17 feb 04

senITel

Bo Zetterberg

bo.zetterberg@telia.com

 

Rapport om SeniorSurfen 2003 med speciell fokus på Tekniska museet/Telemuseum

 

SeniorSurfens syfte

 

Inom SenITel har vi varit överens om att SeniorSurfen är en aktivitet som är väl värd att fortsätta. I vårt samhälle, som blivit klart IT-inriktat, finns de facto många äldre som saknar dator- och IT-vana. Denna grupp blir därför ställd utanför. SeniorSurfen syftar till att ge gruppen hjälp att bryta denna isolering. SeniorSurfen är dock även riktad till seniorer som redan använder dator.

 

Deltagarsiffrorna är vikande. På Tekniska museet/Telemuseum deltog endast 15 personer. Målet var att nå 60-talet deltagare. Även på många bibliotek och övriga surfställen torde deltagandet ha varit lågt. Totalt skall dock deltagarantalet endast gått ned marginellt jämfört med föregående år.

 

Beslut om deltagande i SeniorSurfen

 

Beslut om att SenITel skulle delta i SeniorSurf 2003 vid Telemusuem fattades vid SenITels styrelsemöte den 11 september. Bo Zetterberg åtog sig att vara sammanhållande för projektet.

 

Telemuseum har tidigare år på ett postivit sätt ställt sig bakom projektet. Nu tillfrågades även Tekniska museet.  Positiv respons erhölls. Vid marknadsföringen av surfen kunde därmed anges att evenemanget genomfördes på Tekniska museet/Telemuseum. Deltagare (55+) i surfen kunde erbjudas gratis surf och fri entré till de båda museerna.

 

Projektgrupp "PSST 2003!"

 

En projektgrupp - PSST 2003! - formerades med följande deltagare:

Torbjörn Andström, Kenneth Bergvall, Josef Brodin, Börje Brolin, Stig Fredlund, Thomas Haug, Sven-Olof Hultqvist, Bengt Lindstrand, Ingemar Nevelius, Bengt Nilsson, Per-Didrik Orling, Bo Zetterberg (sammanhållande), Kurt Åberg, Märta Åkesson och Bengt Åkesson.

 

Projektgruppen skulle svara för förberedelser, marknadsföring etc av surfen. Dessutom skulle deltagarna vara surfvärdar. När det gällde marknadsföringen av surfen underströks dock vikten av att samtliga medlemmar i SenITel bidrog med insatser.

 

Marknadsföringen av surfen

 

Uttryck såsom "marknadsföring av surfen" ger i någon mån intrycket att det skulle finnas ett kommersiellt inslag i evenemanget. Så är emellertid inte fallet, utan det är närmast fråga om att till målgrupperna sprida kännedom om surfen. Inte desto mindre är det praktiskt att använda ordet "marknadsföring".

 

Marknadsföringen sker dels genom centrala insatser från SeniorNet Sweden, dels genom insatser från klubbarna. Nedan kommenteras en del av insatserna. Både positiv och negativ kritik förekommer. I fall av negativ kritik vill vi understryka att vi är helt på det klara med att alla gjorda insatser sker med hjärtat samt med alla goda förutsatser.

 

Tidsbrist

 

I vår rapport om SeniorSurfen 2002 föreslogs att planläggning för nästa års eventuella surfdag borde starta så snart utväderingen av surfen 2002 var klar. Inom SenITel hade vi en diskussion våren 03, men beslut om deltagande i surfen fattade först i september. Hur planläggningen skedde på central nivå är för oss ej bekant, men intrycket är att beslut även där blev taget relativt sent, så sent att tidsbrist för planläggningen ej helt kunde undvikas. Vi tror att evenemang av det här slaget kräver lång framförhållning för att kunna genomföras med framgång. Bl a kräver en genomarbetad marknadsplan avseväd tid. Behovet av och jakten efter sponsorer är också tidskrävande.

 

Vi anser att det är viktigt att så snart som möjligt ta ett beslut om SeniorSurf 2004. Ett beslut om att evenemanget skall genomföras kan vara preliminärt, men inte desto mindre startpunkten för planläggning etc. En projektgrupp med deltagare såväl från centrala SeniorNet som klubbarna bör tillsättas.

 

Resursbrist

 

Vi har förstått att brist på pengar i viss mån präglade SeniorSurfen 2003. Visserligen hade Telia och SEB ställt upp med en del bidrag, men ytterligare ekonomiska resurser hade säkert varit välbehövliga. När det gäller personella resurser kan konstateras att Alli Reimegård och Margareta Wetterborg gjorde jätteinsatser centralt inom SeniorNet Sweden.

 

 

Målgrupper

 

Två målgrupper:

1 Seniorer (55+) helt utan dator- och Internet.

2 Övriga seniorer (55+).

 

SCB:s befolkningsstatistik för 31 dec 2002 anger följande siffror:

Totalt hela riket: 8 940 788

55+ av dessa: 2 654 126 (29,9%)

Stockholms kommun 758 148

55+ av dessa om 25% gäller: 189 537

 

Telia anger att för åldersgruppen 60 - 74 har konstaterats att 26% surfar själv. %-talet surfande bör vara högre för gruppen 55 - 59 och lägre för gruppen 75 -. Låt oss antaga att 26 % surfande är ett relevant värde för hela gruppen 55 +, dvs att det finns 74 % som helt saknar dator- och Internetvana. Då erhålles följande siffror:

 

Utan dator- och Internetvana, hela riket: 1 964 053

" , Stockholms kommun: 140 257

Antag att hälften av dessa helt saknar intresse för att skaffa sig dator/Internetkunskap. Då återstår för målgruppen "utan dator- och Internetvana"

I hela riket: 982 026

I Stockholms kommun: 70 128

 

Det här är naturligvis en lek med antaganden och siffror, men det ger ändå till resultat att det borde finnas en rejäl potential för surfen riktad mot målgruppen "utan dator- och Internetvana".

 

Även när det gäller målgruppen "övriga seniorer" finns det naturligvis en betydande potential.

 

Afischer och löpsedlar

 

SNS producerade en affisch i A3-format samt i A4 en löpsedel med samma utformning. På dessa båda trycksaker, som fick med beröm godkänt, kunde lokal text tillföras.

