Stockholm den 6 oktober 2008

 

 

 

 

Finansmarknadsminister Mats Odell

Näringsminister Maud Olofsson

Regeringskansliet

103 33 Stockholm

 

För kännedom till

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

 

 

 

 

För snart fyra år sedan stängde Telemuseum i Stockholm. Telemuseum var ett fristående museum – ursprungligen Televerkets verksmuseum – som förvaltades administrativt av Tekniska museet från år 1968 genom avtal med verket. Anledningen till stängning var att de företag som äger merparten av samlingarna, TeliaSonera och Ericsson, inte såg som sin uppgift att driva museiverksamhet och inte längre såg sig kunna bidra i tillräcklig utsträckning till driften. De omfattande samlingarna från 1800-talets mitt och framåt, totalt nästan 15 000 föremål, magasinerades hos Tekniska museet.

Samlingarna ägs förutom av TeliaSonera (merparten) och Ericsson även av Sveriges Radio, Sveriges Television, Philips och ett antal museer. De omfattar i storleksordningen 10 000 föremål från den svenska telekommunikationshistorien, 70 hyllmeter historiska dokument, 250 000 telehistoriska fotonegativ (huvudsakligen i deposition från Riksarkivet), 271 videofilmer, över 2 000 telehistoriska böcker samt 130 hyllmeter telehistoriska tidningar och tidskrifter. Ericssons styrelserum i komplett skick från 1903 finns också, i deposition från Stockholms Stadsmuseum.

TeliaSonera och Ericsson bidrar idag till kostnaderna för samlingarnas bevarande. Förra året sade företagen upp kontrakten med Tekniska museet i syfte att få till stånd en långsiktig lösning för samlingarnas framtid. Privata och konkurrensutsatta företag känner självfallet också ett ansvar för att bevara det historiska arvet, men kostnaderna måste kunna motiveras utifrån att samlingarna behövs för affärsverksamheten.

När statliga Televerket bolagiserades 1993 skildes historiska dokument ut ur verkets arkiv för att förvaras i Riksarkivet. Frågan om framtiden för de teletekniska samlingarna kunde ha lösts vid samma tillfälle eller i samband med att staten beslöt att börsnotera dåvarande Telia år 2000. Ansvaret för en tidigare statlig museisamling av nationellt intresse kom därmed indirekt att hamna även hos 649 000 privata aktieägare.

IT och kommunikation är prioriterade områden för Tekniska museet. De framgångsrika utställningarna om telefondesign och kommunikationsteknologins historia, som museet tagit fram under senare år, bygger på att det finns rikt material att tillgå. Tekniska museet förklarar sig nu villigt att ta emot samlingarna i donation och införliva dem med sina egna om ekonomiska förutsättningar för deras långsiktiga bevarande kan skapas.

 

 

Sverige har varit en av de mest framstående nationerna i världen när det gäller utvecklingen av såväl fast som mobil telefoni. Världens första generation mobiltelefoni, NMT, togs t ex fram gemensamt av Televerket och Ericsson. Idag använder över 3 miljarder människor över hela jordklotet efterföljaren GSM. Den framstående position som Sverige har idag när det gäller telefoni och IT hänger intimt samman med den enastående utvecklingen under 1900-talet då telefon, radio, television och datorteknik konvergerat och idag utgör grunden för vårt gränslösa mediesamhälle.

Samlingarna riskerar nu att splittras och det svenska telehistoriska kulturarvet hotas av att gå i graven.  Om ingen permanent lösning kommer till stånd inom en överblickbar framtid ser företagen som enda alternativ att avyttra samlingen genom donation, försäljning eller destruktion..

Tekniska museet framhåller att man ser en eventuell upplösning av samlingen som mycket olycklig, men saknar i dagsläget resurser att förvärva samlingarna. Den helhet som samlingarna ingår i och som speglar en viktig del av svenskt kulturarv riskerar därmed att gå förlorad om inte driftsmedel för deras långsiktiga bevarande kan säkras. Behovet uppskattas till cirka 5 miljoner kronor per år.

Flera försök har under årens lopp gjorts för att hitta en varaktig lösning. Förra chefen för Tekniska Museet Anne Louise Kemdal begärde ökade anslag för att kunna ta hand om samlingarna, föreningen Tekniska Museets Vänner har skrivit till kulturministern och nuvarande museichefen Ann Follin har i flera kontakter med Kulturdepartementet åter väckt frågan.

 

Genom detta brev vill TeliaSonera, Ericsson och Tekniska Museet informera om situationen och efterhöra vilket ansvar Staten är villig att ta för samlingarna.

 

 

 

 

 

 

Telia Sonera AB                          Ericsson                                         Stiftelsen Tekniska Museet

                                                                 

 

 

 

 

 

Lars Nyberg                                Carl-Henric Svanberg                     Ann Follin

VD och koncernchef                    VD och koncernchef                       Museidirektör