadsföringen av surfen är det också angeläget att hela klubben hjälper till.

 

Vi lyckades mindre väl när det gäller marknadsföringen av surfen. Införande i DN ”det händer”  och Östermalmstidningen kom aldrig till stånd, ej heller deltagande i kommunannonsering. Vårt deltagande omnämndes ej i t ex SeniorNets pressrelease.

 

30-talet besökare var i minsta laget. Dock kan konstateras att flertalet önskade sitta länge vid datorerna. Vid i varje fall ett tillfälle blev det köbildning och vi fick lov att avbryta pågående övning för att ge plats för köande.

 

De flesta besökare verkade vara mycket nöjda med evenemanget.

 

Videoinformation av den typ som delgavs besökarna bedömer vi som något att satsa på även i fortsättningen.

 

En intensivare och med övriga i Stockholm deltagande surfställen samordnad marknadsföring är motiverad nästa år, se även förslag nedan.

 

Allmänna synpunkter

 

Vi tycker att SeniorSurfen är en mycket bra manifestation, väl värd att upprepas. Målgruppen för seniorsurfen var i år,  liksom tidigare år,  i första hand seniorer utan dator/internet-erfarenhet eller med ringa erfarenhet. I varje fall riktade sig affischer och löpsedlar mot denna målgrupp. Frågan är om inte seniorsurfdagen borde ännu tydligare än vad som nu skett kunna inriktas på att vara en manifestation mera allmänt för seniorers dator- och Internetanvändning.

 

I bilaga 1 har redogjorts för de anvisningar om marknadsföring, surfvärdar och genomförande som fanns införda på SeniorNets webb-sidor.  Dessa anvisningar finner vi mycket bra och ambitiösa. För att öka genomslaget tror vi dock att de förutom att presenteras på webb-sidorna också borde skickas som e-post till samtliga bibliotek, övriga surfställen samt till samtliga surfvärdar.

 

Surftidningen finner vi vara en tillgång. Ett förslag för nästa år skulle kunna vara att man i tidningen ytterligare behandlar inköp av nya såväl som begagnade datorer, bl a vad som finns att tänka på vid inköp av begagnade datorer.

 

I Stockholm erbjöds seniorsurf inte bara på biblioteken, utan även på Internetcaféerna i Kulturhuset och Mariahissen, Postmuseum, Telemuseum och Medborgarkontoret i Garnisonen. Antalet datorer och surfvärdar som var i elden där var relativt stort. Vid eventuell SeniorSurfdag nästa år med liknande situation vore det fördelaktigt om t ex pressrelease etc kunde informera även om detta. Det vore bra med tanke på marknadsföringen i Stockholm. Bra också därför att seniorer i Stockholm erbjuds ytterligare valmöjlighet. Bra därför att det kan utgöra fin reklam för surfen att även andra än bibliotek deltar. Att Kulturhuset kom med i år tycker vi är en fjäder i hatten för SeniorNet.

De vore bra med marknadsföringskoordinering mellan Stockholms ca 50-talet deltagande aktörer. Föreslås att SeniorNet nästa år utser någon ansvarig för denna koordinering i Stockholm. Exempelvis skulle då en gemensam kontakt med Stockholms-media kunna tas, gemensam affischering etc.

Seniorsurfens nuvarande form verkar fungera ganska väl. Det hindrar dock naturligtvis inte att det kan finnas nya grepp som skulle kunna ytterligare förbättra manifestationen. "Brainstorm", diskussion och planläggning för nästa års eventuella seniorsurfdag borde starta så snart utvärderingen av årets evenemang är klar.

Bakom denna rapport står projektmedlemmarna och surfvärdarna vid SeniorSurf 2002 vid Telemuseum

Med vänlig hälsning

 

Torbjörn Andström, Josef Brodin, Thomas Haug, Sven-Olof Hultquist, Bengt Lindstrand, Per-Didrik Orling, Kurt Åberg och Bo Zetterberg (projektkoordinator SeniorSurf2002 Telemuseum)

 

 

 

 

 

 

Bilagor:

 

1             SeniorNets anvisningar för seniorsurfen

2        PSST:s A4-löpsedel Telemuseum-inriktad

3           PSST:s A4-löpsedel allmän

4           Inbjudan till seniorförenigar

5           Manus video-info

6           PSST:s faktablad om avgifter för abonnemang och trafik

7           PSST:s rapport till SeniorNet 16 okt 02