 

Såväl affisch som löpsedel användes i SenITels marknadsföring. Dessutom mångproducerades flyers (ca 120 x 15 cm) avsedda för utdelning i brevlådor och i hand.

 

Även en löpsedel, speciellt fokuserad på SeniorSurfen vid Tekniska Museet/Telemuseum togs fram inom SenITel, se bilaga 1. Löpsedeln prdocuderades såväl i A4- som A6-format.

 

 

Seniormässan på Globen

 

Den 1 - 3 okt 2003 genomfördes en seniormässa i Globen. I vår rapport från surfen 02 hade vi föreslagit deltagande där, eftersom vi var av uppfattningen att mässan skulle kunna utgöra en värdefull kanal för marknadsföring av såväl SeniorNet som SeniorSurfen. Någon egen monter blev aldrig aktuell, men i stället lyckade SeniorNet att få tillåtelse av SPF att lägga ut informationsmaterial. Det material som fanns tillgängligt på mässan innehöll även information om surfen på Tekniska Museet/Telemuseum.

 

På seniormässan i Globen deltog även Tellus fritidscentrum som själva skulle delta i SeniorSurfen. Även denna monter försågs med informationsmaterial genom SenITels försorg.

 

Till seniormässan i Globen kommer mängder av seniorer. Vår tro har därför varit att denna mässa ska vara en ypperlig kanal för marknadsföringen av SeniorSurfen. Ja, inte enbart av surfen utan även för att intressera seniorer att gå med i SeniorNet Sweden. Ett deltagande med egen monter hade varit önskvärd, men även möjligheten att delta genom informationsspridning från SPF:s och Tellus montrar ansåg vi vara lovvärd. Hur många deltagare som kom till biblioteken på grund av informationen i Globen är okänt. Till Tekniska museet/Telemuseum angav en person (av 15) att han/hon fick informationen på Globen.

 

Inbjudan till Marknadsseniorerna, Panggillet och Tif-seniorerna

 

Till Tif-seniorerna, Marknadsseniorerna och Panggillet sändes inbjudan via e-post, se bilaga 2. Marknadsseniorerna kunde i ett utskick informera samtliga sina medlemmar. När det gäller de båda övriga fanns emellertid inget utskick att haka på. Där blev informationen ut till medlammarna således berorende på i vilken utsträckning inbjudan kunde spridas på annat sätt.

 

 

Inbjudan av medlemmar i Tekniska museets vänner

 

Inbjudan skickades till ordföranden i Tekniska museets vänner, Mats Höjeberg, efter tips från marknadsansvarig vid Tekniska museet (Ulrika Forsberg).

 

 

Info till Stockholms lokalradio, TV ABC och TV4 Stockholm

 

För info till Stockholms lokalradio och ABC svarade SeniorNet (Margareta Wetterborg). Huruvida även TV4 Stockholm informerades är ej bekant.

I informationen meddelades: "Den 15 oktober anordnar vi för femte året en s k Seniorsurf där vi inbjuder seniorer till landets bibliotek och andra lokaler för att de där skall få göra sin första bekantskap med IT-mediet med vana handledare från SeniorNet som instruktörer."

 

Det utlovades att vid eventuell intervju skulle alla Stockholms surfställen omnämnas. Huruvida det blev några intervjuer och inslag är ej känt.

 

 

Pressreleaser till lokala tidningar i Stockholm

 

För lokaltidningarna i Stockholm (Östermalmsnytt, Södermalmsnytt etc) var SeniorNets tanke att klubbarna, som ju med undantag för SenITel är geografiskt orienterade, skulle skicka pressrelease till respektive lokaltidning. En positiv sak var att SeniorNet skrev till alla klubbarna och nämnde att önskemål framkommit att om möjligt i pressreleasen för den lokala tidningen förutom egna surfställen nämna surfställena Access IT-café i Kulturhuset, Mariahissens IT-café Kanelbullen, Skärholmens medborgarkontor, Tellus fritidscentrum, Tekniska museet/Telemuseum.

 

Södermalmsklubben (Pelle Carlson) skrev i sin pressrelease till Södermalmsnytt samt Mitt i Södermalm: "Vill man lämna Söder för en lite längre utflykt den 15 oktober kan man besöka Tekniska museet/Telemuseum där det också är fri surf för seniorer – som därtill får fritt inträde den dagen."

 

I pressreleaserna till Metro, City, DN på stan samt Vi i Vasastan, vilka ombesörjdes av SeniorNet (Margareta Wetterborg), kom uppgiften också med. Huruvida önskemålet blev tillgodosett i andra lokala pressreleaser är ej bekant.

 

 

Info till redaktörerna för tidningarnas kalendarier

 

Inom SenITel hade vi uppfattningen att en naturlig kanal för marknadsföring borde vara direktkontakt med evenemangskalendarierna. 

Vår uppfattning beträffande vikten av att direktkontakta kalendarierna delades bl a av marknadsansvarig på Tekniska museet, som tillställde oss museets adresslista för dessa kontakter. Adresslistan vidarebefordrades till SeniorNet (Margareta Wetterborg) som dock inte delade vår uppfattning. SeniorNets ansåg att det borde räcka med rikspressrelease samt med att de lokala klubbarna svarade för pressreleaser. Detta borde ge resultat även i evenemangskalendrarna, ansåg man. Uppfattningen var till och med att direktkontakt med evenemangskalendrarna skulle kunna innebära mindre genomslag för pressreleaserna. Emellertid lyckades vi få respons för direktkontakt med DN på stans evenemangskalender. DN på stan tillskrevs sålunda från SeniorNet och underlaget innehöll uppgift inte bara om att surfen genomfördes på de flesta bibliiotek utan där fanns även uppgift om bl a Tekniska museets/ Telemuseums deltagande. Uppgiften blev dock inte publicerad.

 

I DN på stan fanns däremot i de rutor som Tekniska museet och Telemuseum inför uppgifter om surfen (Tekniska museet: "SeniorSurf och IT-dag på Telemuseum/Tekniska museet, gratis entré, ons 15 oktober kl 10 - 17").

 

Info till Stockholms stad

 

I tidningen Metro har Stockholms stad en återkommande information. Ordföranden i Södermalmsklubben. När vi fick klart för oss man endast skulle upplysa om att surfen genomfördes på stadens bibliotek, gjorde vi ansträngningar att få med information även om Tekniska Museets/Telemuseums deltagande. Våra önskemål blev dock ej beaktade, men i övrigt var texten bra:

 

 "SeniorSurf den 15 oktober

Vill du få en introduktion till datorer

och Internet? Välkommen till Stock-

holms stads bibliotek.

För mer information ring ditt

närmaste bibliotek, se tel Rosa sidor-

na sid 633."

 

 

SeniorNets pressrelease

 

SeniorNet svarade centralt för pressrelease till rikspressen. I utkastet till pressrelease  fanns ej något nämnt om att i Stockholm skulle delta förutom bibliotek även Tekniska museet/Telemuseum, Kulturhuset, Mariahissen etc. Från vår sida föreslogs att i varje fall det som lämnades till rikstidningarna i Stockholm skulle innehålla uppgift härom. Även om samarbetet med biblioteken naturligtvis är synnerligen viktig i sammanhanget, så kändes det märkligt om det för rikstidningarna i Stockholm skulle undanhållas att evenemanget även genomfördes på ställen som Tekniska museet/Telemuseum och Kulturhuset. Det borde vara en styrka i marknadsföringen att detta blev omnämnt.

Textmässigt var det helt klart en fördel att enbart tala om biblioteken. Från SeniorNets sida framfördes det förslaget att i man i den generella pressreleasen endast skulle omnämna dessa, men att man i ett speciellt extrautskick till DN, SvD, Aftonbladet och Expressen skulle göra ett tillägg med uppgift om övriga surfställen. Den generella pressreleasen till tidningarna, radio och TV torde ha expedierats 12 okt. Även samtliga kommuner samt samtliga distrikt av PRO, SPF och SPRF erhöll info. Extrautskicket till DN, SvD, Aftonbladet och Expressen mejlades 13 okt med lydelse enligt nedan:

 

----- Original Message ----- From: Alli Reimegård

To: redaktionschefen.mats.j.larsson@dn.se ; redaktionschefen.mia.bjelkholm@svd.se ; redaktionen@expressen.se ; redaktionen@aftonbladet.se

Cc: bo.zetterberg@telia.com

Sent: Monday, October 13, 2003 2:04 PM

Subject: Pressrelease

Tillägg till nedanstående release!

I Stockholm deltar förutom de flesta bibliotek även Kulturhuset (Acess IT-caféet), Mariahissen, Skärholmens medborgarkontor, Tellus fritidscenter och Tekniska museet/Telemuseum. Gratis surf och fri entré för alla surfdeltagare (55+).

Pressrelease 2003-10-07

SeniorSURFen firar 5-årsjubileum den 15:e oktober
Onsdagen den 15 oktober firar SeniorNet Swedens årliga återkommande projekt 5-årsjubileum. 300 bibliotek över hela landet öppnar portarna både för nybörjare och mer kunniga surfare. På programmet står erfaren handledning, gratis tillgång till SeniorNets hemsida med datorstöd, tävlingar med värdefulla priser och feststämning.

Kunskapspriset 2003
Jubileumsfirandet kommer speciellt lägligt, eftersom SeniorNet Sweden nyligen har vunnit det prestigefyllda Kunskapspriset som Nationalencyklopedin inrättat inom kategorin folkrörelser/organisationer.

Juryns motivering löd: "För en framgångsrik verksamhet med att få seniorer att lära sig använda datorer och Internet och utnyttja de möjligheter som informationstekniken erbjuder. Genom lokalföreningar, cirklar, kurser, Internetkaféer och under mottot "äldre lär äldre" har tusentals äldre människor blivit förtrogna med datorer och Internet."

För förhindra socialt och digitalt utanförskap måste seniorerna lära sig Internet!
Allt mer av samhällsinformationen läggs ut på webben. Ex. regeringens projekt ”24-timmarsmyndigheten”. Avsikten är att offentliga myndigheter skall vara ständigt tillgängliga och att vi skall hämta information på nätet. I vårt moderna samhälle behövs då IT-kunnande hos alla, inte minst seniorer.

Jubileumssurf
Cirka 300 bibliotek kommer att delta i Jubileumssurfen, liksom många av våra klubbar landet runt. Programmet den 15 oktober 2003 vänder sig både till nya och till mer kunniga datoranvändare. Biblioteken inbjuder till en tävling om svensk litteratur med värdefulla priser, informerar om sökmöjligheter m m. SeniorNet Sweden erbjuder alla surfdeltagare ett månadslångt gratis provmedlemskap i föreningen. Foton från SeniorSURFen på biblioteken kommer under dagen att publiceras på SeniorNets Surfsida.

Alla som är nyfikna på Internets möjligheter är varmt välkomna
till Jubileumssurfen 15 oktober 2003!
Ta med vänner och titta in på biblioteket under dagen!

Kontakter
Mer information erhålls genom att maila eller ringa till Alli Reimegård, ordförande i SeniorNet Sweden och ordförande i SeniorNet Malmö, e-post: info@seniorsurf.se,
telefon 040-44 21 42 el.0705 442142

Klubbarnas ansvariga http://www.seniornet.se/klubbar svarar också gärna på frågor.

Alli Reimegård
Ordförande
SeniorNet Sweden
Ordförande
SeniorNet Malmö

 

 

Genomslag av pressreleaser etc

 

 Tyvärr verkar genomslaget av pressreleaserna varit synnerligen svagt, i varje fall i de tidningar som bevakas av Presstext* och Mediaarkivet**:

 

En kontroll av Presstext* och Mediarkivet** ger endast 7 träffar i 3 tidningar för artiklar under tiden 10 okt - 15 okt: Borås tidning 10 okt och 11 okt, Hallands nyheter 1 okt och 15 okt, Helsingborgs Dagblad 11 okt och 15 okt. Om det var rikspressreleasen som gav upphov till artiklarna eller lokala initiativ är ej klarlagt.

 

*) Presstext bevakar bl a DN, Expressen, GT, Kvällsposten.

**) Mediaarkivet bevakar bl a Aftonbladet, Borlänge tidning, Borås tidning, Falukuriren, GP, Hallands nyheter, Helsingborgs Dagblad, Mora Tidning, Nerikes Allahanda, Nya Ludvika Tidning, SvD. Södra Dalarnas Tidning, Västerbottens Kuriren, Östersundsposten.

 

Det kan bl a konstateras att varken DN, SvD, Aftonbladet eller Expressen skrev en rad om surfen. Anledning finns att fundera över detta ointresse. Vad finns det för förklaringsfaktorer? Det vore självklart mycket intressant att intervjua berörda tidningsreaktörer om orsakerna till ointresset.

 

Genomslaget i stadsdelstidningarna i Stockholm är svårare att få grepp om. Men såvitt vi kunnat se har pressreleaserna - möjligen med något undantag - ej givit upphov till några omnämnanden alls.

 

 

Telia-Sonera

 

På Telia-Soneras sajt fanns följande info om surfen.

 

"Seniorer är viktiga!

Seniorsurfen hjälper surfande pantrar

Onsdagen den 15 oktober firar SeniorNet Swedens årliga återkommande projekt "Seniorsurfen" 5-årsjubileum. 300 bibliotek över hela landet öppnar portarna både för nybörjare och mer kunniga surfare. Telia har medverkat att ta fram informationsmaterial och erbjuder SeniorNET´s medlemmar ett bredbandspaket.

I år är det femårsjubileum med många aktiviteter och tillströmningen förväntas blir stor. Under de fyra tidigare tillfällena har över 50.000 besökare tagits emot

 
Seniorsurf startade 1999 där folk över 55 år bjuds in för en introduktion till datorer och internet under lättsamma former. Idén till Seniorsurf kom upp under FN:s äldreår 1999. Motivet är att bidra till att minska den "digitala" klyftan mellan yngre och äldre i samhället. I ålderskategorin 60-74 år i Sverige surfar numer 26 procent själva och andelen ökar stadigt.
- Telia för även samtal med PRO för att öka kunskapen kring Internet genom olika utbildningar, förklarar Wilhem Fridén, ansvarig för seniorkunderna."

 

 

Marknadsföring genom utdelning av flyers, uppsättning av affischer

 

Ansträngningar gjordes att heja på samtliga SenITelare att delta i marknadsföringen av surfen. Budskapet mejlades ut via coollist samt framfördes vid våra torsdagsmöten:

 

*Sprid budskapet om Surfen till så många som möjligt i samband med träffar i seniorföreningar och liknande!

*Sprid budskapet till anhöriga och bekanta!

*Om du t ex är medlem i SPF eller PRO, kolla i din medlemslista om det i närmiljön finns personer som kan antas vara intresserade! Lämna info om Surfen i deras brevlådor!

För de av oss som inte är medlemmar i SPF eller PRO kan det också vara av intresse att känna till adresserna. Av denna anledning vore det fint med tips om adresser (ev hela adresslistor). Ta gärna med adresslistor till våra torsdagsmöten (25 sept, 2 okt, 9 okt)! ...eller mejla tips om adresser till senitel@coollist.com. Att få adresslistor från föreningskanslierna har visat sig ej möjligt (gäller i varje fall SPF)."

 

En del insatser blev säkert gjorda. Bl a sattes löpsedlar upp i servicehus för seniorer, ABF-huset på Sveavägen, på Frimurarna och Odd Fellows, PRO huvudkontor, Farsta PRO-seniorcafé, Farsta SPF-krets, SEB Farsta, Farsta Gård, i Sköndals centrum, på en restaurang i Sköndal samt på bibliotek som ej deltog i surfen. Miniflyers utdelades till diverse privata relationer (okänt vad beträffar omfattning).

 

 

Info till bibliotek som ej deltog i surfen

 

Vi fann att ett stort antal bibliotek i Stockholm valt att stå utanför surfen. Där borde det vara intressant att informera om surfen på Tekniska museet/Telemuseum, ansåg vi. Biblioteken listades och ett flertal av dem kontaktades med info i form av såväl löpsedlar som miniflyers.

 

 

Info till SPF Tyresö

 

Leif Åkehag fick möjlighet att på SPF-möte i Tyresö 7 okt informera om surfen.

 

 

SeniorNets info till surfställena

 

SeniorNets information fick med beröm godkänt. Detsamma gällde initiativet med tävling samt provmedlemskap.Nedan återfinns den info som mejlades 9 okt:

 

Informationsmaterial från SNS samt tävling och provmedlemskap

 

Förutom affischer (se ovan) hade inom SNS producerats följande material:

 

Informationsblad om SNS
Information till Surfvärdarna
Rundtur på vår hemsida
Lathund - Datorord
Lathund - Trevliga länkar
"Affisch" med priser till tävlingen

Kort för provmedlemskap

 

Informationsmaterialet fick med beröm godkänt. Detta gällde även SNS' initiativ med tävling  och provmedlemskap.
 
 

Skärmar, informationsblad och video på Tekniska Museet/Telemuseum

 

I Telemuseum entréhall, omedelbart utanför datorrummet, uppsattes tre skärmar, med text enligt nedan:

 

 

SeniorSurf

--------------

8

minuter om

Internet

o.

nyttan och glädjen

med

Internet

SeniorSurf

--------------

Välkommen att

gå med i

SeniorNet Sweden

www.seniornet.se

Ta infoblad!

SeniorSurf

--------------

Vad kostar det?

Bild av dator

Dator kan

Du köpa för

mellan

5.000 0. 10.000 kr

Internetbonnemang och trafik, se vårt faktablad.

 

Informationsblad fanns utlagda:

 

#  Informationsblad om medlemskap i Seniornet Sweden

#  SeniorNets "lathund datorord"

#  SeniorNets "En rundtur på vår sida för nybörjaren"

#  SeniorNets blad om intressanta länkar

#  SenITels faktablad om olika IT-anslutningar samt avgifter (bifogas)

#  Förra årets SeniorSurftidning

 

 En "rundgående" video (8 minuter) om seniorers nytta och glädje av Internet och datorer kördes

 

SEB och Telia hade erbjudits att få infoblad utlagda. Några infoblad kom emellertid ej oss tillhanda.

 

 

 

Genomförandet vid Tekniska Museet/Telemuseum

 

I "surfrummet" erbjöds besökarna att prova surf och datorteknik vid 6 st Macintosh-datorer. Där fanns också en PC igång, placerad i avskilt utrymme bakom skärmar. Där inbjöds till gruppdemo (upp till 5 personer åt gången). Vid demonstrationen användes bildkanon. Gruppdemoutrymmet blev med framgång använt, om än i ganska ringa omfattning.

 

Nära nog alla av besökarna verkade nöjda med arrangemangen och dröjde sig kvar mycket länge. Kvalitetsmässigt blev således surfen en framgång. Kvantitetsmässigt blev det dock en besvikelse, eftersom antalet deltagare inte blev fler än 15. Målet var att i varje fall uppnå 60 deltagare, ett mål som således ej alls kunde nås.

 

10 av de 15 deltagarna fyllde i en enkät, se bilaga 3.

 

SeniorSurfdagen drabbades datorerna på Telemuseum av problem med Internet-anslutningen. Emellertid kunde SNS' hemsida normalt nås utan större prolbem. Orsakerna till störningarna har inte kunnat klarläggas.

 

SenITels kontakter under projekttiden

 

Alli Reimegård, SeniorNet Sweden (alli.reimegard@telia.com)

Margareta Wetterborg, SeniorNet Sweden (m.wetterborg@chello.se)

Eva Derlow, Telemuseum (eva.derlow@telemuseum.se)

Pixie Webjörn, Telemuseum

Björn Karlsson, Telemuseum

Olle Pettersson, Telemuseum (olle.pettersson@telemuseum.se)

Anne Louise Kemdal, Tekniska Museet (anne.louise.kemdal@tekniskamuseet.se)

Ulrika Forsberg, Tekniska Museet (ulrika.forsberg@tekniskamuseet.se)

Allan Forsling, Telia-Sonera

Christina Carlmark, Privatkund, Telia-Sonera (christina.carlmark@teliasonera.se)

SEB-representant

Sammanhållande för Globens seniormässa

Lennart Levin, SPF

Gunilla Berglund, Stockholms stad (gunilla.berglund@kultur.stockholm.se)

 

 

SNS' ordförandes rapport 10 nov 03 om SeniorSurfen

 

Enligt de rapporter som inkommit från biblioteken bedöms årets SeniorSurf vara kvalitativt en framgång men kvantitativt vara en besvikelse. Dock när man kontrollerat de besökssiffror som inkommit visar det sig att dessa ligger marginellt lägre än förra årets.

Dock måste vi fråga oss varför Surfen idag trots ett nytt koncept som mottogs mycket positivt och trots försäkringar om att den var välorganiserad och flöt fint inte drar lika många besökare som de tidigare. Tendensen har under alla åren visat ett sjunkande besökstal och ett sjuttiotal bibliotek ville i år inte vara med under hänvisning till att Surfen förra året inte gav någonting.

Är det så att vi och andra grupper, exempelvis PRO, blivit så pass kända att de IT-intresserade äldre numera vet var man skall gå för att finna oss? Har vi fått större konkurrens från t.ex. PRO? Har intresset för IT bland äldre avtagit? Sköter vissa bibliotek och klubbar reklamen mindre bra än andra?

Ja, frågorna är många och jag skulle vilja att ni diskuterade det här i Forum. Skall vi betrakta idén med Surfen som passé? Kan vi finna ett nytt sätt att presentera den på? Skall vi kanske nästa år genomföra Surfen enbart med våra egna caféer? Hur gör vi då för att nå ut till de orter som ej har klubbar. Skall vi försöka få kommunerna intresserade? Medborgarkontoren?

Provmedlemskapet slog väl ut. Vi fick över 400 provmedlemmar och nästan ett 70-tal nya "ordinarie" medlemmar. Antalet inskickade slogans är upp emot två hundra. I dessa båda hänseende är vi nöjda med utfallet.

Pressreleasen sändes ut till 1000-talet mottagare av olika slag inom mediabranschen. Dessutom bidrog Nationalencyklopedin med ca. 200 adresser till journalister inom gebitet. Kommunerna fick alla brev med bön om att lägga in blänkare på hemsidan, och många positiva svar har influtit från kommunerna. Helt klart är vi nu mer kända genom dessa massiva insatser.

Vi har haft många sponsorer. Telia tryckte vårt material och distribuerade det och SEB stod för ersättningen till allt arbetet på hemsidan. Nationalencyklopedin gav oss två DVD skivor. JME-data skänkte en dator, Telia tre mobiltelefoner, Microsoft gav oss tio Office XP, Symantec bidrog med tio Dr Norton Antivirus-program och PC-Guiden bidrog med ett årsabonnemng av just PC-Guiden. Nationalencyklopedin gav därtill samtliga surfvärdar (ca. 450 st.) var sitt ettårigt internetabonnemang på Nationalencyklopedin.

 

 

Diskkussionen på SeniorNets Forum

 

Detta uttalades av Alli Reimegård 10 nov 03:

 

"Ja, frågorna är många och jag skulle vilja att ni diskuterade det här i Forum. Skall vi betrakta idén med Surfen som passé? Kan vi finna ett nytt sätt att presentera den på? Skall vi kanske nästa år genomföra Surfen enbart med våra egna caféer? Hur gör vi då för att nå ut till de orter som ej har klubbar. Skall vi försöka få kommunerna intresserade? Medborgarkontoren?"

 

Diskussionen (återgiven i bilaga 5)  blev tyvärr tämligen begränsad, men bör kunna väckas till liv.

 

 

Funderingar beträffande framtida aktiviteter för SeniorSurfen

 

Trots begränsade resurser såväl personella som ekonomiska genomfördes SeniorSurf 2003 i många avseenden på ett föredömligt sätt tack vara gedigna insatser från såväl SNS centralt som klubbarna.  Från flera håll har emellertid hörts att att deltagarantalet var lågt. Vad vi med säkerhet vet är att så var fallet för Tekniska museet/Telemuseum. Femton deltagare där var helt klart mycket otillfredsställande. På Kulturhusets Internetcafé Access lär antalet deltagare ha varit ännu sämre. Enligt uppgift räknade man in två deltagande!

 

Det bör inte råda någon tvekan om att en del måste finnas att göra för att öka deltagarantalet. Informationen om evenemanget synes inte nått ut.  Men vad göra för att få den att nå ut? Nedan synpunkter, i många fall överensstämmande med det som gjordes 2003. Men här finns också en del nytt som vi menar bör övervägas/prövas.

 

#  Viktigt med ökad framförhållning och förbättrad planläggning.

 

#  Vi bör söka etablera samarbete med någon tidning (gärna flera tidningar) som visat intresse för seniorer och seniorers situation i den alltmer datoriserade världen. Gratisannonser och direkteklamutskick med tidningar är ett önskemål. Viktigt också att sälja in idén med SeniorSurf till så många många företag/instutioner som möjligt i syfte att åstadkomma stöttning. Sponsorjakten bör starta så tidigt som möjligt.

 

#  Ja till en centralt utfärdad pressrelease. Den bör vara kort och koncis. Inte desto mindre bör för Stockholmstidningarna gälla en specialvariant där samtliga surfställen i Stockholm omnämns. Pressreleasen bör med fördel innehålla bild.

 

#  Ja även till klubbarnas lokala pressreleaser. Underlag för dessa bör göras upp centralt, dock med frihet  för respektive klubb att skriva helt egen version.

 

#  I Stockholm och - vid behov även i Göteborg, Malmö etc - samordning av marknadsföringsaktiviteter riktade mot media som berör mer än en klubb, i Stockholm t ex tidningen Metro, tidningen City, TV ABC, TV4 Stockholm etc.

 

#  Direktinfo bör ske till tidningarnas kalendarieredaktörer.

 

#  Viktigt med ökad framförhållning och förbättrad planläggning när det gäller uppsättning av affischer och utdelning av löpsedlar. Denna aktivitet bör starta redan före sommaren. Det bör detaljerat anges var affischerna skall sättas upp och vilka som åtar sig uppsättningen. På motsvarande sätt utdelningen av löpsedlar detaljplanläggas.

 

# Ja till affisch och löpsedel  i stil med de som togs fram till SeniorSurfen 2003.

 

#  Deltagande på seniormässan på Globen med egen monter inklusive datorer är ett önskemål.

 

#  Att bibliotekens deltagande är viktigt helt klart. Det hindrar dock inte att ytterligare deltagare bör vara en fördel, men självklart måste de omnämnas pressreleaser m m.

 

#  Seminarier under SeniorSurfdagen skulle kunna utgöra ytterligare dragplåster.

 

#  Eventuellt skulle ett automatiserat bokningssystem kunna bidraga till ökat intresse. Med start ett par veckor före SeniorSurfdagen skulle det kunna vara möjligt för besökande på bilbiotek att boka plats vid i förväg bestämt surfställe.

 

#  Finns anledning att överväga om SeniorNets medlemsförmåner bör tydliggöras mera än vad som hittills skett.

 

#  Tävling och provmedlemskap bör bli ett återkommande inslag i SeniorSurfen.

 

------------------------------------        SLUT      -----------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor:

 

1        Löpsedel, speciellt fokuserad på Tekniska Museet/Telemuseum

2        Inbjudan till Tif-seniorerna m fl

3        SenITels faktablad om IT-anslutningar och avgifter

4        Enkät

5        Diskussion på SNS' Forum

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga 1

 

Välkomna alla 55+

                 till SeniorNet Swedens

 SeniorSURF och IT-dag

 onsdagen den 15 oktober 2003

 

        Gratis surf och fri entré

        för alla surfdeltagare (55+)

 

        Du som saknar datorvana kan prova på att surfa

        Du som redan nyttjar datorn kan surfa och

        diskutera datorfrågor med andra seniorer.

 

                             Plats och tid:

 

 Tekniska museet/Telemuseum

 

        Museivägen 7 (kl 10 -17)

 

        Tag buss 69 till hållplats Museivägen

 

 

        Handledare från SeniorNet-klubben senITel

 

 

          Andra surfställen i Stockholm är:

 

              * Många men ej alla BIBLIOTEK

              * Acess IT-café i Kulturhuset

              * Mariahissens IT-café Kanelbullen

              * Skärholmens medborgarkontor

              * Tellus fritidscenter

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga 2

 

September/oktober 2003

 

 

 

Bästa Tif-senior!

 

 

 

Gör en utflykt till Tekniska museet/Telemuseum onsdagen den 15 oktober!

 

Även i år genomförs manifestationen SeniorSurfen på Telemuseum. Dagen är onsdagen den 15 oktober. SenITel vars medlemmar alla är f d televerkare eller telianer står för värdskapet. Förra året hade vi glädjen av besök av Tif-seniorer. Vi ser fram emot besök även i år.

 

SeniorSurfen är en särskild manifestation gällande seniorers nytta och glädje av Internet. Bakom satsningen står den ideella föreningen SeniorNet Sweden i samverkan med landets bibliotek samt ett antal andra samarbetspartner, bl a SenITel.

 

För de som inte är så dator- och Internetvana finns på SeniorSurfen möjlighet att prova på surfning, e-post etc. För de som redan använder sig av dessa faciliteter, blir det ett tillfälle för diskussion om datorer och Internet. Använd även tillfället för en titt på Tekniska museets ochTelemuseums utställningar.

 

Alla är hjärtligt välkomna! Tag gärna med bekanta och anhöriga. Museernas vanliga öppenhållningstider gäller för SeniorSurfen, alltså kl 10 – 17. Buss 69, hållplats Museivägen. Fri entré denna dag för Surfbesökare (55+) till såväl Tekniska museet som Telemuseum.

 

Bästa hälsningar från

 

SenITel, f d televerkares och telianers ”virtuella” IT-klubb

 

 

 

 

PS. Vi vill också välkomna er att bli medlemmar i SeniorNet Sweden/SenITel. På www.seniornet.se och www.senitel.org finns information DS.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga 3

 

SeniorSurf 2003                         15 okt 2003                     

 

Internet - olika abonnemangstyper

 

Uppringd  Internet

som använder den vanliga telefonledningen.

 

ISDN, Duocom

som använder den vanliga telefonledningen, men där en särskild kanal vilket gör att den vanliga telefonen inte blockeras. Snabbare kommunikation mellan datorn och yttervärlden än Uppringd Internet, framförallt är uppkopplingen snabbare.

 

(A)DSL bredband (0,25 - 25 Mbit/s)

som använder den vanliga telefonledningen, men där en särskild kanal vilket gör att den vanliga telefonen inte blockeras. Betydligt snabbare kommunikation mellan datorn och yttervärlden än ISDN.  Nu lanseras även snabbare DSL. Hastigheten kan bli upp mot 25 Mbit/s vid korta avstånd till Telestation.  

 

 

Internet - kostnader för abonnemang och trafik

 

Priserna varierar från leverantör till leverantör. Här följer några exempel.

 

Tele2 Internet Start

 

Abonnemangsavgift: 0:-

Minutavgift                        Vardagar 8-18: 23 öre

Övrig tid: 11,5 öre

Öppningsavgift: 40 öre

 

Utfors Internet Bassurf

 

Abonnemangsavgift: 0:-

Minutavgift                      Vardagar 8-18: 20 öre

                      Övrig tid: 10 öre

Öppningsavgift: 40 öre

 

Telia Internet för alla

 

Abonnemangsavgift: 0 :-

Minutavgift:                       Vardagar 8-18 23 öre

                      Övrig tid  11,5 öre

Öppningsavgift: 45 öre

 

 

 

Telia Internet 020

 

Abonnemangsavgift: 72 kr per kvartal

Minutavgift:                       Vardagar 8-18: 23 öre

                      Övrig tid 11,5 öre

Öppningsavgift: 45 öre

 

Alla tjänster kan användas från vilken telefon som helst utom Telia Internet för alla, som bara kan användas från det egna hem-abonnemanget

 

 

Ovanstående tjänster utnyttjar den vanliga telefonledningen och modem. Det finns även andra tjänster med snabbare Internetkoppling, nämligen:

 

Telias Duocom (Telia) 64 eller 128 kb/sek

 

Engångsavgift                      675 eller 975 kr (det lägre priset gäller vid uppgradering av Telias bas-abonnemang).

 

Månadsavgift                      225 kr (20 kr extra om man vill kunna surfa med hastigheten 128 kbps i st f 64 kbps)

 

Trafikavgift:                       23 öre per minut, halva minutpriset  kl 18-8 samt lördagar och söndagar. Om man använder 128 kbps är trafikavgiften den dubbla.

 

 

Bredband, exempel

 

Telias  0,5 Mbit/s  (Telias avgifter) 

Engångsavgift                      880 kr  (Ethernet-modem)  

Månadsavgift                      375 kr 

Trafikavgift                                            Ingen

 

Bostreams ”Istream”

Engångsavgift                      1995 kr (Gateway router)

Månadsavgift                      298 kr

Trafikavgift                                            Ingen

 

Bostreams ”Scream” (upp till 26 Mb/s)

Engångsavgift                      2495 kr (Ethernetmodem)

Månadsavgift                      398 kr

Trafikavgift                                            Ingen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Man behöver förstås också en dator (PC eller Mac). En ny kan man köpa för mellan 5000 och 10000 kr. En begagnad, som mycket väl duger för surfning och e-post, kan man få för 1000 - 2000 kr. Vanligt modem kostar ca 500 kr (56 kb/s som mest, vanligast 30-40 kb/s)

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga 4

 

SeniorSurfen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vid Tekniska museet/Telemuseum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onsdagen den 15 okt 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här några korta frågor som vi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gärna skulle vilja ställa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du egen dator?

 

 

 

6 ja

4 nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du Internet?

 

 

 

4 ja

6 nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur är Din datorvana?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen alls

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Nybörjare

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Mer vana

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilken åldersgrupp

 

 

 

81

72

73

60+

60+

 

 

 

tillhör Du?

 

 

 

 

65+

55+

78

ej sv

ej sv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur fick Du kännedom om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SeniorSurfen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tidning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I radio eller TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läste affisch/löpsedel

 

 

 

3

 

(inkl minilöpsedel)

 

 

På Globens Seniormässa

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan i brevlådan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan per e-post

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig info

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Annat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltog Du i Surfens pristävling?

 

 

2 ja

8 nej (varav några säkert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

försökte)

 

 

 

 

Har Du tecknat Dig för en månads gratis

 

6 ja

4 nej

 

 

 

 

 

 

medlemskap i SeniorNet Sweden?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är Du redan medlem i SeniorNet Sweden?

 

 

10 nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är Du nöjd med uppläggningen här?

 

Ja!

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

 

 

 

 

 

 

OK

så där

ej sv

 

ej sv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har Du förslag på förbättringar?

 

 

Några skriftliga instruktioner

 

 

(skriv gärna också på baksidan)

 

 

hur man kommer in i olika

 

 

 

 

 

 

 

 

program (typ faktablad) gärna

 

 

 

 

 

 

 

om skrivprogrammet "world"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

från Surfvärdarna vid Tekniska museets och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telemuseums SeniorSurf 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga 5

 

Diskussion om SeniorSurfen på SNS' Forum

 

Detta uttalades av Alli Reimegård 10 nov 03:

 

"Ja, frågorna är många och jag skulle vilja att ni diskuterade det här i Forum. Skall vi betrakta idén med Surfen som passé? Kan vi finna ett nytt sätt att presentera den på? Skall vi kanske nästa år genomföra Surfen enbart med våra egna caféer? Hur gör vi då för att nå ut till de orter som ej har klubbar. Skall vi försöka få kommunerna intresserade? Medborgarkontoren?"

 

Nedan återges diskussionen. Den blev tyvärr tämligen begränsad, men bör kunna väckas till liv.

 

Årets Surf [ Alli Reimegård ]

2003-11-11 10:53 

Enligt de rapporter som inkommit från biblioteken bedöms årets SeniorSurf vara kvalitativt en framgång men kvantitativt vara en besvikelse. Dock när man kontrollerat de besökssiffror som inkommit visar det sig att dessa ligger marginellt lägre än förra årets.

 

Tendensen är dock ett avtagande intresse för Surfen. Varför?

 

Läs mera om detta på Styrelsens anslagstavla

 

 

Re: Årets Surf [ Kurth Westerberg ] Svara 2003-11-11 11:26

 

En av anledningarna till det avtagande intresset kan ju vara att varje ny årgång av 55+ har mer datorvana från arbetslivet med sig än tidigare årgångar. I framtiden kommer sannolikt alla pensionärer att kunna hantera datorn utan grundhjälp. Det gäller då att anpassa sig och satsa på kvalitetshöjning.  

 

 

 Re: Årets Surf [ Åke Sixtensson ] Svara 2003-11-11 12:29

 

Varför färre deltagare? Jag tror det beror på att biblioteken inte har resurser att annonsera i lokaltidningarna så att allmänheten får kännedom om Surf-dagen.

 

I vårt område satte man upp några affischer på i övrigt tidigare helt fullspäckade anslagstavlor, så man såg inte SeniorNets affisch i all röran.

 

Kommunen skrev dock på sin hemsida om vilka bibliotek som skulle delta i Seniorsurfen. Men denna surfdagen kom ju till (enligt min uppfattning ) för att vi då skulle kunna visa EJ DATORKUNNIGA vilka möjligheter man har med en dator. Dessa personer kan ju i de flesta fall inte använda datorn så att man kan ju inte gå in på kommunens hemsida. !!! Annonseringen på kommunens hemsida torde därför ge dåligt resultat.

 

Vi får nog tänka om när det gäller marknadsföringen. Förslag: Informera och samarbeta också med pensionärsorganisationerna, som kan föra vårt budskap vidare .

 

 Re: Årets Surf [ Alli Reimegård ] Svara 2003-11-17 10:09

 

Åke!

 

Marknadsföringen bestod i år av följande:

 

Både PRO och SPF jämte SKTF och SPRF, alltså samtliga av oss kända pensionärsförbund, underrättades. Vi bad även från dessa hjälp med Surfvärdar på vissa orter

 

Vi sände ut 1.200 releaser med hjälp av Yahoos presshjälp. Vi hade sedan tidigare år c:a 200 adresser som vi själva skickade ut releasen till. Till nästan 200 adresser erhållna från NE gick releasen ut till utvalda journalister. Samtliga kommuner fick uppmaning att lägga ut informationen på sina hemsidor. Radio och Teve erhöll releaserna. Ja, vad mer fanns att göra??

 

Kanske annonsering på kommunens hemsida gav dåligt resultat i det avseende Du säger. Men flera brev från kommunerna tyder på att de i varje fall känner till oss nu.

 

Glöm sedan inte, att vi i år vände oss även till litet mera datorkunniga seniorer, men med klar uppmaning till biblioteken och surfvärdarna att det var nybörjarna vi skulle ta hand om i första hand.

 

Vi får inte glömma att vår förening idag har många mycket duktiga IT-användare och vi kan ju därför inte bara syssla med nybörjare på vår sida och ute i klubbarna. För vår överlevnad är det helt enkelt nödvändigt att både behålla våra mera kunniga medlemmar och samtidigt fånga in nya.

Annonsering är tyvärr inte att tänka på varken då det gäller biblioteken eller oss själva.

 

 

 Re: Årets Surf [ Roland Obst ] Svara 2003-11-11 21:45

Vaddå marginellt?

Plocka fram siffrorna!

Utan "frisering" tack!

 

 

 Re: Årets Surf [ Bo Zetterberg ] Svara 2003-11-16 20:16

 

Ett par reflexioner från undertecknad som var sammanhållande för SeniorSurfen på Tekniska museet/Telemuseum i Stockholm:

 

Först och främst vill jag bekänna mig vara en entusiast för manifestationen SeniorSurf. Det är en fin sak, sjösatt av SeniorNet Sweden. En eloge till dem som såg till att surfen kunde fortleva även i år. Jag tänker i första hand på Alli Reimegårds och Margareta Wetterborgs insatser i detta sammanhang.

 

Jag upplevde också att surfen kvalitetsmässigt var en framgång, men kvantitetsmässigt ett bakslag. I varje fall var det så på Tekniska museet/Telemuseum. Trots intensiv marknadsföring kom endast femton gäster. De dröjde sig dock kvar länge vid datorerna och verkade helt klart uppskatta evenemanget. Inte minst pristävling och provmedlemskap verkade uppskattas.

 

Men varför denna låga tillströmning av gäster? Vi hade som mål minst sextio och det kom bara femton. Intressant är att försöka analysera orsakerna. En fråga som kan ställas är naturligtvis om det finns tillräckligt många seniorer som känner behov av att delta. I och för sig riktade sig surfen både till seniorer utan datorkunskaper som seniorer med datorvana. Men låt oss här enbart fundera över den förstnämnda gruppen. Jag kollar i SCB:s befolkningsstatistik (www.scb.se). Jag finner att den

1 jan 03 uppgick antalet män och kvinnor 55+ till

2 654 126 personer (reservation för felräkningar vilket jag brukar vara ganska bra på). Verkar ganska betryggande, men självklart finns här många som inte ingår i målgruppen. Några är redan drivna datoranvändare och andra är helt ointresserade av olika skäl. Inte helt lätt att bedöma hur många som är intresserade.

 

Telia har tittat på åldergruppen 60 - 74 år. 26% av seniorerna i denna grupp surfar enligt Telia. Detta skulle innebära att 74% står utanför. Det motsvaras av ca 900 000 personer. Av dessa är säkert en del ganska datorvana, även om de inte surfar, och en del är säkert ointresserade. Antag ett bortfall av denna anledning på 50 %. Återstår ca 450 000 personer, vilka borde kunna vara intresserade av SeniorSurfen. Till detta bör adderas intresserade inom åldergrupperna 55 - 59 samt 75+. Visst borde det finnas de som är intresserade av SeniorSurfen!

 

Men hur bringa kännedom om SeniorSurfen? Bl a tror jag att det behövs ett engagamang från så många SeniorNet-medlemmar som möjligt för att sprida info om surfen. Men naturligtvis är det också viktigt att slussa info via PR0, SPF etc. Listan över åtgärder för att sprida kännedom kan säkert göras lång. Kom med synpunkter!

 

Hälsn.

Bo Z

SeniorNets klubb SenITel

 

 

 Re: Årets Surf [ Ulf Sundin ] Svara 2003-11-16 23:13

 

Har Telia även koll på vilka som är anslutna till andra bolag, som t ex Tele2, Telenordia osv?

 

 

 Re: Årets Surf [ Bo Zetterberg ] Svara 2003-11-17 21:37

 

Uppgiften 26% hämtade jag från Telias sajt där man informerade om SeniorSurfen. Jag skulle gissa att det gäller enbart vad Telia kan överblicka. Men det kan kanske antas att %-talet är ungefär detsamma för abonnemang hos andra IT-leverantörer.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------